Ktl-icon-tai-lieu

Điện thế tác động

Được đăng lên bởi Xuyến Phạm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 15:

ĐIỆN THẾ TÁC ĐỘNG
Điện thế tác động là sự thay đổi điện thế bùng phát qua màng, tế bào- các tế
bào chịu sự kích thích điện tích phức tạp nhất- hay các tế bào có thể tạo ra sự thay
đổi điện tích tác động- là các tế bào thần kinh cho phép não bộ tiến hành việc xử lý
dữ liệu điện tích phức tạp mà ta gọi đó là ý nghĩ. Tuy nhiên, ở đây ta sẽ bắt đầu
bằng việc xem xét tế bào chịu sự kích thích điện thế đơn giản hơn: đó là trứng của
nhím biển.

SỰ TÁC ĐỘNG ĐIỆN THẾ CANXI TRONG TRỨNG CỦA
NHÍM BIỂN:
Trong phần lớn động vật, các trứng được thụ tinh bởi nhiều tinh trùng thường
không phát triển được. nhiều cơ chế có sẵn trong cơ thể đã ngăn cản việc thụ tinh
do nhiều tinh trùng cùng một lúc, một trong những cơ chế này dựa trên sự thay đổi
điện tích nội bào.

Tác dụng của điện thế xuyên màng trứng lên sự hợp nhất với tinh
trùng:
Thí nghiệm đầu tiên do Laurinda Jaffe thực hiện năm 1976 được minh họa
trong hình 15.1a. Bà chọc thủng trứng nhím biển bằng một vi ống (trang 320).
Thay vì chỉ đo điện thế xuyên màng ở trạng thái hoạt động bình thường (khoảng
-70 mV), bà đã khử cực màng tế bào bằng cách truyền dòng điện dương qua ống.
Ta sử dụng thuật ngữ khử cực là muốn nói đến sự thay đổi điện dương trong điện
thế xuyên màng, không kể đến qui mô hoặc nguyên nhân. Trong trường hợp này
người ta dùng mạch điện phản hồi để làm thay đổi giá trị điện truyền qua cực để
điện thế xuyên màng được khử cực tới +10 mV và giữ nguyên ở giá trị này.

(a) Truyền bất kỳ dòng
điện nào giữ cho điện
thế xuyên màng ở +10
mV

(b) Truyền bất kỳ dòng điện
nào giữ cho điện thế xuyên
màng ở -70 mV

Không có sự hợp
nhất với tinh trùng
Ghi lại điện thế xuyên
màng mà không thay
đổi điện thế

Nhiều tinh trùng cùng
hợp nhất- sự phân bào
trở nên bất thường và
hợp tử phát triển được
Tinh trùng đến
sau không hợp
nhất được- sự
phân bào diễn ra
bình thường và
hợp tử sẽ phát
triển

Hình 15.1. Trong trứng nhím biển thì điện thế xuyên màng kiểm soát việc hợp nhất
với tinh trùng
Kĩ thuật này mà trong đó người tiến hành thí nghiệm, chứ không phải tế bào,
quyết định giá trị điện thế xuyên màng, được gọi là kĩ thuật cố định điện thế.
Bà Jaffe quan sát thấy rằng khi điện xuyên màng được cố định ở -70 mV, tinh
trùng sẽ không kết hợp được với trứng và trứng vẫn ở tình trạng không thụ tinh
(hình 15.1a). Tuy nhiên, trứng khi được giữ cố định ở -70 mV sẽ được thụ tinh bởi

nhiều tinh trùng dẫn đến kết quả là phôi thai sẽ bị hư. Điện thế qua màng tế bào có
thể kiểm soát việc kết hợp của tinh trùng và trứng.
Khi...
CHƯƠNG 15:
ĐIỆN THẾ TÁC ĐỘNG
Điện thế tác động là sự thay đổi điện thế bùng phát qua màng, tế bào- các tế
bào chịu sự kích thích điện tích phức tạp nhất- hay các tế bào có thể tạo ra sự thay
đổi điện tích tác động- là các tế bào thần kinh cho phép não bộ tiến hành việc xử lý
dữ liệu điện tích phức tạp mà ta gọi đó là ý nghĩ. Tuy nhiên, ở đây ta sẽ bắt đầu
bằng việc xem xét tế bào chịu sự kích thích điện thế đơn giản hơn: đó là trứng của
nhím biển.
SỰ TÁC ĐỘNG ĐIỆN THẾ CANXI TRONG TRỨNG CỦA
NHÍM BIỂN:
Trong phần lớn động vật, các trứng được thụ tinh bởi nhiều tinh trùng thường
không phát triển được. nhiều cơ chế có sẵn trong cơ thể đã ngăn cản việc thụ tinh
do nhiều tinh trùng cùng một lúc, một trong những cơ chế này dựa trên sự thay đổi
điện tích nội bào.
Tác dụng của điện thế xuyên màng trứng lên sự hợp nhất với tinh
trùng:
Thí nghiệm đầu tiên do Laurinda Jaffe thực hiện năm 1976 được minh họa
trong hình 15.1a. Bà chọc thủng trứng nhím biển bằng một vi ống (trang 320).
Thay vì chỉ đo điện thế xuyên màng ở trạng thái hoạt động bình thường (khoảng
-70 mV), bà đã khử cực màng tế bào bằng cách truyền dòng điện dương qua ống.
Ta sử dụng thuật ngữ khử cực là muốn nói đến sự thay đổi điện dương trong điện
thế xuyên màng, không kể đến qui mô hoặc nguyên nhân. Trong trường hợp này
người ta dùng mạch điện phản hồi để làm thay đổi giá trị điện truyền qua cực để
điện thế xuyên màng được khử cực tới +10 mV và giữ nguyên ở giá trị này.
Điện thế tác động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện thế tác động - Người đăng: Xuyến Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Điện thế tác động 9 10 739