Ktl-icon-tai-lieu

Định nghĩa bản đồ địa hình

Được đăng lên bởi thao-lc100
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
b¶n ®å ®Þa h×nh
1. §Þnh nghÜa:
Bản đồ địa lí chung là mô hình thu nhỏ bề mặt Trái Đất thông qua
phép chiếu toán học nhất định ,có tổng quát bằng hệ thống ký hiệu ,phản ánh
sự phân bố, trạng thái và các mối quan hệ tương quan nhất định giữa các yếu
tố cơ bản của địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội,còn bản đồ chuyên đề là mô
hình thu nhỏ thông qua phép chiếu toán học nhất định tổng quát hóa và
bằng hệ thống ký hiệu phản ánh chi tiết một hay vài yếu tố riêng biệt của địa
lí tự nhiên hay kinh tế xã hội,còn các yếu tố khác,không biểu thị hoặc biểu
thị kém chi tiết hơn.
Bản đồ địa hình là loại bản đồ địa lí chung,có tỷ lệ lớn hơn và bằng
1:1000000 là mô hình thu nhỏ một khu vực của bề mặt trái đất thông qua
phép chiếu toán học nhất định,có tổng quát hóa và bằng hệ thống ký hiệu
phản ánh sự phân bố,trạng thái và các mối quan hệ tương quan nhất định
giữa các yếu tố cơ bản của địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội với mức độ đầy
đủ ,chi tiết và độ chính xác cao,các yếu tố này được biểu thị tương đối như
nhau và phần lớn giữ được hình dạng,kích thước theo tỉ lệ bản đồ,đồng thời
giữ được tính chính xác hình học của kí hiệu và tính tương ứng địa lí của
yếu tố nội dung cao.
Trên bản đồ địa lí hình, không đưa lên tất cả mọi hình ảnh có trên mặt
đất,mà chỉ chứa đựng một lượng thông tin phụ thuộc bởi thời gian,không
gian và mục đích sử dụng.Tính không gian trên bản đồ địa hình được xác
định bởi giới hạn khu vực được tiến hành đo vẽ và thành lập bản đồ.Tính
thời gian quy định ghi nhận trên bản đồ trên bản đồ địa hình hiện trạng của
bề mặt Trái Đất ở thời điểm tiến hành đo vẽ. Mục đích sử dụng chi phối nội
dung và sự chính xác của bản đồ.Yếu tố không gian biểu diễn và mục đích
sử dụng có ảnh hưởng tới việc chọn tỷ lệ cho bản đồ.

...
b¶n ®å ®Þa h×nh
1. §Þnh nghÜa:
Bản đồ địa lí chung là mô hình thu nhỏ bề mặt Trái Đất thông qua
phép chiếu toán học nhất định ,có tổng quát bằng hệ thống ký hiệu ,phản ánh
sự phân bố, trạng thái và các mối quan hệ tương quan nhất định giữa các yếu
tố cơ bản của địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội,còn bản đồ chuyên đề là mô
hình thu nhỏ thông qua phép chiếu toán học nhất định tổng quát hóa và
bằng hệ thống ký hiệu phản ánh chi tiết một hay vài yếu tố riêng biệt của địa
lí tự nhiên hay kinh tế xã hội,còn các yếu tố khác,không biểu thị hoặc biểu
thị kém chi tiết hơn.
Bản đồ địa hình là loại bản đồ địa lí chung,có tỷ lệ lớn hơn và bằng
1:1000000 là mô hình thu nhỏ một khu vực của bề mặt trái đất thông qua
phép chiếu toán học nhất định,có tổng quát hóa và bằng hệ thống ký hiệu
phản ánh sự phân bố,trạng thái và các mối quan hệ tương quan nhất định
giữa các yếu tố cơ bản của địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội với mức độ đầy
đủ ,chi tiết và độ chính xác cao,các yếu tố này được biểu thị tương đối như
nhau và phần lớn giữ được hình dạng,kích thước theo tỉ lệ bản đồ,đồng thời
giữ được tính chính xác hình học của kí hiệu và tính tương ứng địa lí của
yếu tố nội dung cao.
Trên bản đồ địa lí hình, không đưa lên tất cả mọi hình ảnh có trên mặt
đất,mà chỉ chứa đựng một lượng thông tin phụ thuộc bởi thời gian,không
gian và mục đích sử dụng.Tính không gian trên bản đồ địa hình được xác
định bởi giới hạn khu vực được tiến hành đo vẽ và thành lập bản đồ.Tính
thời gian quy định ghi nhận trên bản đồ trên bản đồ địa hình hiện trạng của
bề mặt Trái Đất ở thời điểm tiến hành đo vẽ. Mục đích sử dụng chi phối nội
dung và sự chính xác của bản đồ.Yếu tố không gian biểu din và mục đích
sử dụng có ảnh hưởng tới việc chọn tỷ lệ cho bản đồ.
Định nghĩa bản đồ địa hình - Trang 2
Định nghĩa bản đồ địa hình - Người đăng: thao-lc100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Định nghĩa bản đồ địa hình 9 10 950