Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO KINDAN

Được đăng lên bởi hoangquyen-lekim
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp 12CTP01
NHÓM 2 – TỔ 1

BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA SINH

PROTEIN TIẾP THEO
1. ĐỊNH LƯỢNG NITO TỔNG VÀ PROTEIN THÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICROKJELDAHL
 Nguyên tắc: chuyển toàn bộ N2 trong mẫu về dạng nito vô cơ bằng cách đốt cháy bằng H2SO4
đậm đặc.
 Cách tiến hành
- Vô cơ hóa mẫu :tiến hành trong tủ hoote , chất sau khi vô cơ hóa là (NH 4 )2SO4 . hút 0,1 ml
nước mắm + 5ml dd H2SO4 + 0,2 g xúc tác K2SO4:CuSO4 (3:1)
- Đun khi nào dd trong bình màu đen chuyển sang màu xanh trong -> lấy dd ra đưa vào bình
định mức đến 100ml ( bằng nước cất )
- Cất đạm ( hệ thống Panar-Warner) : ( NH4 )2SO4 + NaOH -> Na2SO4 + NH3 +H2O
- Dd hứng : dưới ống sinh hàn là H2SO4 loãng 0,1N + 3 giọt phenoltalein (H2SO4 phải dư tránh
thất thoát NH4OH bằng 10ml )
 Chuẩn độ
- Nếu H2SO4 thiếu , NH4OH dư -> tính kiềm -> phenoltalein hóa hồng
NH4OH + H2SO4 -> (NH4)2SO4 + H2O
- Nếu H2SO4 dư
H2SO4 + NH4OH -> (NH4)2SO4 + H2SO4 + H2O

Hình 1. Quá trình cất đạm mẫu đậu xanh



Hính 1. Dung dịch đậu xanh có H2SO4 chuẩn độ bằng NaOH
KẾT QUẢ CHUẨN ĐỘ
V1 = 9,1 ml

9,1  9,4
2
V2 = 9,1 ml


V=

= 9,25 ml = b

V3 = 9,4 ml
CÔNG THỨC KẾT QUẢ:

Hàm lượng phần trăm tổng (mẫu đậu xanh)

N=

(a  bK ).0,0014.V .100
v.m

=

(10  (9,25.1).0,0014.100.100
10.0,2

Trong đó
- a : số mL dd chuẩn H2SO4 0,1N đem hấp thu NH3
- b : số mL NaOH 0,1N tiêu tốn cho chuẩn độ
- m : khối lượng mẫu đem vô cơ hóa (g)
- V : tổng thể tích định mức dd vô cơ hóa ( 100 mL)
- v : thể tích dd vô cơ hóa dung chưng cất ( 10 ml )
- 0,0014 : hàm lượng gam nito ứng với 1ml H2SO4 0,1N
- K : hệ số điều chỉnh nồng độ NaOH 0,1N

= 5,25

Phần trăm protein thô ( mẫu đậu xanh )
Protein (%) = N. 5,7 = 5,25. 5,7 = 29, 925 (%)

...
Lớp 12CTP01
NHÓM 2 – TỔ 1
BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA SINH
PROTEIN TIẾP THEO
1. ĐỊNH LƯỢNG NITO TỔNG VÀ PROTEIN THÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO-
KJELDAHL
Nguyên tắc: chuyển toàn bộ N
2
trong mẫu về dạng nito vô cơ bằng cách đốt cháy bằng H
2
SO
4
đậm đặc.
Cách tiến hành
- Vô cơ hóa mẫu :tiến hành trong tủ hoote , chất sau khi vô cơ hóa là (NH
4
)
2
SO
4
. hút 0,1 ml
nước mắm + 5ml dd H
2
SO
4
+ 0,2 g xúc tác K
2
SO
4
:CuSO
4
(3:1)
- Đun khi nào dd trong bình màu đen chuyển sang màu xanh trong -> lấy dd ra đưa vào bình
định mức đến 100ml ( bằng nước cất )
- Cất đạm ( hệ thống Panar-Warner) : ( NH
4
)
2
SO
4
+ NaOH -> Na
2
SO
4
+ NH
3
+H
2
O
- Dd hứng : dưới ống sinh hàn là H
2
SO
4
loãng 0,1N + 3 giọt phenoltalein (H
2
SO
4
phải dư tránh
thất thoát NH
4
OH bằng 10ml )
Chuẩn độ
- Nếu H
2
SO
4
thiếu , NH
4
OH dư -> tính kiềm -> phenoltalein hóa hồng
NH
4
OH + H
2
SO
4
-> (NH
4
)
2
SO
4
+ H
2
O
- Nếu H
2
SO
4
H
2
SO
4
+ NH
4
OH -> (NH
4
)
2
SO
4
+ H
2
SO
4
+ H
2
O
Hình 1. Quá trình cất đạm mẫu đậu xanh
ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO KINDAN - Trang 2
ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO KINDAN - Người đăng: hoangquyen-lekim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO KINDAN 9 10 885