Ktl-icon-tai-lieu

Định lý nhỏ Fecma

Được đăng lên bởi leviettuanhy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Copyrright © 2007 Vietnamese Kvant Group
p

ĐỊN
NH LÝ F
FERMAT
T NHỎ
V. Sen
nderov, A. Sp
pivak

Đ

ịnh
h lý Fermatt nhỏ được đưa vào ch
hương trình
họ
ọc của các lớ
ớp Toán hiệện nay. Côn
ng thức của
địn
nh lý này do
o nhà Toán học Pie Fermat (người
Pháp,
P
1601-11665) đưa raa năm 1640, rất ngắn gọn
n:
Nếu
N p là số nguyên tố vàà a là một số
s nguyên thếế thì a p − a
chia
c hết cho p .
Bề
B ngoài có vẻ
v đơn giản,, tuy nhiên định
đ
lý này lạại có những
ứng
ứ dụng vô cùng quan trọng.
t

Các
C trường
g hợp riêng.
1.
1 p = 2 . Xétt hiệu a 2 − a = a(a − 1) . Trong hai số tự nhiên
n liên tiếp a và a − 1 , th
hì phải có một
m số
chẵn
c
và một số lẻ nên tícch của chúngg phải là mộtt số chẵn.
Ta
T biết rằng a 2 và a có cùng tính ch
hẵn lẻ do đó
ó hiệu của ch
húng phải là số chẵn. Nh
hư vậy ta có thêm
một
m cách chứ
ứng minh đơ
ơn giản cho trường
t
hợp n
này.
2.
2 p = 3 . Xétt hiệu a 3 − a = (a + 1)a (a − 1) . Một số
ố chia cho 3 thì có số dư
ư là 0 , 1 hoặặc 2 . Do đó trong
3 số tự nhiên
n liên tiếp a + 1, a, a − 1 phải có một ssố chia hết ch
ho 3 , và tích
h của chúng cũng chia hếết cho

3 . Dễ thấy hệ
h quả là hiệu
u trên chia hết
h cho 6 .
Bài tập
1.
1 Chứng minnh a3 + 5a ch
hia hết cho 6 với mọi số tự nhiên a.
Xét
X hiệu a 4 − a . Với a = 2, a = 3 thìì 24 − 2 = 14,,34 − 3 = 78 không chia hết cho 4 . Như vậy taa thấy
rằng
r
phát biểểu của định lý
l sẽ không đúng
đ
trong trường hợp p là hợp số.
3.
3 p = 5 . Xéét hiệu a 5 − a = (a 2 + 1)(a + 1)a(a − 1) . Với a = 1 , hiệu trên bằng 0 ; a = 2 thì 25 − 2 = 30 ;

a = 3 thì 35 − 3 = 240 ; a = 4 thì 45 − 5 = 1020 ; a = 5 thì 55 − 5 = 3120 ; a = 6 thì 65 − 6 = 7770 . Tất
cả
c các hiệu trrên đều chia hết cho 30.
Nhận
N
thấy a5 − a chia hếết cho 2 và 3. Ta chứng minh hiệu này
n cũng chiaa hết cho 5.

2 4 . Trườ
Số
S tự nhiên a chia cho 5 thì có số dư
d k là 0,1, 2,3,
ờng hợp số dư
d là 0,1, 4 th
hì từ sự phân
n tích
ra
r thừa số ta suy ra hiệu a5 − a chia hết
h cho 5 . T
Trường hợp số
s dư k = 2 tthì

Copyright © 2007 Vietnamese Kvant Group

a 2 + 1 = (5k + 2) 2 + 1 = 5(5k 2 + 4k + 1) chia hết cho 5 .
Tương tự với k = 3 . Vậy ta thu được điều phải chứng minh.
Ta có thể phân tích a 2 + 1 = (a − 2)(a + 2) + 5 và do đó

a 5 − a = (a + 2)(a + 1)a(a − 1)(a − 2) + 5(a + 1)a(a − 1)
có cùng số dư với (a + 2)(a + 1)a(a − 1)(a − 2) khi chia cho 5.
Tích 5 số tự nhiên liên tiếp (a + 2)(a + 1)a(a − 1)(a − 2) chia hết cho 5, do đó hiệu a5 − a cũng chia
hết cho 5. Cũng nhận được hệ quả là hiệu này chia hết cho 30.
Vào năm 1801 K. F. G...
P
N
c
B
C
1
c
T
m
2
3
3
1
X
r
3
a
c
N
S
r
Đ
Copy
r
ịn
h
h
đị
n
P
háp, 1601-
1
ếu
p
số
c
hia hết cho
p
B
ề ngoài có
v
ng dụng vô
C
ác trườn
g
1
.
2p =
. Xé
t
c
hẵn và một
T
a biết rằng
ột cách ch
2
.
3p =
. Xé
t
3
số tự nhiê
n
3
. Dễ thấ
y
h
Bài tập
1
. Chứng mi
n
X
ét hiệu
4
a
r
ằng phát bi
3
.
5p =
. X
é
3
a
=
thì
5
3
c
ả các hiệu t
r
N
hận thấy
a
S
ố tự nhiên
r
a thừa số ta
Đ
r
i
g
ht © 2007
h
lý Ferma
t
c của các l
n
h lý này d
o
1
665) đưa r
a
nguyên tố v
à
p
.
v
ẻ đơn giản
,
cùng quan
t
g
hợp riêng
t
hiệu
2
a
a
số lẻ nên tí
c
2
a
a
ng minh đ
ơ
t
hiệu
3
aa
n
liên tiếp
a
+
h
ệ quả là hiệ
u
n
h
3
5aa+
c
h
a
. Với
a
=
u của định
l
é
t hiệu
5
a
a
3240−=
;
a
r
ên đều chia
5
a
a
chia h
ế
a
chia cho
5
suy ra hiệu
a
Vietnamese
ĐỊ
N
t
nhỏ được
p Toán hi
o
nhà Toán
a
năm 1640,
à
a
một
s
,
tuy nhiên
đ
t
rọng.
.
(1)
a
aa=−
.
c
h của chún
g
cùng tính c
h
ơ
n giản cho
t
(1)(aa
a
=+
1, , 1aa
+
u
trên chia
h
h
ia hết cho
6
2, 3a
=
=
th
ì
l
ý sẽ không
đ
2
(1)(
a
a
a
=+
4
a
=
thì
5
4
hết cho 30.
ế
t cho
2
5
thì số
d
5
a
a
chia
h
Kvant Grou
p
N
H LÝ
F
đưa vào c
h
n nay. Cô
n
học Pie Fer
rất ngắn gọ
n
s
ố nguyên th
ế
đ
ịnh lý này l
Trong hai
g
phải là một
h
n l do đ
ó
t
rường hợp
n
1)
a
. Một s
hải có một
s
h
ết cho
6
.
6
với mọi số t
ì
4
2214
,
=
đ
úng trong t
1) ( 1)
a
aa+−
5 1020
=
;
a
3
. Ta chứng
d
ư
k
0,1,
2
h
ết cho
5
.
T
p
F
ERMA
T
h
ương trình
n
g thức của
mat (người
n
:
ế
thì
p
aa
i có những
số tự nhiê
n
t
số chẵn.
ó
hiệu của c
h
n
ày.
chia cho
3
s
ố chia hết c
h
ự nhiên
.
a
4
,
3378
−=
rường hợp
p
. Với
1a
=
,
5
a
=
thì
5
5
minh hiệu
n
2
,3,4
. Trư
T
rường hợp
s
T
NHỎ
n
liên tiếp
a
h
úng phải là
thì có số d
ư
h
o
3
, và tíc
h
không chia
p
là hợp số.
hiệu trên b
5 3120−=
;
n
ày cũng chi
a
ng hợp số
s
ố dư
2k
=
t
V. Se
n
1a
, t
h
số chẵn. N
h
ư
0
,
1
ho
h
của chúng
hết cho
4
.
ằng
0
;
2
a =
6a =
thì
5
6
a
hết cho 5.
d
ư là
0,1,4
t
h
t
n
derov, A. S
p
h
ì phải có
m
h
ư vậy ta có
c
2
. Do đó
cũng chia h
ế
Như vậy t
a
2
thì
5
22
−=
5
67770−=
.
h
ì từ sự phâ
n
p
ivak
m
ột số
thêm
trong
ế
t cho
a
thấy
30
=
;
.
Tất
n
tích
Định lý nhỏ Fecma - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định lý nhỏ Fecma - Người đăng: leviettuanhy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Định lý nhỏ Fecma 9 10 864