Ktl-icon-tai-lieu

Định lý KKM và các vấn đề liên quan trong lý thuyết tối ưu vector

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1786 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỖ THANH TRÀ

ĐỊNH LÝ KKM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN
QUAN TRONG LÝ THUYẾT TỐI ƯU
VECTƠ

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỖ THANH TRÀ

ĐỊNH LÝ KKM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN
QUAN TRONG LÝ THUYẾT TỐI ƯU
VECTƠ

Chuyên ngành: GIẢI TÍCH
Mã số: 60.46.01

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học:
GS.TSKH NGUYỄN XUÂN TẤN

Thái Nguyên - 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

Mục lục
MỞ ĐẦU

1

1 Kiến thức cơ bản.
1.1

1.2

Các không gian cần dùng

4
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.1

Không gian Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.2

Không gian Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1.3

Không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương . . . . .

9

Ánh xạ đa trị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1

Tính liên tục của ánh xạ đa trị . . . . . . . . . . . . 10

1.2.2

Tính lồi của ánh xạ đa trị . . . . . . . . . . . . . . . 25

2 Ánh xạ KKM.

29

2.1

Định nghĩa và các tính chất. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.2

Các định lý điểm bất động . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3

Các ứng dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3 Bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II

48

3.1

Đặt bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.2

Sự tồn tại nghiệm của bài toán (GEP )II . . . . . . . . . . 51

3.3

Một số vấn đề liên quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

KẾT LUẬN

64

Tài liệu tham khảo

65

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

MỞ ĐẦU

Một trong những định lý nổi tiếng nhất của toán học trong thế kỉ trước
là Nguyên lý điểm bất động Brouwer. Đó là định lý trung tâm của lý thuyết
điểm bất động và cũng là một trong những nguyên lý cơ bản của giải tích
phi tuyến. Định lý này được Brouwer chứng minh năm 1912, dựa vào một
công cụ rất sâu sắc của tôpô là lý thuyết bậc của ánh xạ liên tục nên khá
phức tạp. Vì thế, nhiều nhà toán học đã tìm cách chứng minh Nguyên lý
điểm bất động Brouwer bằng những công cụ đơn giản hơn. Năm 1929, ba
nhà toán học Ba Lan là Knaster, Kuratowski và Mazurkiewicz đã chứng
minh được một kết quả quan trọng mang tên ”Bổ đề KKM” bằng phương
pháp tương đối sơ cấp mà từ đó suy ra được Nguyên lý điểm bất động
Brouwer.
Bổ đề KKM được chứng minh dựa trên một kết quả của Spe...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
ĐỖ THANH TRÀ
ĐỊNH LÝ KKM VÀ C VẤN ĐỀ LIÊN
QUAN TRONG LÝ THUYẾT TỐI ƯU
VECTƠ
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Thái Nguyên - 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Định lý KKM và các vấn đề liên quan trong lý thuyết tối ưu vector - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định lý KKM và các vấn đề liên quan trong lý thuyết tối ưu vector - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Định lý KKM và các vấn đề liên quan trong lý thuyết tối ưu vector 9 10 992