Ktl-icon-tai-lieu

Điện thông

Được đăng lên bởi nuhjhjhjhj
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®iÖn th«ng. ®Þnh lý ¤ xtr«gratxki-gaux¬
i. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc
- N¾m ®îc kh¸i niÖm vµ tÝnh chÊt cña c¸c ®êng søc ®iÖn. Mét sè d¹ng ®êng søc.
- §iÒu kiÖn liªn hÖ gi÷a ®é lín cña cêng ®é ®iÖn trêng víi ®é mau tha cña ®êng
søc
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm ®iÖn th«ng, biÓu thøc ®iÖn th«ng göi qua diÖn tÝch S bÊt kú,
ý nghÜa h×nh häc cña ®iÖn th«ng.
- X©y dùng ®îc ®Þnh lý ¤xtr«gratxki-gaux¬ d¹ng tÝch ph©n vµ vi ph©n cho ch©n
kh«ng vµ m«i trêng ®iÖn m«i
- N¾m ®îc quan hÖ gi÷a ®Þnh lý ¤xtr«gratxki-gaux¬ vµ ®Þnh luËt Cul«ng t ®ã
thÊy ®îc tinh u viÖt cña ®Þnh lý ¤xtr«gratxki-gaux¬ trong mét sè trêng hîp.
2. VÒ kÜ n¨ng
- ¸p dông ®Þnh lý ¤xtr«gratxki-gaux¬ t×m cêng ®é ®iÖn trêng trong mét sè trêng hîp vµ gi¶i c¸c bµi tËp ¸p dông ®Þnh lý ¤xtr«gratxki-gaux¬.
- RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ suy luËn logic.
3. VÒ gi¸o dôc t×nh c¶m, th¸i ®é
- Cã th¸i ®é kh¸ch quan khi ®¸nh gi¸ tÝnh u viÖt cña c¸c ®Þnh luËt vµ ®Þnh lý. Tõ
®ã lùa chän ®Þnh luËt, ®Þnh lý nµo ®Ó øng dông trong trêng hîp nµo ®¹t hiÖu qu¶
tèt nhÊt.
- Chó ý ®Õn c¸c trêng hîp ®Æc biÖt trong vËt lý häc.
- Gi¸o dôc tÝnh trung thùc.
- Gi¸o dôc ý thøc tù häc tËp, lßng kiªn tr×, tinh thÇn ham häc hái, say mª khoa
häc
ii. ChuÈn bÞ
1. Gi¶ng viªn
- T×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò xung quanh néi dung bµi gi¶ng, so¹n gi¸o ¸n.
- ChuÈn bÞ c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho bµi gi¶ng.
- ChuÈn bÞ néi dung ghi b¶ng:

Bµi 4. ®iÖn th«ng. ®Þnh lý ¤ xtr«gratxki-gaux¬

I. §êng søc ®iÖn vµ ®iÖn th«ng
1. §êng søc ®iÖn
a) §Þnh nghÜa:
§êng søc ®iÖn lµ ®êng cong mµ tiÕp tuyÕn víi nã t¹i mçi ®iÓm cã ph¬ng
trïng víi vÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm ®ã. ChiÒu cña ®êng søc cïng
víi chiÒu cña vÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng.
b) TÝnh chÊt cña ®êng søc ®iÖn:
- T¹i mçi diÓm trong ®iÖn trêng ta cã thÓ vÏ ®îc mét ®êng søc ®iÖn ®i qua vµ chØ
mét mµ th«i.
- C¸c ®êng søc ®iÖn xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d¬ng, tËn cïng t¹i c¸c ®iÖn tÝch ©m.
Còng cã thÓ xuÊt ph¸t hay tËn cïng t¹i v« cùc.
- §êng søc cña trêng tÜnh ®iÖn kh«ng khÐp kÝn.
- C¸c ®êng søc ®iÖn kh«ng bao giê c¾t nhau.
c) §iÒu kiÖn liªn hÖ gi÷a ®é lín cña cêng ®é ®iÖn trêng víi ®é mau tha cña ®êng
søc:

N
N
E
 E ( Víi N lµ sè ®êng søc ®i qua diÖn tÝch S ®ñ nhá)
S
S

- N¬i nµo cã ®iÖn trêng lín th× c¸c ®êng søc ®îc vÏ mau h¬n.
- Víi ®iÖn trêng ®Òu, c¸c ®êng søc lµ nh÷ng ®êng th¼ng song song, c¸ch ®Òu.
d) D¹ng ®êng søc cña:
- mét ®iÖn tÝch c« lËp
- hÖ 2 ®iÖn tÝch b»ng nhau vÒ ®é lín
- Lìng cùc ®iÖn
- §Üa trßn tÝch ®iÖn

- §o¹n d©y dÉn tÝch ®iÖn ®Òu
2. §iÖn th«ng
a) §Þnh nghÜa:
ur
§iÖn th«ng :  (E) ( hay th«ng lî...
®iÖn th«ng. ®Þnh lý xtr«gratxki-gaux¬¤
i. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc
- N¾m ®îc kh¸i niÖm vµ tÝnh chÊt cña c¸c ®êng søc ®iÖn. Mét sè d¹ng ®êng søc.
- §iÒu kiÖn liªn gi÷a ®é lín cña cêng ®é ®iÖn trêng víi ®é mau tha cña ®êng
søc
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm ®iÖn th«ng, biÓu thøc ®iÖn th«ng göi qua diÖn tÝch S bÊt kú,
ý nghÜa h×nh häc cña ®iÖn th«ng.
- X©y dùng ®îc ®Þnh ¤xtr«gratxki-gaux¬ d¹ng tÝch ph©n vµ vi ph©n cho ch©n
kh«ng vµ m«i trêng ®iÖn m«i
- N¾m ®îc quan gi÷a ®Þnh ¤xtr«gratxki-gaux¬ ®Þnh luËt Cul«ng t ®ã
thÊy ®îc tinh u viÖt cña ®Þnh lý ¤xtr«gratxki-gaux¬ trong mét sè trêng hîp.
2. VÒ kÜ n¨ng
- ¸p dông ®Þnh ¤xtr«gratxki-gaux¬ t×m cêng ®é ®iÖn trêng trong mét tr-
êng hîp vµ gi¶i c¸c bµi tËp ¸p dông ®Þnh lý ¤xtr«gratxki-gaux¬.
- RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ suy luËn logic.
3. VÒ gi¸o dôc t×nh c¶m, th¸i ®é
- th¸i ®é kh¸ch quan khi ®¸nh gi¸ tÝnh u viÖt cña c¸c ®Þnh luËt ®Þnh lý.
®ã lùa chän ®Þnh luËt, ®Þnh nµo ®Ó øng dông trong trêng hîp nµo ®¹t hiÖu qu¶
tèt nhÊt.
- Chó ý ®Õn c¸c trêng hîp ®Æc biÖt trong vËt lý häc.
- Gi¸o dôc tÝnh trung thùc.
- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, lßng kiªn tr×, tinh thÇn ham häc hái, say mª khoa
häc
ii. ChuÈn bÞ
1. Gi¶ng viªn
- T×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò xung quanh néi dung bµi gi¶ng, so¹n gi¸o ¸n.
- ChuÈn bÞ c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho bµi gi¶ng.
- ChuÈn bÞ néi dung ghi b¶ng:
Bµi 4. ®iÖn th«ng. ®Þnh lý xtr«gratxki-gaux¬¤
I. §êng søc ®iÖn vµ ®iÖn th«ng
1. §êng søc ®iÖn
a) §Þnh nghÜa:
§êng søc ®iÖn lµ ®êng cong mµ tiÕp tuyÕn víi nã t¹i mçi ®iÓm cã ph¬ng
trïng víi vÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm ®ã. ChiÒu cña ®êng søc cïng
víi chiÒu cña vÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng.
b) TÝnh chÊt cña ®êng søc ®iÖn:
- T¹i mçi diÓm trong ®iÖn trêng ta cã thÓ vÏ ®îc mét ®êng søc ®iÖn ®i qua vµ chØ
mét mµ th«i.
- C¸c ®êng søc ®iÖn xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d¬ng, tËn cïng t¹i c¸c ®iÖn tÝch ©m.
Còng cã thÓ xuÊt ph¸t hay tËn cïng t¹i v« cùc.
- §êng søc cña trêng tÜnh ®iÖn kh«ng khÐp kÝn.
- C¸c ®êng søc ®iÖn kh«ng bao giê c¾t nhau.
c) §iÒu kiÖn liªn hÖ gi÷a ®é lín cña cêng ®é ®iÖn trêng víi ®é mau tha cña ®êng
søc:
N
E
S
N
E
S
( Víi
N
lµ sè ®êng søc ®i qua diÖn tÝch
S
®ñ nhá)
- N¬i nµo cã ®iÖn trêng lín th× c¸c ®êng søc ®îc vÏ mau h¬n.
- Víi ®iÖn trêng ®Òu, c¸c ®êng søc lµ nh÷ng ®êng th¼ng song song, c¸ch ®Òu.
d) D¹ng ®êng søc cña:
- mét ®iÖn tÝch c« lËp
- hÖ 2 ®iÖn tÝch b»ng nhau vÒ ®é lín
- Lìng cùc ®iÖn
- §Üa trßn tÝch ®iÖn
Điện thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện thông - Người đăng: nuhjhjhjhj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Điện thông 9 10 696