Ktl-icon-tai-lieu

Điện Động Lực Học

Được đăng lên bởi 011213
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điện Động Lực Học
Giáo Viên: Lưu Thị Kim Thanh
Đánh Máy: thaihue_76213

Rotgrad u = 0
Div rot A = 0

u
u
u
Grad u = i  j  k
x
y
z

Rot A =

Div A =

=

+

+

1. Rot grad u =


y

j


z

+k

  2u
 2u 


 y.z z.y 



= i


x

i

  u 
  u 
  u 
  j
 k
z  y  x  z 
y  x 

  2u
 2u    2u  2u 
=0

k

 z.x x.z 
 x.y y.x 





j

  Az Ay    Ax Az    Ay Ax 





 

x  y
z  y  z
x  z  x
y 
2 A
2 A
2 A
2 A
2 A
2 A
y
y
x
x =0
z
z


=
x.y x.z y.z y.z z.x z.y

2. Div rot A =

Điện Động Lực Học | 12/17/2010

= i

1

Điện Động Lực Học
Giáo Viên: Lưu Thị Kim Thanh
Đánh Máy: thaihue_76213

 I .R 
 

I

I  iI x  jI y  kI z
i

  I .R    I x
x


j
Iy
y

R

R  xi  y j  zk

k

Iz  = i  I y z  Iz y  j  Ixz  Iz x  k Ix y  I yx
z 




div  I .R    I y z  I z y    I x z  I z x    I x y  I y x 
x
y
z

Điện Động Lực Học | 12/17/2010

 y z 
 x y 
 z x 
 Ix     I y     Iz     0 
 x z 
 z y 
 y x 

2

Điện Động Lực Học
Giáo Viên: Lưu Thị Kim Thanh
Đánh Máy: thaihue_76213

div  I  R.M  



I va M

M  iM x  jM y  kM z

R  xi  y j  zk

R

vector.

 i

  M .R  =  x
M
 x

j
y
My

k 

z   i  yZ z  zM y   j  xZ z  zM x   k  xM y  yM x 
Z z 


i

  I  R.M    
Ix

 
  yZ z  zM y 


j
Iy

 xZ z  zM x 



Iz

 xM y  yM x  
k

i  I y  xM y  yM x   I z  xZ z  zM x  

 

  j  I x  xM y  yM x   I z  yZ z  zM y  

 k  I x  xZ z  zM x   I y  yZ z  zM y  


 2 I xM x  I yM y  I zM z 
 2 IM



Điện Động Lực Học | 12/17/2010

div  I  R.M    I y M y  I z M z  I x M x  I x M x  I z M z  I y M y



3

Điện Động Lực Học
Giáo Viên: Lưu Thị Kim Thanh
Đánh Máy: thaihue_76213





rot U  R  R

rot  I .R 

R

a.



U  R  R  U  R  xi  y j  zk

 i

 
 rot U  R  R  
x

 xU  R 






j

y
yU  R 


 


i
zU  R  
yU  R  

z
k    y


    

  j 
zU  R  
xU  R 

z

x

z

 
zU  R     

  k
yU

xU  R 
 x
 R

y
 

























  U  R  R
U  R  R 
y
i  z

R y
R z 
 
  U  R  R
U  R  R 

  j  z
x

R x
R z 
 
  U R
  R  x U  R  R 
 k  y

R x
R y 
...
Điện Động Lc Hc
Giáo Viên: Lưu Thị Kim Thanh
Đánh Máy: thaihue_76213
1
Điện Động Lc Hc | 12/17/2010

Rotgrad u = 0
Div rot
A
= 0
 Grad
u
=
u u u
i j k
x y z

Rot
A
= =
Div
A
= + +
1. Rot grad u =
=
i
y
j
z
+
k
x
u u u
y z x
i j k
z x y



=
2 2 2 2 2 2
. . . . . .
u u u u u u
i j k
y z z y z x x z x y y x
 
= 0
2. Div rot
A
=
=
22
22
22
. . . . . .
AA
AA
AA
yy
xx
zz
x y x z y z y z z x z y



= 0
Điện Động Lực Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện Động Lực Học - Người đăng: 011213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Điện Động Lực Học 9 10 468