Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi locbinbo
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH…………………...
1.1. Khái niệm về điều khiển lập trình………………………………………...

4
4

1.2. Lịch sử phát triển của PLC……………………………………………….

5

1.3. Các hệ thống điều khiển công nghiệp…………………………………….

5

1.4. Ưu nhược điểm của PLC…………………………………………………

8

1.5. Phạm vi ứng dụng PLC…………………………………………………...
Chương 2: CẤU TRÚC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA PLC…..

10

2.1. Cấu trúc của một PLC…………………………………………………….

11

2.2. Các khối của PLC………………………………………………………...

12

2.2.1. Đơn Vị ử L Trung T m …………………………………………….

12

2.2.2. Hệ Thống us………………………………………………………….

12

ộ Nh ………………………………………………………………....

13

2.2.3.

2.2.4. Các ng v

11

ra I/O……………………………………………………..

14

2.2.5. ộ cung cấp nguồn……………………………………………………...

15

2.3. Các ng v

ra v cách kết nối…………………………………………...

15

2.4. ử l chương trình .....................................................................................

19

2.4.1. Nhập dữ liệu v ......................................................................................

19

2.4.2. Thực hiện chương trình............................................................................

19

2.4.3. Truyền thông v kiểm tra lỗi....................................................................

20

2.4.4. Chuyển dữ liệu ra ng i ..........................................................................

20

2.5. Phương pháp lập trình PLC 7-200............................................................

21

2.5.1. Phương pháp LA ……………………………………………………..

21

2.5.2. Phương pháp Liệt kê lệnh (STL)............................................................

22

2.5.3. Phương pháp khối h m (FBD).................................................................

22

Chương 3: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH..............................................................
3.1. Các lệnh cơ bản...........................................................................................

23

3.2. Các lệnh thời gian ( timer) v lệnh đếm (c unter) .................................
3.2.1. Các lệnh điều khiển thời gian Timer ......................................................

28
28

3.2.2. Các lệnh Đếm C unter…………………………………………………

30

3.3. Các lệnh s sánh………………………………………………………..…

33

23

1

3.4. Lệnh về cổng l gic………………………………………….....…...……..
3.5. Các lệnh di chuyển nội dung ô nh ............................................................

34

3.6. Lệnh chuyển đổi dữ liệu................................................................................
1



4
4

5

5

8

10

11

11
2.2. 
12
2.2.1. .
12
2.2.2. .
12
2.2.3. ....
13
2.2.4. 
14

15
2.3. Cá
15
2.4.  .....................................................................................
19
...................
19

19

20

20
7-200............................................................
21
2.5.1. ..
21
2.5.2.  (STL)............................................................
22
 (FBD).................................................................
22
..................................
23
...........................................................................................
23
3.2. 
3.2.1. Các l
28
28
3.2.2. 
30

33
Điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển lập trình - Người đăng: locbinbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Điều khiển lập trình 9 10 125