Ktl-icon-tai-lieu

Định luật bảo toàn - Vật lý lớp 10

Được đăng lên bởi sunshinecolor-rain
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 76 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phone: 090.9797.497

Trung Tâm SEG – Số 154, Huỳnh Mẫn Đạt, P.3, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

VẬT LÝ 10
Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
A. ĐIỀN KHUYẾT
1. Xung lượng của lực là gì?
Phát biểu: Khi ....................................tác dụng lên một vật trong ..................................thì tích (

t)

được định nghĩa là ...............................trong khoảng thời gian t ấy
Biểu thức: Đơn vị xung lượng của lực là:...................
2. Động lượng là gì?
Phát biểu: Động lượng

của một vật là một …………..cùng hướng với…………..và được xác định bởi

công thức:
…………………………….
Đơn vị động lượng là:…………..
3. Thế nào là độ biến thiên động lượng?
Độ biến thiên động lượng của một vật ……………………….bằng ………………………………… lên vật
trong khoảng thời gian đó.
4. Hệ cô lập (hệ kín)?
Một hệ …………..được gọi là cô lập khi…………………………………tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì
……………………………………………..
5. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập?
Phát biểu: Động lượng của……………………….là……………………………….
Biểu thức:……………………………………………..
6. Va chạm mềm là gì?
Phát biểu: Xét một vật khối lượng m1, chuyển động trên một mặt phẳng ngang với………….đến va chạm
vào một vật có khối lượng m2 đang…………….. Sau va chạm, hai vật……………và cùng chuyển động
với…………….
Biểu thức:……………………
7. Chuyển động bằng phản lực là gì?
Trong một hệ………………, nếu có một phần của hệ chuyển động………………., thì phần còn lại của hệ
phải chuyển động……………….. Chuyển động theo nguyên tắc như trên được gọi là chuyển động bằng phản
lực.
8. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát?
Phát biểu: Nếu ………………..tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó……………………………theo
hướng………………………………… thì công của lực

được tính theo công thức :

Biểu thức: .........................................
Nhóm HieuVatLyPhoThong: 
Nhóm SEG-154 Huỳnh Mẫn Đạt: 
GV: Lê Quang Vương
0976.905.317

Trung Tâm SEG – Số 154, Huỳnh Mẫn Đạt, P.3, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

Phone: 090.9797.497

Đơn vị của công:....................................
9. Công suất là gì?
Phát biểu: Công suất là................................... trong...................................
Biểu thức:......................................................
Đơn vị:.......................
10. Định nghĩa động năng?
Phát biểu: Động năng là dạng…………………của một vật có được do nó……………….và được xác định
theo công thức:
…………………………………
Đơn vị:………………
11. Định lý động năng?
Phát biểu: Độ biến thiên động năng …………………………………. tác dụng vào vật, công này…………...
Trung Tâm SEG – Số 154, Huỳnh Mẫn Đạt, P.3, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Phone: 090.9797.497
VẬT LÝ 10
Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
A. ĐIỀN KHUYẾT
1. Xung lượng của lực là gì?
Phát biểu: Khi ....................................tác dụng n một vật trong ..................................thì tích ( t)
được định nghĩa là ...............................trong khoảng thời gian t ấy
Biểu thức: Đơn vị xung lượng của lực là:...................
2. Động lượng là gì?
Phát biểu: Động lượng của một vật là một …………..cùng hướng với…………..và được xác định bởi
công thức:
…………………………….
Đơn vị động lượng là:…………..
3. Thế nào là độ biến thiên động lượng?
Độ biến thiên động lượng của một vật ……………………….bằng ………………………………… lên vật
trong khoảng thời gian đó.
4. Hệ cô lập (hệ kín)?
Một hệ …………..được gọi lập khi…………………………………tác dụng n hệ hoặc nếu thì
……………………………………………..
5. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập?
Phát biểu: Động lượng của……………………….là……………………………….
Biểu thức:……………………………………………..
6. Va chạm mềm là gì?
Phát biểu: Xét một vật khối lượng m
1
, chuyển động trên một mặt phẳng ngang với………….đến va chạm
vào một vật khối lượng m
2
đang…………….. Sau va chạm, hai vật……………và cùng chuyển động
với…………….
Biểu thức:……………………
7. Chuyển động bằng phản lực là gì?
Trong một hệ………………, nếu một phần của h chuyển động………………., thì phần còn lại của hệ
phải chuyển động……………….. Chuyển động theo nguyên tắc như trên được gọi là chuyển động bằng phản
lực.
8. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát?
Phát biểu: Nếu ………………..tác dụng lên một vật điểm đặt của lực đó……………………………theo
hướng………………………………… thì công của lực được tính theo công thức :
Biểu thức: .........................................
Nhóm HieuVatLyPhoThong: h(ps://www.facebook.com/groups/912619335467509/
Nhóm SEG-154 Huỳnh Mẫn Đạt: h(ps://www.facebook.com/groups/1633183550232733/
GV: Lê Quang Vương 0976.905.317
Định luật bảo toàn - Vật lý lớp 10 - Trang 2
Định luật bảo toàn - Vật lý lớp 10 - Người đăng: sunshinecolor-rain
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Định luật bảo toàn - Vật lý lớp 10 9 10 939