Ktl-icon-tai-lieu

Điểm rơi trong Bất Đẳng Thức Cauchy(pdf)

Được đăng lên bởi tienthuy3385
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỰ QUYỄN RŨ CỦA BẤT ĐẲNG THỨC

CHUYÊN ĐỀ
Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Cauchy
1

Một số bất đẳng thức cơ bản
1) Bất đẳng thức Cauchy - (cho n số.)
Cho n số thực không âm a1 , a2 , · · · , an , (n ≥ 2), ta luôn có:
a1 + a2 + · · · + an √n
≥ a1 .a2 · · · an .
n
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi a1 = a2 = · · · = an .
2) Một số hệ quả quan trọng:
• Ta có: (a1 + a2 + · · · + an )

1
1
1
+
+ ··· +
≥ n2 ,
a1 a2
an

∀ai > 0, i = 1, 2.

1
1
1
n2
+
+ ··· +
≥
,
∀ai > 0, i = 1, 2.
a1 a2
an a1 + a2 + · · · + an
• Cho 2n số dương (n ∈ Z, n ≥ 2): a1 , a2 , · · · , an , b1 , b2 , · · · , bn , ta có:
• Ta có:

n

2

(a1 + b1 )(a2 + b2 ) · · · (an + bn ) ≥

√n
a1 .a2 · · · an +

n

b1 .b2 · · · bn .

Một số ứng dụng hay

Bài toán 1. Chứng minh rằng với mọi a, b > 0 ta luôn có:

a b
+ ≥ 2.
b a

LỜI GIẢI. Dành cho bạn đọc.
Bài toán 2. Chứng minh rằng với mọi a > 0 ta luôn có: a +

1
≥ 2.
a

LỜI GIẢI. Dành cho bạn đọc.
Nhận xét: Rõ ràng Bài toán 2 là kết quả của bất đẳng thức Cauchy và dấu bằng xảy ra khi
"a = 1" trong trường hợp điều kiện "a > 0”. Thử hỏi, bài toán sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thay
điều kiện "a > 0" bằng điều kiện: "a ≥ 2, a ≥ 3, · · · ". Để rõ ràng hơn ta đi xét tiếp một số ví dụ:
1
Bài toán 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = a + , với a ≥ 3.
a
Nhận xét: Ở ví dụ này, nếu chúng ta làm tương tự Bài toán 2 thì S đạt giá trị nhỏ nhất khi
”a = 1”, điều này rõ ràng là mâu thuẫn với giả thiết của bài toán: a ≥ 3, chính vì thế mà cần có
sự thay đổi nhỏ trong kỹ thuật tách.
Ta sẽ đi dự đoán dấu bằng xảy ra: Nhận thấy rằng khi a → +∞ thì giá trị của biểu thức S
cũng lớn vô cùng, chính vì vậy ta dự đoán S đạt giá trị nhỏ nhất khi ”a = 3”. Sau đó chúng ta
phải tách biểu thức S làm sao để khi sử dụng bất đẳng thức Cauchy thì dấu "=" xảy ra đúng tại
”a = 3”.
Kỹ thuật: Ta biến đổi biểu thức S như sau:
S = (1 − α)a + αa +

1
≥ (1 − α)a +
a

αa

√
1
≥ 3(1 − α) + 2 α. (∗)
a

Ở đó α là tham số, (α ∈ [0, 1]), chúng ta phải tìm α để cho dấu bằng của bất đẳng thức (∗)
1
1
1
xảy ra khi ”a = 3”. Thật dễ dàng, dầu bằng ở (*) xảy ra khi và chỉ khi αa = ⇔ α = 2 = .
a
9
a
Thế là cách tách đã xong, nên nhớ quá trình này ta chỉ thực hiện ở nháp sao cho tìm được α càng
nhanh càng tốt, còn lời giải chúng ta có thể tham khảo:

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - luyện thi đại học 1

Ths.Nguyễn Tiến Thùy
No. 0974913435

SỰ QUYỄN RŨ CỦA BẤT ĐẲNG THỨC

LỜI GIẢI.
a 1 24
1 10
. ≥
+2
=
, do a ≥ 3.
9 a  9
9
3
a 1



10
 =
Vậy S đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi: 
.
9
a ⇔...
S QUYN RŨ CỦA BT ĐNG THC
CHUYÊN Đ
K thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Cauchy
1 Một số bất đẳng thức bản
1) Bất đẳng thức Cauchy - (cho n số.)
Cho n số thực không âm a
1
, a
2
, ··· , a
n
, (n 2), ta luôn có:
a
1
+ a
2
+ ···+ a
n
n
n
a
1
.a
2
···a
n
.
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi a
1
= a
2
= ··· = a
n
.
2) Một số hệ quả quan trọng:
Ta có: (a
1
+ a
2
+ ···+ a
n
)
1
a
1
+
1
a
2
+ ···+
1
a
n
n
2
, a
i
> 0, i = 1, 2.
Ta có:
1
a
1
+
1
a
2
+ ···+
1
a
n
n
2
a
1
+ a
2
+ ···+ a
n
, a
i
> 0, i = 1, 2.
Cho 2n số dương (n Z, n 2): a
1
, a
2
, ··· , a
n
, b
1
, b
2
, ··· , b
n
, ta có:
n
(a
1
+ b
1
)(a
2
+ b
2
) ···(a
n
+ b
n
)
n
a
1
.a
2
···a
n
+
n
b
1
.b
2
···b
n
.
2 Một số ứng dụng hay
Bài toán 1. Chứng minh rằng với mọi a, b > 0 ta luôn có:
a
b
+
b
a
2.
LI GII. Dành cho bạn đọc.
Bài toán 2. Chứng minh rằng với mọi a > 0 ta luôn có: a +
1
a
2.
LI GII. Dành cho bạn đọc.
Nhận xét: ràng Bài toán 2 kết quả của bất đẳng thức Cauchy dấu bằng xảy ra khi
"a = 1" trong trường hợp điều kiện "a > 0”. Thử hỏi, bài toán sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thay
điều kiện "a > 0" bằng điều kiện: "a 2, a 3, ···". Để ràng hơn ta đi xét tiếp một số dụ:
Bài toán 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = a +
1
a
, với a 3.
Nhận xét: dụ y, nếu chúng ta làm tương tự Bài toán 2 thì S đạt giá tr nhỏ nhất khi
a = 1”, điều y ràng mâu thuẫn với giả thiết của bài toán: a 3, chính thế cần
sự thay đổi nhỏ trong kỹ thuật tách.
Ta sẽ đi dự đoán dấu bằng xy ra: Nhận thấy rằng khi a + thì giá tr của biểu thức S
cũng lớn cùng, chính vậy ta dự đoán S đạt giá tr nhỏ nhất khi a = 3”. Sau đó chúng ta
phải tách biểu thức S làm sao để khi sử dụng bất đẳng thức Cauchy thì dấu "=" xảy ra đúng tại
a = 3”.
K thuật: Ta biến đổi biểu thức S như sau:
S = (1 α)a + αa +
1
a
(1 α)a +
αa
1
a
3(1 α) + 2
α. ()
đó α tham số, (α [0, 1]), chúng ta phải tìm α để cho dấu bằng của bất đẳng thức ()
xảy ra khi a = 3”. Thật dễ dàng, dầu bằng (*) xy ra khi và chỉ khi αa =
1
a
α =
1
a
2
=
1
9
.
Thế cách tách đã xong, nên nhớ quá trình y ta chỉ thực hiện nháp sao cho tìm được α càng
nhanh càng tốt, còn lời giải chúng ta thể tham khảo:
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - luyện thi đại học 1 Ths.Nguyễn Tiến Thùy
No. 0974913435
Điểm rơi trong Bất Đẳng Thức Cauchy(pdf) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điểm rơi trong Bất Đẳng Thức Cauchy(pdf) - Người đăng: tienthuy3385
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Điểm rơi trong Bất Đẳng Thức Cauchy(pdf) 9 10 956