Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chuyển mã nhị phân

Được đăng lên bởi levannu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYEN MA NHI PHAN 6 BIT HIEN THI LED 7 DOAN
U13
7805

U7

SW-SPDT

10k

10
12
13
15
9
11
14
1
2
3
4

SW2
R2

NHAP NHI PHAN

SW-SPDT

10k

SW3
R3
SW-SPDT

10k

SW4

A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
A<B
A=B
A>B

U9

QA<B
QA=B
QA>B

7
6
5

10
12
13
15
9
11
14
1
2
3
4

74LS85

R4

A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
A<B
A=B
A>B

DC

QA<B
QA=B
QA>B

7
6
5

C1
47u

VI

VO

3

GND

1

2

SW1
R1

C2
47u

KHOI NGUON

74LS85

SW-SPDT

10k

SW5
R5
SW-SPDT

10k

SW6

U10
14
1

R6
SW-SPDT

10k

2
3

U1:A
8
R

VCC

MACH TAO XUNG

Q
DC

5

7

TH

R0(1)
R0(2)

QA
QB
QC
QD

12
9
8
11

LED 7 DOAN

R0(1)
R0(2)
74LS93

3

1k

U2

74LS32

11%

14
1

2
3
6
7

6
3

GND

U6:A

555

CKA
CKB

U4
Q0
Q1
Q2
Q3

12
9
8
11

R0(1)
R0(2)
R9(1)
R9(2)

7
1
2
6
4
5
3

A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG

13
12
11
10
9
15
14

74LS47

74LS90

74LS08

C3
2

1

470u

U3
CKA
CKB

6

14
1

U6:B
74LS08

2
3
6
7

R0(1)
R0(2)
R9(1)
R9(2)

U5
Q0
Q1
Q2
Q3

12
9
8
11

7
1
2
6
4
5
3

A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG

13
12
11
10
9
15
14

74LS47

5

74LS90
4

TR

2
3

CKA
CKB

2

CV

1

2

14
1

1

RV1

C4
1nF

12
9
8
11

U12:A

U8:B
3

U11
QA
QB
QC
QD

74LS93

220

4

CKA
CKB

SVTH: TRUONG MINH THE
MSSV: 10901098
GVHD: NGUYEN TRUONG DUY

...
R
4
DC
7
Q
3
GND
1
VCC
8
TR
2
TH
6
CV
5
U8:B
555
U1:A
220
CKA
14
Q0
12
CKB
1
Q1
9
Q2
8
Q3
11
R0(1)
2
R0(2)
3
R9(1)
6
R9(2)
7
U2
74LS90
CKA
14
Q0
12
CKB
1
Q1
9
Q2
8
Q3
11
R0(1)
2
R0(2)
3
R9(1)
6
R9(2)
7
U3
74LS90
A
7
QA
13
B
1
QB
12
C
2
QC
11
D
6
QD
10
BI/RBO
4
QE
9
RBI
5
QF
15
LT
3
QG
14
U4
74LS47
A
7
QA
13
B
1
QB
12
C
2
QC
11
D
6
QD
10
BI/RBO
4
QE
9
RBI
5
QF
15
LT
3
QG
14
U5
74LS47
1
2
3
U6:A
74LS08
4
5
6
U6:B
74LS08
A0
10
A1
12
A2
13
A3
15
B0
9
B1
11
B2
14
B3
1
A<B
2
QA<B
7
A=B
3
QA=B
6
A>B
4
QA>B
5
U7
74LS85
A0
10
A1
12
A2
13
A3
15
B0
9
B1
11
B2
14
B3
1
A<B
2
QA<B
7
A=B
3
QA=B
6
A>B
4
QA>B
5
U9
74LS85
CKA
14
QA
12
CKB
1
QB
9
QC
8
QD
11
R0(1)
2
R0(2)
3
U10
74LS93
CKA
14
QA
12
CKB
1
QB
9
QC
8
QD
11
R0(1)
2
R0(2)
3
U11
74LS93
1
2
3
U12:A
74LS32
SW1
SW-SPDT
SW2
SW-SPDT
SW3
SW-SPDT
SW4
SW-SPDT
SW5
SW-SPDT
SW6
SW-SPDT
VI
1
VO
3
GND
2
U13
7805
C1
47u
C2
47u
DC
CHUYEN MA NHI PHAN 6 BIT HIEN THI LED 7 DOAN
KHOI NGUON
LED 7 DOAN
SVTH: TRUONG MINH THE
MSSV: 10901098
GVHD: NGUYEN TRUONG DUY
MACH TAO XUNG
NHAP NHI PHAN
11%
RV1
1k
C3
470u
C4
1nF
R1
10k
R2
10k
R3
10k
R4
10k
R5
10k
R6
10k
đồ án chuyển mã nhị phân - Người đăng: levannu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đồ án chuyển mã nhị phân 9 10 207