Ktl-icon-tai-lieu

Định lý thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
—————————–

NGUYỄN THU HUYỀN

ĐỊNH LÝ THÁC TRIỂN HỘI TỤ
ĐỐI VỚI CÁC ÁNH XẠ GIẢ CHỈNH HÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH
Mã số: 60.46.01
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS PHẠM VIỆT ĐỨC

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục
Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.1. Đa tạp hầu phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Cấu trúc phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Nhận xét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3. Ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.4. Cấu trúc hầu phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.5. Đa tạp hầu phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.

6
6
7
8
8

1.2. Không gian các dạng vi phân và ánh xạ đạo hàm . . . . . . . . . .

Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. Định lý (Newlander - Nirenberg) . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4. Nhận xét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.2.1.

1.3. Hàm đa điều hòa dưới . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3. Mệnh đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1.

1.4. Giả khoảng cách Kobayashi trên đa tạp hầu phức . . . . . . . .

Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
—————————–
NGUYỄN THU HUYỀN
ĐỊNH LÝ THÁC TRIỂN HỘI TỤ
ĐỐI VỚI C ÁNH XẠ GIẢ CHỈNH HÌNH
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH
số: 60.46.01
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS PHẠM VIỆT ĐỨC
THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Định lý thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định lý thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Định lý thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình 9 10 653