Ktl-icon-tai-lieu

Định lượng ẩm, tro và khoáng

Được đăng lên bởi Nhỏ Tuylip
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3050 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đị lượ
và khoá
Chương 3: Định lượng ẩm, tro và khoáng
3.2. Xác đ nh đ tro
Gi i thi u:
Tro là ph n c n vô cơ còn l i sau khi nung ho c oxy
hóa hoàn toàn các ch t h u cơ trong m u th c ph m.
Có 3 phương pháp chính đ ti n hành tro hóa:
+ Phương pháp tro hóa khô (nung 525 -5500C)
+ Phương pháp ư t
+ Phương pháp plasma nhi t đ th p
Đ i v i các lo i th c ph m như rau qu sau khi tro hóa
ngư i ta ti p t c xác đ nh tro tan trong nư c, tro không
tan trong acid và đ ki m c a tro.
Slide 17

Đị lượ
và khoá
Chương 3: Định lượng ẩm, tro và khoáng
Gi i thi u
Hàm lư ng tro đ i di n cho t ng hàm lư ng ch t
khoáng có trong th c ph m. Xác đ nh hàm lư ng tro là
m t ch tiêu quan tr ng và là m t trong các thông s
dùng đ đánh giá giá tr dinh dư ng c a th c ph m.
M t khác, tro hóa là giai đo n đ u tiên trong vi c chu n
b m u th c ph m đ phân tích nguyên t c th nào đó
có trong th c ph m. Vd: Fe, Ca, Cl-, P,…

Slide 18

1

Đị lượ
và khoá
Chương 3: Định lượng ẩm, tro và khoáng
Đ tro c a m t s lo i th c ph m
Đ tro c a đa s th c ph m đ u nh hơn 5%. Ví d :
+ M , d u, shorterning
+ Các s n ph m t s a
+ Qu , nư c qu
+ Th t, súc s n

0,0 ÷ 4,1 %
0,5 ÷ 5,0 %
0,2 ÷ 0,6 %
0,9 ÷ 2,5 %

Slide 19

Đị lượ
và khoá
Chương 3: Định lượng ẩm, tro và khoáng
Chu n b m u đ xác đ nh đ tro
Hàm lư ng tro có trong th c ph m s quy t đ nh lư ng
cân m u.
Thông thư ng lư ng cân m u dao đ ng t 2 ÷ 10 g

Slide 20

2

Đị lượ
và khoá
Chương 3: Định lượng ẩm, tro và khoáng
X lý m u:
Nguyên li u th c v t s đư c s y khô khi nghi n nh .
Đ i v i các s n ph m có đư ng ho c ch t béo thì c n
lưu ý đ n các phương pháp x lý đ tránh các hi n
tư ng như: m u b b n ra ngoài, ph ng to ra hay t o
b t khi nung
nhi t đ cao. Thông thư ng, m u s
đư c làm khô nư c b ng cách đun cách th y ho c
dùng đèn h ng ngo i.
Quá trình than hóa s đư c th c hi n trư c khi chuy n
m u vào lò nung
Slide 21

Đị lượ
và khoá
Chương 3: Định lượng ẩm, tro và khoáng

Phương pháp tro hóa khô
Nguyên t c:
M u đư c cho vào chén nung đã bi t chính xác kh i
lư ng sau đó s đem x lý và nung trong lò nung
nhi t đ cao (t 5250C tr lên). T kh i lư ng tro thu
đư c sau khi nung, xác đ nh đư c hàm lư ng tro có
trong m u
Slide 22

3

Đị lượ
và khoá
Chương 3: Định lượng ẩm, tro và khoáng
D ng c & thi t b :
+ Chén nung:
Chén th ch anh: b n trong môi trư ng có acid và
Halogen nhưng không b n trong môi trư ng ki m
Chén s : có tính ch t gi ng chén th ch anh nhưng
r t d v n u nhi t đ thay đ i quá nhanh.
Chén h p kim (Ni, Cr): ch u đư c c acid và baz
Chén b ch kim: ch u acid, ba...
1
Slide 17
Chương
Chương Chương
Chương 3:
3:3:
3: Đ
Đ Đ
Đị
nh lư
nh lưnh lư
nh lư
ng
ng ng
ng
m, tro v
m, tro vm, tro v
m, tro và
àà
à kho
khokho
khoá
áá
áng
ngng
ng
3.2. c định độ tro
Gii thiu:
Tro là phn cn vô cơ còn li sau khi nung hoc oxy
hóa hoàn toàn các cht hu cơ trong mu thc phm.
3 phương pháp cnh để tiến hành tro hóa:
+ Phương pháp tro hóa khô (nung 525 -550
0
C)
+ Phương pháp ướt
+ Phương pháp plasma nhit độ thp
Đối vi các loại thc phm như rau quả sau khi tro hóa
người ta tiếp tc xác định tro tan trong nước, tro không
tan trong acid và độ kiềm ca tro.
Slide 18
Chương
Chương Chương
Chương 3:
3:3:
3: Đ
Đ Đ
Đị
nh lư
nh lưnh lư
nh lư
ng
ng ng
ng
m, tro v
m, tro vm, tro v
m, tro và
àà
à kho
khokho
khoá
áá
áng
ngng
ng
Hàm lượng tro đi din cho tng hàm lượng cht
khoáng có trong thc phm. Xác định hàm lượng tro
mt chỉ tiêu quan trng mt trong các thông s
dùng để đánh giá giá trị dinh dưỡng ca thc phm.
Mt khác, tro hóa giai đon đầu tiên trong vic chun
bmu thc phm để phân tích nguyên tcthể nào đó
trong thực phm. Vd: Fe, Ca, Cl
-
, P,…
Gii thiu
Định lượng ẩm, tro và khoáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định lượng ẩm, tro và khoáng - Người đăng: Nhỏ Tuylip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Định lượng ẩm, tro và khoáng 9 10 546