Ktl-icon-tai-lieu

Định lý động năng lớp 10

Được đăng lên bởi Minhh Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

ĐỘNG NĂNG – ĐLBT ĐỘNG NĂNG

23

I. KIẾN THỨC:
A.CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Dạng 1: bài toán tính động năng và áp dụng định lý biến thiên động năng
1.Động năng của vật
W® = 1 mv2 (J)
2

2. Bài toán về định lý biến thiên động năng ( phải chú ý đến loại bài tập này)
∆Wđ = w ®2 − w ®1 = ∑ A Ngo¹i lùc
1
1
m v 22 − m v 12 =
2
2

∑F

n g o ¹i lù c

s

Nhớ kỹ: ∑ Fngoai luc là tổng tất cả các lực tác dụng lên vât.
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Một viên đạn có khối lượng 14g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s
xuyên qua tấm gỗ dày 5 cm, sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc 120 m/s. Tính lực
cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn?
Giải
Độ biến thiên động năng của viên đạn khi xuyên qua tấm gỗ.
1
1
1
∆Wd = mv2 2 − mv12 = 0,014 1202 − 4002 = −1220,8J
2
2
2

(

)

Theo định lý biến thiên động năng
AC = ∆Wd = FC.s = - 1220,8
Suy ra:

FC =

−1220,8
= −24416 N
0,05

Dấu trừ để chỉ lực cản.
Bài 2: Một ôtô có khối lượng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s.
a/ Độ biến thiên động năng của ôtô bằng bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10 m /s?
b/ Tính lực hãm trung bình trên quãng đường ôtô chạy 60m.
Giải
Độ biến thiên động năng của ôtô là
1
1
1
∆Wd = mv2 2 − mv12 = 1100 102 − 242 = −261800 J
2
2
2

(

)

- Lực hãm trung bình tác dụng lên ôtô trong quãng đường 60m
Theo định lý biến thiên động năng

- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

AC =

∆Wd =

Suy ra:

FC =

- vuhoangbg@gmail.com

FC.s = - 261800
−261800
= −4363,3N
60

Dấu trừ để chỉ lực hãm
Bài 3: Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang
AB dài 100m, khi qua A vận tốc ô tô là 10m/s và đến B vận tốc của ô tô là 20m/s. Biết
độ lớn của lực kéo là 4000N.
1. Tìm hệ số masat µ1 trên đoạn đường AB.
2. Đến B thì động cơ tắt máy và lên dốc BC dài 40m nghiêng 30o so với mặt
phẳng ngang. Hệ số masat trên mặt dốc là µ2 = 1 . Hỏi xe có lên đến đỉnh dốc C
5 3

không?
3. Nếu đến B với vận tốc trên, muốn xe lên dốc và dừng lại tại C thì phải tác
dụng lên xe một lực có hướng và độ lớn thế nào?
Giải
1. Xét trên đoạn đường AB:
Các lực tác dụng lên ô tô là: P, N; F; Fms
Theo định lí động năng: AF + Ams =

1
m ( v 2B − v 2A )
2

=> F.sAB – µ1mgsAB = 1 m( v 22 − v12 ) => 2µ1mgsAB = 2FsAB - m
=> µ1 =

2
2Fs AB − m( v 2B − v 2A )
mgs AB

( v 2B − v 2A )

Thay các giá trị F = 4000N; sAB= 100m; vA = 10ms-1 và vB = 20ms-1 và ta thu được µ1
= 0,05
2. Xét trên đoạn đường dốc BC.
Giả sử xe lên d...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com
I. KIN THC:
A.CÁC DNG BÀI TP VÀ PHƯƠNG PHÁP GII
Dng 1: bài toán tính động năng và áp dng định lý biến thiên động năng
1.Động năng ca vt
W
®
2
1
2
mv
=
(J)
2. Bài toán v định lý biến thiên động năng ( phi chú ý đến loi bài tp này)
W
đ
=
=
®2 ®1
Ngo¹i lùc
w w A
=
2 2
2 1 n go¹i lùc
1 1
m v m v F s
2 2
Nh k:
ngoailuc
F
là tng tt c các lc tác dng lên vât.
B. BÀI TP VN DNG
Bài 1: Mt viên đạn khi lượng 14g bay theo phương ngang vi vn tc 400 m/s
xuyên qua tm g dày 5 cm, sau khi xuyên qua g, đạn vn tc 120 m/s. Tính lc
cn trung bình ca tm g tác dng lên viên đạn?
Gii
Độ biến thiên động năng ca viên đạn khi xuyên qua tm g.
( )
= = −
2 2 2 2
2 1
1 1 1
2 2 2
d
mv mv J
Theo định lý biến thiên đng năng
A
C
=
W
d
= F
C
.s = - 1220,8
Suy ra:
1220,8
24416
0,05
C
F N
= = −
Du tr để ch lc cn.
Bài 2: Mt ôtô có khi lượng 1100 kg đang chy vi vn tc 24 m/s.
a/ Độ biến thiên động năng ca ôtô bng bao nhiêu khi vn tc hãm là 10 m /s?
b/ Tính lc hãm trung bình trên quãng đường ôtô chy 60m.
Gii
Độ biến thiên động năng ca ôtô là
( )
= =
2 2 2 2
d 2 1
1 1 1
W = 1100 10 24 261800
2 2 2
mv mv J
- Lc hãm trung bình tác dng lên ôtô trong quãng đường 60m
Theo định lý biến thiên đng năng
ĐỘNG NĂNG – ĐLBT ĐỘNG NĂNG
23
Định lý động năng lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định lý động năng lớp 10 - Người đăng: Minhh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Định lý động năng lớp 10 9 10 257