Ktl-icon-tai-lieu

Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
––––––––––––––––––––––––––––

NGUYỄN HUY HÙNG

ĐIỀU KIỆN ĐỦ CẤP 2
CHO CỰC TIỂU ĐỊA PHƯƠNG CHẶT CẤP 2

Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH
Mã số: 60.46.01

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đỗ Văn Lưu

THÁI NGUYÊN – 2011


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU ............................................................................................... 2
Chương 1. ĐIỀU KIỆN ĐỦ TỐI ƯU CẤP 2 CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU
KHÔNG TRƠN VỚI RÀNG BUỘC TẬP ............................................. 5
1.1. CÁC KẾT QUẢ BỔ TRỢ ........................................................... 5
1.2. ĐIỀU KIỆN ĐỦ TỐI ƯU............................................................ 7
1.3. BÀI TOÁN VỚI HỮU HẠN RÀNG BUỘC ............................. 17
Chương 2.

ĐIỀU KIỆN ĐỦ TỐI ƯU CẤP 2 CHO BÀI TOÁN

TỐI ƯU KHÔNG TRƠN CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC ..... 23
2.1. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỦ CẤP 2.................................................... 23
2.2. SO SÁNH VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỦ TỐI ƯU CỦA A. D. IOFFE .. 40
2.3. ĐIỀU KIỆN ĐỦ TỐI ƯU DƯỚI NGÔN NGỮ HÀM
LAGRANGE.................................................................................... 45
KẾT LUẬN.......................................................................................... 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................... 52

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

MỞ ĐẦU
Lý thuyết các bài toán tối ưu có nhiều ứng dụng trong kinh tế và
nhiều ngành kỹ thuật. Các điều kiện đủ tối ưu cấp 2 cho phép ta nhận
được các điểm cực tiểu địa phương chặt cấp 2. Các điều kiện tối ưu cấp 2
cổ điển thường được thiết lập dưới ngôn ngữ các gradient và Hessian của
hàm mục tiêu và các hàm ràng buộc của bài toán. Với bài toán tối ưu mà
dữ liệu là các hàm Lipschitz địa phương, người ta thường dùng gradient
suy rộng và Jacobian suy rộng Clarke thay thế vai trò của gradient và
Hessian.
R.W. Chaney [7] đã thiết lập các điều kiện đủ tối ưu cấp 2
tổng quát dưới ngôn ngữ gradient suy rộng Clarke cho bài toán với ràng
buộc trong không gian Euclide n-chiều. Ở đây hàm mục tiêu là Lipschitz
địa phương, ràng buộc là một tập đóng trong Rn. Phương pháp chứng
minh phản chứng cùng với các điều kiện cần tối ưu cấp 1 của Clarke [3]
đã được tác giả sử dụng để dẫn đến các điều kiện đủ tối ưu cấp 2. Các
điều kiện đủ cấp 2 cho bài toán trên với các hàm b...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
––––––––––––––––––––––––––––
NGUYỄN HUY HÙNG
ĐIỀU KIỆN ĐỦ CẤP 2
CHO CỰC TIỂU ĐỊA PHƯƠNG CHẶT CẤP 2
Chuyên ngành: TOÁN GII TÍCH
số: 60.46.01
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đỗ Văn Lưu
THÁI NGUYÊN – 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2 9 10 597