Ktl-icon-tai-lieu

Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu tỏng không gian vectơ topô

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-------------------

ĐỖ THANH PHÚC

ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CẤP MỘT VÀ CẤP HAI CHO BÀI
TOÁN TỐI ƯU TRONG KHÔNG GIAN VECTƠ TÔPÔ

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Chuyên ngành : Toán giải tích
Mã số

: 60 46 01

Thái Nguyên, năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

MỞ ĐẦU

Lý thuyết các điều kiện tối ưu cấp 1 và cấp 2 là một bộ
phận quan trọng của lý thuyết các bài toán cực trị. Người
ta xây dựng các điều kiện tối ưu cấp 2 dưới ngôn ngữ nón
các phương giảm cấp 2 cho hàm mục tiêu, nón các phương
chấp nhận được cho ràng buộc nón và nón các phương tiếp
xúc cấp 2 cho ràng buộc đẳng thức (theo một phương d nào
đó). Với d = 0, các nón cấp 2 ấy sẽ trở thành các nón cấp
1 tương ứng và như vậy từ các điều kiện tối ưu cấp 2 ta sẽ
nhận được các điều kiện tối ưu cấp 1 như một trường hợp
riêng. Vì thế nhiều nghiên cứu tập trung vào lý thuyết hợp
nhất các điều kiện tối ưu cấp 1 và cấp 2 cho các bài toán tối
ưu.
Công trình nổi tiếng của A. Dubovitskii và A.A. Milyutin
[5] ra đời, đã cho ta một lý thuyết các điều kiện tối ưu
cấp 1 dưới ngôn ngữ giải tích hàm. Phát biểu ý tưởng của
Dubovitskii - Milyutin [5], trong [4] A. Ben-Tal và J. Zowe
đã xây dựng các điều kiện tối ưu cấp 2 dưới ngôn ngữ nón
các phương giảm cấp 2 nón các phương chấp nhận được cấp
2 và nón các phương tiếp xúc cấp 2 (theo một phương d)
mà trường hợp riêng của kết quả này (với d = 0) ta sẽ nhận
lại được các điều kiện cần tối ưu cấp 1 của Dubovitskii Milyutin.
Luận văn trình bày lý thuyết các điều kiện tối ưu cấp
2 của Ben Tal - Zowe [4] cho bài toán tối ưu đa mục tiêu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2
với ràng buộc nón và ràng buộc bất đẳng thức dưới ngôn
ngữ nón các phương giảm cấp 2 của hàm mục tiêu, nón các
phương chấp nhận được cấp 2 cho ràng buộc nón và nón các
phương tiếp xúc cấp 2 cho ràng buộc đẳng thức. Khi các nón
cấp 2 lấy theo phương 0 ta sẽ nhận được các điều kiện tối
ưu cấp 1.
Luận văn này bao gồm phần mở đầu, ba chương, kết luận
và danh mục các tài liệu tham khảo.
Chương 1 trình bày điều kiện tối ưu cấp 2 tổng quát cho
cực tiểu địa phương của bài toán tối ưu đa mục tiêu trong
không gian vectơ tôpô thực dưới ngôn ngữ nón các phương
giảm cấp 2 của hàm mục tiêu, nón các phương chấp nhận
được cấp 2 của ràng buộc nón và nón các phương tiếp xúc
cấp 2 của ràng buộc đẳng thức. Các kết quả được trình bày
trong chương này là của Ben Tal - Zowe [4].
Chương 2 trình bày c...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-------------------
ĐỖ THANH PHÚC
ĐIU KIỆN TỐI ƯU CP MỘT CP HAI CHO BÀI
TOÁN TI ƯU TRONG KHÔNG GIAN VEC PÔ
LUN VĂN THC S TOÁN HC
Chuyên ngành : Toán giải tích
Mã số : 60 46 01
Thái Nguyên, năm 2011
Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu tỏng không gian vectơ topô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu tỏng không gian vectơ topô - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu tỏng không gian vectơ topô 9 10 534