Ktl-icon-tai-lieu

diesel

Được đăng lên bởi Phạm Tuấn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục

I, Các loại nhiên liệu diesel trên thị trường
Nhiên liệu diesel trên thị trường rất đa dạng, để phân loại người ta chia ra như
sau:
1, Loại 1
Thị trường không có hoặc mới ở mức độ ban đầu về kiểm soát khí thải như US
Tier 0, EURO I.
PROPERTIES

UNITS

LIMIT
Min

Cetane Number

Max

48.0

Cetane Index

48.0 (45.0)

Density @ 15°C

kg/m3

820

860

Viscosity @ 40°C

mm2/s

2.0

4.5

Sulphur

mg/kg

2000

T95

°C

370

Flash point

°C

Carbon residue

% m/m

55
0.30
At least 5°C lower than

CFPP or LTFT or CP

°C

the lowest expected
ambient temperature.

Water

mg/kg

500

Oxidation stability, Method 1

g/m3

25

Oxidation stability, Method 2

hours

Oxidation stability, Method 3(Delta TAN)

mg KOH/g

0.12

FAME

% v/v

5%

Copper corrosion

rating

Class 1

Ethanol/Methanol

% v/v

Ash

% m/m

0.01

Particulate Contamination, total

mg/kg

10

Appearance

30

Non-detectable

Clear and bright; no free water or particulates

460
Lubricity (HFRR wear scar dia. @ 60°C)

micron

2, Loại 2
Thị trường có yêu cầu về kiểm soát khí thải hoặc do nhu cầu thị trường, ví dụ
US Tier 1, EURO 2/II, EURO 3/III hoặc tiêu chuẩn khí thải tương đương.
PROPERTIES

UNITS

LIMIT
Min

Cetane Number

51.0

Cetane Indkgex

41.0 (48.0)

Max

Density @ 15°C

kg/m3

820

860

Viscosity @ 40°C

mm2/s

2.0

4.0

Sulphur

mg/kg

300
1 or non-detectable,

Trace metal

whichever is lower

Total aromatic

% m/m

25

PAH (di+, tri+)

% m/m

5

T90

o

C

340

T95

°C

355

Final Boiling Point

o

365

Flash point

°C

Carbon residue

% m/m

C
55

0.30
At least 5°C lower than

CFPP or LTFT or CP

°C

the lowest expected
ambient temperature.

Water

mg/kg

200

Oxidation stability, Method 1

g/m3

25

Oxidation stability, Method 2

hours

Oxidation stability, Method 3(Delta TAN)

mg KOH/g

FAME

% v/v

35
0.12
5

Copper corrosion

rating

Ethanol/Methanol

% v/v

Ash

% m/m

0.01

Particulate Contamination, total

mg/kg

10

Particulate contamination, size distribution

code rating

Appearance

Class 1
Non-detectable

18/16/13 per ISO 4406
Clear and bright; no free water or particulates

Injector cleanliness (Method 1)

% air flow loss

85

Lubricity (HFRR wear scar dia. @ 60°C)

micron

460

3, Loại 3
Thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt hơn để kiểm soát khí thải, ví dụ US LEV,
California LEV hoặc ULEV, EURO 4, JP 2005.
PROPERTIES

UNITS

LIMIT
Min

Cetane Number

53.0

Cetane Indkgex

53.0 (50.0)

Max

Density @ 15°C

kg/m3

820

840

Viscosity @ 40°C

mm2/s

2.0

4.0

Sulphur

mg/kg

...
Mục lục
diesel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
diesel - Người đăng: Phạm Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
diesel 9 10 47