Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra thực vật

Được đăng lên bởi quyhoachptnt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG TẠI VÙNG AN
TOÀN KHU ĐỊNH HOÁ TỈNH THÁI NGUYÊN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG VÀ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TỔNG QUAN
Điều tra đánh giá nguồn tài nguyên thực vật rừng tại vùng An Toàn Khu (ATK) Định Hoá tỉnh Thái
Nguyên thực chất là công việc điều tra và đánh giá hiện trạng thảm thực vật tại đây, kết quả là
đưa ra được danh sách và giá trị sử dụng của các nhóm tài nguyên thực vật. Từ đó làm căn cứ đề
xuất giải pháp sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên thực vật trong khu vực nghiên
cứu. Đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu về thảm thực vật cũng như nghiên cứu về phát
triển bền vững, có thể nêu ra một số các công trình sau:
1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt
kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh
giá tổng quan)
            Năm 1992: Tại Rio de Janeiro, Brasil là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Trái
đất, tên chính thức là Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hiệp quốc (UNCED). Tại đây,
các đại biểu tham gia đã thống nhất những nguyên tắc cơ bản và phát động một chương trình
hành động vì sự phát triển bền vững có tên Chương trình Nghị sự 21. Với sự tham gia của đại
diện hơn 200 nước trên thế giới cùng một số các tổ chức phi chính phủ, hội nghị đã đưa ra bản
Tuyên ngôn Rio về môi trường và phát triển cũng như thông qua một số văn kiện như hiệp định về
sự đa dạng sinh học, bộ khung hiệp định về sự biến đổi khí hậu, quản lý, bảo tồn rừng tự nhiên.
            Năm 2002: Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững nhóm họp tại
Johannesburg, Nam Phi là dịp cho các bên tham gia nhìn lại những việc đã làm trong suốt 10 năm
qua theo phương hướng mà Tuyên ngôn Rio và Chương trình Nghị sự 21 đã vạch ra, tiếp tục tiến
hành với một số mục tiêu được ưu tiên. Những mục tiêu này bao gồm xóa nghèo đói, phát triển
những sản phẩm tái sinh hoặc thân thiện với môi trường nhằm thay thế các sản phẩm gây ô
nhiễm, bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hội nghị cũng đề cập tới chủ đề toàn
cầu hóa gắn với các vấn đề liên quan tới sức khỏe và phát triển. Các đại diện của các quốc gia
tham gia hội nghị cũng cam kết phát triển chiến lược về phát triển bền vững tại mỗi quốc gia trước
năm 2005.
            Theo Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển thì “phát triển bền vững là sự phát triển
đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ...
ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG TẠI VÙNG AN
TOÀN KHU ĐỊNH HOÁ TỈNH THÁI NGUYÊN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG VÀ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TỔNG QUAN
Điều tra đánh giá nguồn tài nguyên thực vật rừng tại vùng An Toàn Khu (ATK) Định Hoá tỉnh Thái
Nguyên thực chất công việc điều tra đánh giá hiện trạng thảm thực vật tại đây, kết quả
đưa ra được danh sách và giá trị sử dụng của các nhóm tài nguyên thực vật. Từ đó làm căn cứ đề
xuất giải pháp sử dụng hợp phát triển bền vững tài nguyên thực vật trong khu vực nghiên
cứu. Đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu về thảm thực vật cũng như nghiên cứu về phát
triển bền vững, có thể nêu ra một số các công trình sau:
1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt
danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh
giá tổng quan)
 Năm 1992: Tại Rio de Janeiro, Brasil là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Trái
đất, tên chính thức là Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hiệp quốc (UNCED). Tại đây,
các đại biểu tham gia đã thống nhất những nguyên tắc bản phát động một chương trình
hành động sự phát triển bền vững tên Chương trình Nghị sự 21. Với sự tham gia của đại
diện hơn 200 nước trên thế giới cùng một số các tổ chức phi chính phủ, hội nghị đã đưa ra bản
Tuyên ngôn Rio về môi trường và phát triển cũng như thông qua một số văn kiện như hiệp định về
sự đa dạng sinh học, bộ khung hiệp định về sự biến đổi khí hậu, quản lý, bảo tồn rừng tự nhiên.
 Năm 2002: Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững nhóm họp tại
Johannesburg, Nam Phi là dịp cho các bên tham gia nhìn lại những việc đã làm trong suốt 10 năm
qua theo phương hướng mà Tuyên ngôn Rio và Chương trình Nghị sự 21 đã vạch ra, tiếp tục tiến
hành với một số mục tiêu được ưu tiên. Những mục tiêu này bao gồm xóa nghèo đói, phát triển
những sản phẩm tái sinh hoặc thân thiện với môi trường nhằm thay thế các sản phẩm gây ô
nhiễm, bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hội nghị cũng đề cập tới chủ đề toàn
cầu hóa gắn với các vấn đề liên quan tới sức khỏe phát triển. Các đại diện của các quốc gia
tham gia hội nghị cũng cam kết phát triển chiến lược về phát triển bền vững tại mỗi quốc gia trước
năm 2005.
 Theo Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển thì “phát triển bền vững là sự phát triển
đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp
ứng các nhu cầu của họ”.
 Phát triển bền vững hình phát triển trên sở ứng dụng hợp tiết kiệm các
nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu của con người thế hệ hiện nay không
làm hại cho thế hệ mai sau.
 Phát triển bền vững là mục tiêu của tăng trưởng kinh tế làm giảm sự khai thác tài nguyên
cho phát triển kinh tế, sự suy thoái môi trường trong tương lai và làm giảm sự đói nghèo. Phát triển
bền vững bao gồm sự thay đổi công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, công nghệ có hiệu quả hơn
nhằm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hoặc từ sản phẩm kinh tế - hội. Muốn vậy, phải giải
quyết các mâu thuẫn như sản xuất - nhu cầu - tài nguyên thiên nhiên phân phối, vốn đầu tư,
cũng như công nghệ tiên tiến cho sản xuất.
Vậy để phát triển bền vững thì phải đảm bảo được cho các thế hệ tương lai thoả mãn được các
nhu cầu của họ, trong đó không ngoại trừ việc thoả mãn những nhu cầu về tài nguyên rừng.
Điều tra thực vật - Trang 2
Điều tra thực vật - Người đăng: quyhoachptnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Điều tra thực vật 9 10 270