Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế kim loại

Được đăng lên bởi tuyettrinh140297
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
I.Phương pháp chung điều chế
kim loại (trong công nghiệp)
1.Phương pháp thủy luyện (điều
chế kim loại có tính khử yếu như
Cu,Hg,Ag,Au,...)
Cơ sở của phương pháp là dùng
những dung dịch thích hợp như
dd H2SO4, NaOH, NaCN,... để hòa
tan KL và tách ra khỏi phần không
tan có trong quặng. Sau đó, các
ion KL trong dd được khử
bằng KL có tính khử mạnh hơn
như Fe,Zn,...
VD
Ag2S+4KCN---> 2K(Ag(CN)2)+K2S
2K(Ag(CN)2)+Zn---> K2(Zn(CN)4)
+2Ag
2.Phương pháp nhiệt luyện (điều
chế KL có tính khử trung bình và
yếu như Zn,Fe,Sn,Pb,Cu,...)
Cơ sở của phương pháp là khử
những ion LK trong các hợp chất
ở nhiệt độ cao bằng các chất khử
mạnh như C,CO,H2 hoặc kim loại
Al, kim loại kiềm và kiềm thổ
-Trường hợp là quặng sunfua KL
như Cu2S,ZnS,FeS2,... thì phải
chuyển sunfua KL thành oxit KL
sau đó khử oxit KL bằng chất
khử thích hợp.
VD
2ZnS+3O2---> 2ZnO+2SO2 (nung)
ZnO+C--->CO+Zn (nhiệt độ cao)
-Đối với những KL khó nóng chảy
như Cr,Fe dùng Al làm chất khử
(phương pháp nhiệt nhôm)
VD
Cr2O3+2Al--->2Cr+Al2O3
-Với những KL kém hoạt động
như Hg,Ag chỉ cần đốt cháy
quặng cũng thu được KL mà
không cần phải khử bằng các tác
nhân khác.
3.Phương pháp điện phân (điều
chế được hầu hết các KL)
Cơ sở của phương pháp là dùng
dòng điện một chiều để khử các
ion KL.
-Điều chế những KL có tính khử
mạnh như Li,Na,Al,K,... bằng cách

điện phân những hợp chất (muối,
bazơ, oxit) nóng chảy của chúng
VD
2KCl--->2K+Cl2
-Điều chế KL có tính khử trung
bình và KL có tính khử yếu như
Zn,Cu,... bằng cách điện phân
dung dịch muối của chúng
VD
2ZnSO4+2H2O--->2Zn
+2H2SO4+H2
II.Kim loại kiềm và kiềm thổ
Do không có chất nào khử được
ion KL kiềm nên phương pháp
thường dùng là điện phân nóng
chảy muối halogenua của chúng
thu KL ở Catot
VD
Điều chế Na: điện phân hỗn hợp
2NaCl+CaCl2 (để hạ nhiệt độ nóng
chảy xuống còn khoảng 600 độ
C)
2NaCl--->2Na+Cl2
*Điều chế NaOH
Điện phân dd có màng ngăn
2NaCl+2H2O---> H2+Cl2+2NaOH
(dd NaOH lẫn nhiều NaCl. Người ta
cô đặc dd NaCl ít tan so với
NaOH nên kết tinh trước.Tách NaCl
còn lại NaOH)
III.Al
Điện phân nóng chảy Al2O3 và
Na3AlF6 (nhiệt độ nóng chảy
900độ C)
(Tác dụng: tiết kiệm năng
lượng,tạo chất lỏng có tính dẫn
điện tốt hơn Al2O3,hỗn hợp này
có khối lượng riêng < Al nổi lên
trên Al, ngăn cản Al tiếp xúc với
không khí)
2Al2O3--->4Al+3O2
IV.Cr
1.Trạng thái tự nhiên
Có trong quặng cromit
(FeO.Cr2O3)
2.Điều chế
Tách Cr2O3 từ quặng cromit,điều
chế Cr bằng phương pháp
nhiệt nhôm
Cr2O3+2Al--->2Cr+Al2O3 (nhiệt
độ)
(Độ tinh khiết của Cr 97-99%, tạp

chất là Al...
ĐIU CH KIM LOI
I.Phương pháp chung điều chế
kim loại (trong công nghiệp)
1.Phương pháp thủy luyện (điều
chế kim loại có tính khử yếu như
Cu,Hg,Ag,Au,...)
Cơ sở của phương pháp là dùng
những dung dịch thích hợp như
dd H2SO4, NaOH, NaCN,... để hòa
tan KL và tách ra khỏi phần không
tan có trong quặng. Sau đó, các
ion KL trong dd được khử
bằng KL có tính khử mạnh hơn
như Fe,Zn,...
VD
Ag2S+4KCN---> 2K(Ag(CN)2)+K2S
2K(Ag(CN)2)+Zn---> K2(Zn(CN)4)
+2Ag
2.Phương pháp nhiệt luyện (điều
chế KL có tính khử trung bình và
yếu như Zn,Fe,Sn,Pb,Cu,...)
Cơ sở của phương pháp là khử
những ion LK trong các hợp chất
ở nhiệt độ cao bằng các chất khử
mạnh như C,CO,H2 hoặc kim loại
Al, kim loại kiềm và kiềm thổ
-Trường hợp là quặng sunfua KL
như Cu2S,ZnS,FeS2,... thì phải
chuyển sunfua KL thành oxit KL
sau đó khử oxit KL bằng chất
khử thích hợp.
VD
2ZnS+3O2---> 2ZnO+2SO2 (nung)
ZnO+C--->CO+Zn (nhiệt độ cao)
-Đối với những KL khó nóng chảy
như Cr,Fe dùng Al làm chất khử
(phương pháp nhiệt nhôm)
VD
Cr2O3+2Al--->2Cr+Al2O3
-Với những KL kém hoạt động
như Hg,Ag chỉ cần đốt cháy
quặng cũng thu được KL mà
không cần phải khử bằng các tác
nhân khác.
3.Phương pháp điện phân (điều
chế được hầu hết các KL)
Cơ sở của phương pháp là dùng
dòng điện một chiều để khử các
ion KL.
-Điều chế những KL có tính khử
mạnh như Li,Na,Al,K,... bằng cách
Điều chế kim loại - Trang 2
Điều chế kim loại - Người đăng: tuyettrinh140297
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Điều chế kim loại 9 10 268