Ktl-icon-tai-lieu

Diode bán dẫn

Được đăng lên bởi huynhhanhthong
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 2

Diode bán dẫn

Bùi Minh Thành
Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - ĐHBK Tp. HCM

1

Tài liệu tham khảo
[1] Theodore F.Bogart, JR, Electronic devices and
Circuits,2nd Ed. , Macmillan 1991
[2] Lê Phi Yến, Nguyễn Như Anh, Lưu Phú, Kỹ thuật
điện tử, NXB Khoa học kỹ thuật
[3] Allan R. Hambley, Electrical Engineering:
Principles and Applications, Prentice Hall,4 edition
(2007)
[4] Slide bài giảng môn Kỹ thuật điện tử cô Lê Thị Kim
Anh

Bộ môn Kỹ Thuật Điện Tử - ĐHBK

2

Nội dung
1) Diode chỉnh lưu
1.1) Cấu tao và nguyên tắc hoạt động
1.2) Các tham số
1.3) Phân tích mạch DC chứa diode
1.4) Phân tích mạch tín hiệu nhỏ
1.5) Phân tích mạch tín hiệu lớn và ứng dụng

2) Diode zener
2.1) Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động
2.2) Các tham số
2.3) Các ứng dụng
Bộ môn Kỹ Thuật Điện Tử - ĐHBK

3

1) Diode chỉnh lưu
1.1) Cấu tao và nguyên tắc hoạt động
Diode là một chuyển tiếp PN được đặt vào trong vỏ
linh kiện và được kết nối với bên ngoài thông qua
các chân linh kiện

Một số hình dáng của các loại diode
Bộ môn Kỹ Thuật Điện Tử - ĐHBK

4

1.1) Cấu tao và nguyên tắc hoạt động
Vy

Chuyển tiếp PN

-

Điện thế hàng rào

V0  V 

+

vùng nghèo

N .N
kT
ln( A 2 D )
q
ni

V0 hay Vy: Điện thế hàng rào
K: Hằng số Boltzeman = 1.38x10-23J/K
T: Nhiệt độ K
q: Điện tích đơn vị = 1.6x10-19C

NA: Nồng độ tạp chất acceptor trong bán dẫn loại P

P-type

Etx

N-type

Chiều khuếch tán lỗ
trống
Chiều khuếch tán điện
tử
Chiều trôi lỗ trống

ND: Nồng độ tạp chất donor trong bán dẫn loại N:
ni: mật độ hạt dẫn trong bán dẫn thuần
Bộ môn Kỹ Thuật Điện Tử - ĐHBK

Chiều trôi điện tử
5

1.1) Cấu tao và nguyên tắc hoạt động
Phân cực
thuận

Chiều khuếch tán lỗ
trống
Chiều khuếch tán điện
tử

Phân cực
ngược

Chiều khuếch tán lỗ
trống
Chiều khuếch tán điện
tử

Chiều trôi lỗ trống

Chiều trôi lỗ trống

Chiều trôi điện tử

Chiều trôi điện tử

Bộ môn Kỹ Thuật Điện Tử - ĐHBK

6

1.1) Cấu tao và nguyên tắc hoạt động
Biểu thức diode

I  I s (e

V / mVT

 1)

Trong đó:
I: dòng qua chuyển tiếp (mA)
V: Điện áp trên chuyển tiếp (dương khi phân cực thuận) (V)
Is: Dòng bão hòa ngược (mA)
m: Hệ số phát, phụ thuộc vào loại vật liệu
VT: Điện thế nhiệt (V)

Bộ môn Kỹ Thuật Điện Tử - ĐHBK

7

1.1) Cấu tao và nguyên tắc hoạt động
Đặc tuyến
Biên độ dòng ngược khi V
xấp xĩ VBR (điện thế đánh
thủng) có thể được tính
theo biểu thức:

Is
I
V n
1 (
)
VBR
n: Hằng số xác định từ thực
nghiệm

Bộ môn Kỹ Thuậ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
1
1
CHƯƠNG 2
Diode bán dẫn
Bùi Minh Thành
Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - ĐHBK Tp. HCM
Diode bán dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Diode bán dẫn - Người đăng: huynhhanhthong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Diode bán dẫn 9 10 679