Ktl-icon-tai-lieu

Điríc lê và ứng dụng

Được đăng lên bởi Matial Matial
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2. Cho tập

X   1; 2; 3; ...; 99; 100

và

A

là tập con có 51 phần tử của

Chứng minh rằng tồn tại hai phần tử trong
Bài giải :

A

X

.

là nguyên tố cùng nhau.

X   1; 2; 3; ...; 99; 100

Tập
có 100 phần tử từ 1 đến 100, và A có 51 phần tử,
A là tập con của X nên :
Theo nguyên lí Dirichlet ta có :
100/51>1
Suy ra sẽ có ít nhất hai số liên tiếp nhau.
Giả sử hai số đó là x và x+1.
X và x+1 có ước cung lớn nhất là 1 nên chúng là hai số nguyên tố cùng
nhau.(đpcm)
Bài 3. Cho 20 thành phố, giữa hai thành phố có thể có các đường giao
thông trực tiếp nối với nhau hoặc không. Chứng minh rằng có ít nhất 2
thành phố có số dường giao thông nối chúng với các thành phố khác bằng
nhau.
Bài giải :
Ta có giữa 20 thành phố thì sẽ có thành phố không nối với thành phố nào
hoặc nối nhiều nhất là với 19 thành phố kia. Nên sẽ có 20 cách nối giữa 1
thành phố với 19 thành phố khác.
-Giả sử nếu có 1 thành phố nối với tất cả các thành phố còn lại thì sẽ
không có thành phố nào không nối với các thành phố khác.
-Hoặc nếu có thành phố không nối với thành phố nào thì với 1 thành phố
bất kì chỉ nối được nhiều nhất với 18 thành phố còn lại.
Suy ra ta còn lại 19 cách nối giữa 1 thành phố với 19 thành phố khác.
Theo nguyên lí Dirichlet ta có 20/19>1 nên sẽ có ít nhất 2 thành phố có số
dường giao thông nối chúng với các thành phố khác bằng nhau.
n 1

2n

Bài 5. Chứng tỏ rằng
số nguyên dương không vượt quá
tồn tại ít
nhất một số chia hết cho một số khác trong đó.
Bài giải
Giả sử n+1 số đó là k1, k2,…, kn, kn+1. Mỗi số hạng bên đều có thể viết dưới
dạng ki=2t.hi (với i là số tự nhiên nhỏ hơn n+2, và bi là số lẻ)
Ta thấy hi<2n, bi thuộc { h1 , h2 ,…, hn+1 } có n+1 phần tử.

Mặt khác số các số lẻ nhỏ hơn 2n là n số. Nên theo nguyên lí Dirichlet thì
có ít 2 số trùng nhau.
Giả sử hai số đó là hx = hy ta có :
kx=2t.hx; ky=2t’.hy
Nếu t>t’ thì kx chia hết cho ky và ngược lại (đpcm)
Bài 7. Trên mặt phẳng cho 17 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ
qua 2 điểm ta kẻ 1 đoạn thẳng và tô nó bằng nột trong ba màu: xanh, đỏ
hoặc vàng. Chứng minh tồn tại tam giác có 3 cạnh cùng màu.
Bài giải
C172  136

Ta có : 17 điểm thì ta có
đoạn mà mỗi đoạn đều được tô một trong
3 màu xanh, đỏ hoặc vàng
Theo nguyên lý Dirichlet thì có 46 (136/3>45) đoạn cùng màu
Ta giả sử 16 trong 46 đoạn cùng màu là A1A2, A1A3,…, A1A17 được tô màu
đỏ
Chọn các đoạn A2A3, A2A4,…, A2A17
Nếu có 1 đoạn tô màu đỏ thì suy ra đpcm
Giả sử 15 đoạn trên được tô 2 màu xanh hoặc vàng
Theo nguyên lý Dirichlet thì có ít nhất 8 đoạn ...
Bài 2. Cho tập
1 2 3 99 100; ; ; ...; ;X
A
là tập con có 51 phần tử của
X
.
Chứng minh rằng tồn tại hai phần tử trong
A
là nguyên tố cùng nhau.
Bài giải :
Tập
1 2 3 99 100; ; ; ...; ;X
có 100 phần tử từ 1 đến 100, và A có 51 phần tử,
A là tập con của X nên :
Theo nguyên lí Dirichlet ta có :
100/51>1
Suy ra sẽ có ít nhất hai số liên tiếp nhau.
Giả sử hai số đó là x và x+1.
X và x+1 có ước cung lớn nhất là 1 nên chúng là hai số nguyên tố cùng
nhau.(đpcm)
Bài 3. Cho 20 thành phố, giữa hai thành phố có thể có các đường giao
thông trực tiếp nối với nhau hoặc không. Chứng minh rằng có ít nhất 2
thành phố có số dường giao thông nối chúng với các thành phố khác bằng
nhau.
Bài giải :
Ta có giữa 20 thành phố thì sẽ có thành phố không nối với thành phố nào
hoặc nối nhiều nhất là với 19 thành phố kia. Nên sẽ có 20 cách nối giữa 1
thành phố với 19 thành phố khác.
-Giả sử nếu có 1 thành phố nối với tất cả các thành phố còn lại thì sẽ
không có thành phố nào không nối với các thành phố khác.
-Hoặc nếu có thành phố không nối với thành phố nào thì với 1 thành phố
bất kì chỉ nối được nhiều nhất với 18 thành phố còn lại.
Suy ra ta còn lại 19 cách nối giữa 1 thành phố với 19 thành phố khác.
Theo nguyên lí Dirichlet ta có 20/19>1 nên sẽ có ít nhất 2 thành phố có số
dường giao thông nối chúng với các thành phố khác bằng nhau.
Bài 5. Chứng tỏ rằng
1n
số nguyên dương không vượt quá
2n
tồn tại ít
nhất một số chia hết cho một số khác trong đó.
Bài giải
Giả sử n+1 số đó là k
1
, k
2
,…, k
n,
k
n+1.
Mỗi số hạng bên đều có thể viết dưới
dạng k
i
=2
t
.h
i
(với i là số tự nhiên nhỏ hơn n+2, và b
i
là số lẻ)
Ta thấy h
i
<2n, b
i
thuộc { h
1
, h
2
,…, h
n+1
} có n+1 phần tử.
Điríc lê và ứng dụng - Trang 2
Điríc lê và ứng dụng - Người đăng: Matial Matial
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Điríc lê và ứng dụng 9 10 789