Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển Logic

Được đăng lên bởi namle-epu
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I. Cơ sở lý thuyết về điều khiển Logic
I.1 Lý thuyết về điều khiển Logic
I.1.1 Định nghĩa
-

Khái niệm về logic 2 trạng thái:
Trong cuộc sống hàng ngày những sự vật hiện tượng chúng ta thường quy ước

2 trạng thái này đối lập nhau hoàn toàn, ví dụ: có/không; thiếu/đủ; còn/hết; trong/đục;
nhanh/chậm...
Trong kỹ thuật, 2 trạng thái thường sử dụng là: đóng/mở; chạy/dừng...
Để lượng hóa 2 trạng thái này, trong toán học, người ta quy ước bằng con số
―0‖ và ―1‖. Từ đó, xây dựng nên các hàm và biến dựa trên 2 biến logic này.
I.1.2 Các hàm logic cơ bản
-

Hàm logic 1 biến: y = f(x), Vì biến x nhận một trong hay giá trị 0 hoặc 1, nên
hàm y có bốn khả năng hay thường gọi là 4 hàm y0, y1, y2, y3.

Bảng 1.1 Ví dụ về bảng chân lý hàm 1 biến
-

Hàm logic n biến
Hàm logic n biến : y = f(x1, x2, x3,.., xn).
Với hàm logic n biến, mỗi biến nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1 nên ta có 2n

tổ hợp biến, mỗi tổ hợp biến lại nhận hai giá trị 0 hoặc 1, do vậy số hàm logic tất cả
1
Chương I. Cơ sở lý thuyết v điều khin Logic
I.1 Lý thuyết v điều khin Logic
I.1.1 Định nghĩa
- Khái nim v logic 2 trng thái:
Trong cuc sng hàng ngày nhng s vt hiện tượng chúng ta thường quy ước
2 trạng thái này đối lp nhau hoàn toàn, d: có/không; thiếu/đủ; còn/hết; trong/đục;
nhanh/chm...
Trong k thut, 2 trạng thái thường s dụng là: đóng/mở; chy/dng...
Để lượng hóa 2 trng thái y, trong toán hc, người ta quy ước bng con s
―0‖ và ―1‖. T đó, xây dựng nên các hàm và biến da trên 2 biến logic này.
I.1.2 Các hàm logic cơ bản
- Hàm logic 1 biến: y = f(x), biến x nhn mt trong hay giá tr 0 hoc 1, nên
hàm y có bn kh năng hay thường gi là 4 hàm y
0
, y
1
, y
2
, y
3
.
Bng 1.1 Ví d v bng chân lý hàm 1 biến
- Hàm logic n biến
Hàm logic n biến : y = f(x1, x2, x3,.., xn).
Vi hàm logic n biến, mi biến nhn mt trong hai giá tr 0 hoc 1 nên ta có 2
n
t hp biến, mi t hp biến li nhn hai giá tr 0 hoc 1, do vy s hàm logic tt c
2
2
.
Ví d :1 biến to 4 hàm.
2 biến to 16 hàm.
3 biến to 256 hàm.
Qua d trên, ta th thy kh năng tạo hàm rt ln nếu s biến càng nhiu.
Tuy nhiên tt c kh năng này đều được biu hin qua các kh năng sau: tổng logic,
Điều khiển Logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển Logic - Người đăng: namle-epu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Điều khiển Logic 9 10 21