Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

Được đăng lên bởi khanhthanhhoa07091993
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1: Xây dựng hệ thống điều khiển một bình mức.

1. Tín hiệu vào là độ mở (hoặc lưu lượng) của van vào In Flow, tín hiệu ra là
mức chất lỏng trong bình lever còn nhiễu là độ mở của van ra Out Flow
2. Xây dựng mô hình toán học cho hệ thống
F1

F2

Hệ thống

h

Phương trình cân bằng vật chất:
dV
dh
A
 F1  F 2
dt
dt

(1)

Trong đó: A là tiết diện cắt ngang của bình chứa (coi như đều từ trên
xuống).
Phương trình mô hình ở trạng thái xác lập:
0 A

dh
 F1  F 2
dt

(2)

Trừ vế của (1) – (2) ta được:
A

d  h
 F 1  
F 2
dt

Đặt: y  h; u  F 2; d  F1
Phương trình trở thành:
1

dy 1
 (d  u )
dt A

Tại trạng thái ban đầu tất cả các biến chênh lệch đều y, u, d và dy dt đều bằng
0.
Laplace 2 vế ta được
sy ( s )  

1
1
u ( s)  d (s)
A
A

Do van là khâu quán tính bậc nhất nên hàm truyền của hệ thống sẽ có dạng:

3. Mô phỏng đối tượng bình mức bằng khối Single-Tank trên matlab
 Phương pháp đường cong đáp ứng

Với bộ thông số
 Course Number = 56 ( khoá 56 )
 Class Number = 114 ( nhóm 14)
 Namelist Number = 89 ( SHSV 20111689)
Cho tín hiệu tác động bậc thang ở đầu vào ta có đáp ứng của hàm quá độ có
dạng quán tính bậc nhất.

2

14

12

10

8

6

4

2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Từ lý thuyết và đồ thị ta xác định được các tham số của mô hình như sau:
T=6.8
K= 3.85
Để kiểm chứng mô hình ta dùng mô hình sau:

Nhận thấy trên đồ thị mô phỏng và đồ thị nhận dạng có sự sai khác nhất
định. Để đạt được sai số tối thiểu, ta điều chỉnh các tham số K và T.
Với K = 2 và T = 3.3, ta có đồ thị

3

14

12

10

8

6

4

2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Các sách lược điều khiển
Sách lược có thể sử dụng: điều khiển phản hồi và điều khiển tầng.
Sách lược không sử dụng được: điều khiển truyền thẳng, điều khiển tỉ lệ,
điều khiển lựa chọn và điều khiển phân vùng.
Vì:
Quá trình bình định mức là 1 khâu tích phân không có tính tự cân bằng,
trong khi đó điều khiển truyền thẳng không làm thay đổi tính ổn định của hệ thống.
Nên một tác động nhỏ của nhiễu làm hệ thống đi tới trạng thái mất cân bằng.
Điều khiển tỉ lệ được áp dụng cho hệ thống : duy trì quan hệ giữa 2 biến
nhằm điều khiển gián tiếp biến thứ 3, mà điều khiển bình mức chỉ có 1 biến điều
khiển nên không được áp dụng.
Điều khiển lựa chọn và điều khiển phân vùng cần ít nhất 2 biến điều khiển
mà bình 1 định mức có 1 biến điều khiển.
Hàm truyền đạt đầy đủ PID:

K ( s )  k c (1 

1
  d s)
 is

4. Thiết kế sách lược điều khiển cho hệ thống
Tính toán thông số bộ điều khiển theo công thức Ziegle...
1
i 1: Xây dng h thống điều khin mt bình mc.
1. Tín hiệu vào độ m (hoc lưu ng) ca van vào In Flow, tín hiu ra
mc cht lng trong bình lever còn nhiễu là độ m ca van ra Out Flow
2. Xây dng mô hình toán hc cho h thng
F1
F2 h
Phương trình cân bng vt cht:
1 2
dV dh
A F F
dt dt
(1)
Trong đó: A là tiết din ct ngang ca bình chứa (coi như đều t trên
xung).
Phương trình mô hình trng thái xác lp:
0 1 2
dh
A F F
dt
(2)
Tr vế ca (1) – (2) ta được:
1 2
d h
A F F
Đặt:
; 2; 1
y h u F d F
Phương trình tr thành:
H thng
ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH - Người đăng: khanhthanhhoa07091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH 9 10 271