Ktl-icon-tai-lieu

Digital Supercalifragilisticexpialidocious

Được đăng lên bởi pain2905
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOCCME01_0131725793.QXD

12/22/2005

09:06 PM

Page 2

Digital Supercalifragilisticexpialidocious
BOOLEAN THEOREMS
1.

x·0=0

2.

x·1=x

3.

x·x=x

4.

x·x=0

5.

x+0=x

6.

x+1=1

7.

x+x=x

8.

x+x=1

9.

x+y=y+x

10.

x·y=y·x

11.

x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z

12.

x(yz) = (xy)z = xyz

(w + x) (y + z) = wy + xy + wz + xz

14.

x + xy = x

16.

x+y=xy

13a.

x(y + z) = xy + xz

13b.

15a.

x + xy = x + y

15b.

17.

x + xy = x + y

xy = x + y

LOGIC GATE TRUTH TABLES
A
0
0
1
1

OR
A +B
0
1
1
1

B
0
1
0
1

NOR
A +B
1
0
0
0

AND NAND XOR
A · B A · B A⊕ B
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0

XNOR
A⊕ B
1
0
0
1

LOGIC GATE SYMBOLS

x=A+B

A
B

x=A+B

A
B

OR Gate

NOR Gate

x = AB

A

A
x = AB
B

B
AND Gate

NAND Gate

x = A ⊕B
= AB + AB

A
B

x = A ⊕ B = AB + AB

A
B

XOR

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

XNOR

Trang 1

TOCCME01_0131725793.QXD

12/22/2005

09:06 PM

Page 3

FLIP-FLOPS
NOR Latch
SET
Q
Normally
low

S

Q

C

Q

S
0
1
0
1

C
0
0
1
1

Q
No change
Q=1
Q=0
Invalid

S
0
1
0
1

C
0
0
1
1

Q
Invalid
Q=0
Q=1
No change

(Alternate symbol)

Q
CLEAR

NAND Latch

SET
Q
Normally
high

S

Q

C

Q

(Alternate symbol)

Q
CLEAR

S
CLK
C

Q

CLK

C
0
0
1
1

S
0
1
0
1

Q

↓
↓
↓
↓

Clocked S-C

Q
Q0 (no change)
1
0
Ambiguous

↓ of CLK has no effect on Q

J
CLK
K

K
0
0
1
1

J
0
1
0
1

Q

Q

CLK
↓
↓
↓
↓

Clocked J-K

Q
Q0 (no change)
1
0
Q 0 (toggles)

↓ of CLK has no effect on Q

Clocked D

CLK

Q

D
0
1

Q

CLK
↓
↓

D

Q
0
1

↓ of CLK has no effect on Q

D Latch
D

EN

Asynchronous
Inputs

EN
0
1
1

Q

⎯Q

D
X
0
1

Q*
No change
0
1

*Q follows D input
while EN is HIGH

PRE

J

Q
CLK

K

Q

PRE
1
1
0
0

CLR
1
0
1
0

Q*
No effect; FF can respond to J, K and CLK
Q = 0 independent of J, K, CLK
Q = 1 independent of J, K, CLK
Ambiguous (not used)

*CLK can be in any state
CLR

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

Trang 2

74LS00
Y = AB
Inputs

Output

A

B

Y

L

L

H

L

H

H

H

L

H

H

H

L

H = HIGH Logic Level
L = LOW Logic Level

74LS02
Y= A+ B
Inputs

Output

A

B

Y

L

L

H

L

H

L

H

L

L

H

H

L

H = HIGH Logic Level
L = LOW Logic Level

74LS04
Y=A
Input

Output

A

Y

L

H

H

L

H = HIGH Logic Level
L = LOW Logic Level

74LS08
Y = AB
Inputs

Output

A

B

Y

L

L

L

L

H

L

H

L

L

H

H

H

H = HIGH Logic Level
L = LOW Logic Level

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

Trang 3

74LS32
Y =A+B
Inputs

Output

A

B

L

L

Y
L

L

H

H

H

L

H

H

H

H

H = HIGH Logic Level
L = LOW Logic Level

TLC555
GND
TRIG
OUT
RESET

1

8

2

7

3

6

4

5

VCC
DISCH
THRES
CONT

RA

4
7

8
5
...
x = A + B
A
B
OR Gate
A
B
x = AB
x = A B
= AB + AB
A
B
A
B
x = A B = AB + AB
x = AB
A
B
x = A + B
A
B
AND Gate
XOR
NOR Gate
NAND Gate
XNOR
LOGIC GATE SYMBOLS
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
0
1
1
1
OR
A + B
NOR
A + B
1
0
0
0
AND
A
·
B
0
0
0
1
NAND
A
·
B
1
1
1
0
A B
XOR
A B
XNOR
0
1
1
0
1
0
0
1
LOGIC GATE TRUTH TABLES
BOOLEAN THEOREMS
1.
4.
7.
10.
13a.
15a.
17.
x · 0 = 0
x · x = 0
x + x = x
x · y = y · x
x(y + z) = xy + xz
x + xy = x + y
xy = x + y
x · 1 = x
x + 0 = x
x + x = 1
x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z
(w + x) (y + z) = wy + xy + wz + xz
x + xy = x + y
x · x = x
x + 1 = 1
x + y = y + x
x(yz) = (xy)z = xyz
x + xy = x
x + y = x y
3.
6.
9.
12.
14.
16.
2.
5.
8.
11.
13b.
15b.
TOCCME01_0131725793.QXD 12/22/2005 09:06 PM Page 2
Trang
1
Bộ môn K thuật máy tính
Digital Supercalifragilisticexpialidocious
Digital Supercalifragilisticexpialidocious - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Digital Supercalifragilisticexpialidocious - Người đăng: pain2905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Digital Supercalifragilisticexpialidocious 9 10 992