Ktl-icon-tai-lieu

Điện Hoá Học.

Được đăng lên bởi vinhnguyenvl2811
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.
OLYMPIC HÓA HỌC VIỆT NAM:
OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2003 (Bảng A):
Brom lỏng tác dụng được với H3PO3 theo phản ứng:
H3PO3 + Br2 + H2O → H3PO4 + 2H+ + 2Br1) Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở 298K
2) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO4/H3PO3) nếu biết Eo(Br2/2Br-) = 1,087V
3) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO3/H3PO2) nếu biết Eo(H3PO4/H3PO2) = 1,087V
Cho biết các số liệu sau ở 298K:
H3PO4(dd)
Br-(dd)
H3PO3(dd)
Br2(l)
H2O(l)
H+(dd)
o
∆H tt(kJ/mol)
0
-1308
-141
-965
0
-286
∆So(J/mol.K)
0
-108
83
167
152
70
BÀI GIẢI:
1) ∆Hopư = -339kJ
∆Sopư = -331JK-1.
∆Gopư = -240,362kJ ⇒ lgK 42,125 ⇒ K = 1,33.1042.
2) ∆Gopư = -nFEopư ⇒ Eopư = 1,245V
Eo(Br2/2Br-) - Eo(H3PO4/H3PO3) = Eopư = 1,245V
⇒ Eo(H3PO4/H3PO3) = -0,158V ≈ - 0,16V
3) H3PO4 + 4H+ + 4e → H3PO2 + 2H2O
Eo1 = - 0,39V (1)
+
H3PO4 + 2H + 2e → H3PO3 + H2O
Eo1 = - 0,16V (2)
Lấy phương trình (1) – (2) ta được: H3PO2 + 2H+ + 2e → H3PO2 + H2O Eo3 = ?
∆Go3 = ∆Go1 - ∆Go2 ⇒ -2FEo3 = -4FEo1 – (-2FEo2) ⇒ Eo3 = -0,62V
OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2003 (Bảng A):
Cho biết các thế điện cực chuẩn: Eo(Cu2+/Cu) = 0,34V; Eo(Cu2+/Cu+) = 0,15V; Eo(I2/2I-) =
0,54V.
1) Hỏi tại sao người ta có thể định lượng Cu2+ trong dung dịch nước thông qua dung dịch KI?
Cho biết thêm rằng dung dịch bão hoà của CuI trong nước ở nhiệt độ thường (25oC) có
nồng độ là 10-6M
2) Sử dụng tính toán để xác định xem Cu có tác dụng được với HI để giải phóng khí H2 hay
không?
3) Muối Cu2SO4 có bền trong nước hay không? Giải thích.
BÀI GIẢI:
Eo1 = 0,15V
1)
Cu2+ + e → Cu+
2+
Eo2 = ?
Cu + I + e → CuI
Cu 2+ I −
E 2o = E1o + 0,059 lg
Cu +
K
[Cu2+] = [I-] = 1M ⇒ Cu + = −s = 10 −12 M
I
o
12
E 2 = 0,15 + 0,059lg10 = 0,86 > Eo(I2/I-)
Vậy có phản ứng: Cu2+ + 3I- → CuI + I2.
Định lượng I2 theo phản ứng: I2 + Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2NaI
2)
Cu2+ + 2e → Cu
Eo1 = 0,34V
2+
+
Cu + e → Cu
Eo2 = 0,15V
Eo3 = 0,34.2 – 0,15 = 0,53V
⇒ Cu+ + e → Cu
CuI + e → Cu + I
Eo4 = Eo3 + 0,059lg10-12 = -0,17V

[

][ ]
[ ]
[ ] [ ]

Vậy có phản ứng: 2Cu + 2HI → 2CuI + H2
3)
Cu+ + e → Cu
Eo1 = 0,53V
Cu2+ + e → Cu+
Eo2 = 0,15V
+
2+
2Cu → Cu + Cu
Eo = 0,53 – 0,15 = 0,38V
Vậy Cu2SO4 là muối tan trong nước, không bền trong dung dịch:
Cu2SO4 → Cu + CuSO4
OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2005 (Bảng A):
Để loại trừ các ion NO3- trong nước (các ion NO3- có mặt trong nước xuất phát từ phân
bón) có thể khử nó thành NO2- bằng cách cho đi qua lưới có chứa bột Cd.
1) Viết nửa phản ứng của hai cặp NO3-/HNO2 và HNO2/NO trong môi trường axit. Chứng
minh rằng HNO2 bị phân hủy trong môi trường pH =...
I. OLYMPIC HÓA HC VIT NAM:
OLYMPIC HÓA HC SINH VIÊN TOÀN QUC 2003 (Bng A):
Brom lng tác dng được vi H
3
PO
3
theo phn ng:
H
3
PO
3
+ Br
2
+ H
2
O H
3
PO
4
+ 2H
+
+ 2Br
-
1) Tính hng s cân bng ca phn ng 298K
2) Tính thế đin cc chun E
o
(H
3
PO
4
/H
3
PO
3
) nếu biết E
o
(Br
2
/2Br
-
) = 1,087V
3) Tính thế đin cc chun E
o
(H
3
PO
3
/H
3
PO
2
) nếu biết E
o
(H
3
PO
4
/H
3
PO
2
) = 1,087V
Cho biết các s liu sau 298K:
H
+
(dd) H
3
PO
4
(dd) Br
-
(dd) H
3
PO
3
(dd) Br
2
(l) H
2
O(l)
H
o
tt
(kJ/mol) 0 -1308 -141 -965 0 -286
S
o
(J/mol.K) 0 -108 83 167 152 70
BÀI GII:
1) H
o
pư
= -339kJ
S
o
pư
= -331JK
-1
.
G
o
pư
= -240,362kJ lgK 42,125 K = 1,33.10
42
.
2) G
o
pư
= -nFE
o
pư
E
o
pư
= 1,245V
E
o
(Br
2
/2Br
-
) - E
o
(H
3
PO
4
/H
3
PO
3
) = E
o
pư
= 1,245V
E
o
(H
3
PO
4
/H
3
PO
3
) = -0,158V - 0,16V
3) H
3
PO
4
+ 4H
+
+ 4e H
3
PO
2
+ 2H
2
O E
o
1
= - 0,39V (1)
H
3
PO
4
+ 2H
+
+ 2e H
3
PO
3
+ H
2
O E
o
1
= - 0,16V (2)
Ly phương trình (1) – (2) ta được: H
3
PO
2
+ 2H
+
+ 2e H
3
PO
2
+ H
2
O E
o
3
= ?
G
o
3
= G
o
1
- G
o
2
-2FE
o
3
= -4FE
o
1
– (-2FE
o
2
) E
o
3
= -0,62V
OLYMPIC HÓA HC SINH VIÊN TOÀN QUC 2003 (Bng A):
Cho biết các thế đin cc chun: E
o
(Cu
2+
/Cu) = 0,34V; E
o
(Cu
2+
/Cu
+
) = 0,15V; E
o
(I
2
/2I
-
) =
0,54V.
1) Hi ti sao người ta có th định lượng Cu
2+
trong dung dch nước thông qua dung dch KI?
Cho biết thêm rng dung dch bão hoà ca CuI trong nước nhit độ thường (25
o
C) có
nng độ là 10
-6
M
2) S dng tính toán để xác định xem Cu có tác dng được vi HI để gii phóng khí H
2
hay
không?
3) Mui Cu
2
SO
4
có bn trong nước hay không? Gii thích.
BÀI GII:
1) Cu
2+
+ e Cu
+
E
o
1
= 0,15V
Cu
2+
+ I
-
+ e CuI E
o
2
= ?
[
]
[
]
[]
+
+
+=
Cu
ICu
EE
oo
2
12
lg059,0
[Cu
2+
] = [I
-
] = 1M
[]
[]
M
I
K
Cu
s
12
10
+
==
E
o
2
= 0,15 + 0,059lg10
12
= 0,86 > E
o
(I
2
/I
-
)
Vy có phn ng: Cu
2+
+ 3I
-
CuI + I
2
.
Định lượng I
2
theo phn ng: I
2
+ Na
2
S
2
O
3
Na
2
S
4
O
6
+ 2NaI
2) Cu
2+
+ 2e Cu E
o
1
= 0,34V
Cu
2+
+ e Cu
+
E
o
2
= 0,15V
Cu
+
+ e Cu E
o
3
= 0,34.2 – 0,15 = 0,53V
CuI + e Cu + I
-
E
o
4
= E
o
3
+ 0,059lg10
-12
= -0,17V
Điện Hoá Học. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện Hoá Học. - Người đăng: vinhnguyenvl2811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Điện Hoá Học. 9 10 382