Ktl-icon-tai-lieu

Điện Tử Công Suất

Được đăng lên bởi Noobita Liti
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph¹m Quèc H¶i Bé m«n Tù ®éng ho¸ XÝ nghiÖp
CÁC BÀI TẬP ÔN THI môn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
( HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI )
1. PHẦN CHỈNH LƯU
Bài 1. Hãy tính toán tham số của các bộ chỉnh lưu cơ bản: sơ đồ hình tia 2 pha, ba pha, sáu pha; sơ đồ cầu
một pha , ba pha với số liệu ban đầu sau :
U
d
= 400V; I
d
= 40A; lưới điện có f= 50Hz và điện áp: 380/220V.
Bài 2. Cho chỉnh lưu điều khiển hình tia hai pha ( chỉnh lưu một pha điểm giữa) với số liệu sau đây:
U
1
= 380V; f= 50Hz; k
ba
= 1,5. Hãy dựng đồ thị u
d
; i
d
; i
van
; i
2
tính các giá trị U
d
, I
d
, I
van
, γ khi
góc điều khiển là 30
o
; 45
o
; 75
o
với các dạng tải sau :
a/. R
d
= 4 ,
b/. R
d
= 3 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 4 mH .
c/. R
d
= 2 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 3 mH ; E
d
= 25V.
d/. Nghịch lưu phụ thuộc: R
d
= 10 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 5mH ; E
d
= - 300 V; α = 150
o
.
Bài 3. Chỉnh lưu điều khiển đồ cầu một pha với số liệu sau : U
2
= 600V; f= 50Hz. Hãy dựng đồ thị
u
d
; i
d
; i
van
; i
2
và tính các giá trị U
d
, I
d
, I
van
, γ khi góc điều khiển là 35
o
; 50
o
với các dạng tải sau :
a/. R
d
= 5 ,
b/. R
d
= 4 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 4 mH .
c/. R
d
= 3 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 3 mH ; E
d
= 100V.
d/. Nghịch lưu phụ thuộc: Rd = 10 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 5mH ; E
d
= - 400 V; α = 125
o
.
Bài 4. Cho chỉnh lưu điều khiển hình tia ba pha với số liệu : U
1dây
= 380V; f= 50Hz; k
ba
= 3 . Hãy dựng
đồ thị u
d
; i
d
; i
van
; i
2
và tính các giá trị U
d
, I
d
, I
van
, γ khi góc điều khiển là 20
o
; 60
o
với các dạng tải sau:
a/. R
d
= 1 ,
b/. R
d
= 2 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 4 mH .
c/. R
d
= 0,5 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 3 mH ; E
d
= 6V.
d/. Nghịch lưu phụ thuộc: Rd = 10 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 5mH ; E
d
= - 100 V; α = 145
o
.
Bài 5. Chỉnh lưu điều khiểnđồ cầu ba pha với số liệu sau : U
2
= 400V; f= 50Hz. Hãy dựng đồ thị u
d
;
i
d
; i
van
; i
2
và tính các giá trị U
d
, I
d
, I
van
, γ khi góc điều khiển là 45
o
; 75
o
với các dạng tải sau :
a/. R
d
= 2 ,
b/. R
d
= 2 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 4 mH .
c/. R
d
= 1 ; L
d
= ∞ ; L
a
= 3 mH ; E
d
= 80V.
d/. Nghịch lưu phụ thuộc: Rd = 10 ; L
d
= ; L
a
= 5mH ; E
d
= - 720 V; α = 135
o
.
§¹i häc B¸ch khoa Hµ néi
Điện Tử Công Suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện Tử Công Suất - Người đăng: Noobita Liti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Điện Tử Công Suất 9 10 355