Ktl-icon-tai-lieu

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Được đăng lên bởi Thu Nguyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 2 lần
- Vì sao phải bón phân hợp lý cho cây
- trồng?
Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng
thiết yếu trong cơ thể thực vật?
- Làm thế nào giúp cho quá trình chuyển
hoá các chất khoáng ở trong đất từ dạng
không tan thành dạng ion dễ hấp thụ đối
với cây?

Cây cà
chua trên
đang thiếu
nguyên tố
dd khoáng
nào? Vì
sao?

BÀI 5,6

DINH DƯỠNG NITO Ở
THỰC VẬT

- Các dạng nitơ nào cây hấp thụ được?
- Nguồn cung cấp các dạng nitơ đó cho

cây?
- Vai trò của nitơ trong đời sống thực
vật?
- Dấu hiệu thiếu nitơ trong cây?

1. Dạng nitơ được hấp thụ
- Là 1 nguyên tố khoáng thiết yếu
- Cây hấp thụ dạng NH4+ và NO3-

+

_

NH4 và NO3

2. Vai trò chung
 Hãy
quan
hình

Lá xuất
hiệnsát
màu
vàng
5.1 vàcây
rútsinh
ra nhận
nhạt,
trưởng
xét về
phát
triểnbiểu
khônghiện
bình
của cây(rất
khikém).
thiếu Vì
thường
nitơ?làVìnguyên
sao câytốcódd
nitơ
những thiết
biểu yếu,
hiện là
khoáng
đó? phần không thể
thành
thiếu được để tạo ra
prôtêin, axit nuclêic,
diệp lục cho cây.

Thiếu nitơ ảnh
hưởng như thế
nào đối với
cây?
Dấu hiệu thiếu
nitơ ở cây bắp.

Dấu hiệu thiếu
nitơ ở lá cà
chua.

2. Vai trò chung
- Cấu trúc: Cấu tạo các phân tử hữu cơ
(prôtêin, enzim, a.nuclêic, diệp lục, ATP, …).
Hãy khái quát vai trò chung của
- Điều tiết: Điềunguyên
tiết quá
trình trao đổi chất
tố nitơ?
thông qua các hoạt động xúc tác, cung cấp năng
lượng, điều tiết trạng thái ngậm nước của tế
bào, …

Cây có thể lấy
được nitơ từ
đâu trong tự
nhiên?

Nguồn
cung
cấp nitơ
tự nhiên
cho cây

Nitơ trong
không khí

Nitơ trong
đất

1. Nitơ trong không khí
N2 (80%
khí quyển),
cây không
hấp thụ

NO

và

NO2

Vsv cố định
nitơ

NH3 (cây
hấp thụ)

Độc hại cho
thực vật

2. Nitơ trong đất
Nitơ hữu
cơ (xác
sinh vật:
tv, đv,
vsv).
Vsv đất
khoáng
hóa

Nitơ hữu
Nitơ
Nitơ
cơ (xác
khoáng
sinh
vật:
trong
(nitơ vô
tv,đất
đv,
cơ)
vsv).
Cây không hấp thụ

Cây
hấp thụ

NH 4 

NO
NH
hấp
3 thụ
4
NO  Cây
3

Nitơ
khoáng
(nitơ vô
cơ)

Vì sao khi bón
Để
tránh
phân
hóahiện
học tượng
rửa
nhất là
nên trôi,
bón
làm

NO
đạm
gốc
nhiều3lần?

Nguồn
cung cấp nitơ
tự nhiên cho
cây
Nitơ
trong không
khí
Nitơ
trong đất

Dạng
tồn tại
NO2 ,
NO ,
N2
N vô cơ
N hữu cơ

Dạng nitơ
cây hấp thu
được

NH+4,
_

NO3

NH+4,
_

NO3

Gồm 2 giai đoạn:
- Chuyển hóa nitơ.
- Cố định nitơ phân tử.

Hãy chỉ ra trên sơ đồ 6.1 con đường chuyển hóa Nitơ
Keát luaän:
hữu cơ ở đất thành dạng Nitơ vô cơ.
vsv
vsv
+
Nitô höõu cô
NO3NH4
amoân hoùa
nitrat hoùa

1. Chuyển hóa nitơ trong đất
N hữu cơ
NH4
NO3

VK amôn hóa
VK nitrat hóa

NH4+
_

NO3

VK phản nitrat hóa

**...
- Thế nào nguyên tố dinh dưỡng khoáng
thiết yếu trong cơ thể thực vật?
-
sao phải n phân hợp cho cây
trồng?
- Làm thế nào gp cho quá trình chuyển
hoá các chất khoáng trong đất tdạng
không tan thành dạng ion dễ hấp thụ đối
với cây?
Dinh dưỡng nitơ ở thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dinh dưỡng nitơ ở thực vật - Người đăng: Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Dinh dưỡng nitơ ở thực vật 9 10 882