Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cuối kì OOP

Được đăng lên bởi btnthanh94-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3265 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỆ CAO ĐẲNG
MÔN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
GVLT: ThS. NGUYỄN LÊ NGUYÊN NGỮ

BÀI TẬP NHÓM







1264023
1264059
1264061
1264070
1264131

Nguyễn Tấn Mỹ
Bùi Huy Bình
Võ Thanh Bình
Hà Huy Dũng
Bùi Thông Ngọc Thanh

Mục Lục
1.

Danh Sách Liên Kết:................................................................................................................3

2.

Mãng Số Nguyên:.................................................................................................................... 8

3.

Chương Trình Vẽ Hình:......................................................................................................... 11

Page 11
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
MSSV: 1264023 – 1264059 - 1264061 – 1264070 - 1264131

a.

Danh Sách Liên Kết(Linked list):

 Danh sách liên kết (linked list) là một cấu trúc dữ liệu có kiểu truy cập tuần tự.
 Mỗi phần tử trong danh sách liên kết có chứa thông tin về phần tử tiếp theo.
 Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu động.
 Các phần tử của danh sách gọi là node (nút).
 Danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu được định nghĩa đệ quy, vì trong định nghĩa 1 nút của
danh sách có tham chiếu tới khái niệm nút.

 Danh sách liên kết đơn là dãy các node, được tổ chức theo thứ tự tuyến tính.
 Mỗi node gồm 2 thành phần:


Phần dữ liệu (data, info): lưu trữ các thông tin về phần tử.



Phần con trỏ (next, link): lưu trữ địa chỉ của phần tử kế tiếp trong danh sách, hoặc lưu trữ
giá trị NULL nếu là phần tử cuối danh sách.

DATA

●

next

Các thao tác cơ bản trong dach sách liên kết (Linked list):
Khởi tạo danh sách rỗng.



Kiểm tra danh sách rỗng.



Thêm 1 nút vào danh sách.



Xoá 1 nút.



Duyệt danh sách.



Tìm 1 phần tử.

Chú ý: Khi sử dụng danh sách liên kết vấn đề cần quan tâm nhất là quản lý vùng nhớ. Do các
node trong dach sách điều là biến con trỏ.
MÃ NGUỒN DANH SÁCH LIÊN KẾT PHÂN SỐ
//PhanSo.h
#pragma once
#include <iostream>
using namespace std;
class PhanSo
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
MSSV: 1264023 – 1264059 - 1264061 – 1264070 - 1264131

Page 11



{
private:
int TuSo;
int Mauso;
public:
void Nhap();
void Xuat();
PhanSo(void);
~PhanSo(void);
};
//Node.h
#pragma once
#include "PhanSo.h"
#include <iostream>
using namespace std;
class Node
{
private:
PhanSo ps;
Node *link;
public:
Node();
Node(const PhanSo &_ps ,Node *_link);
void Xuat();
friend class CLinkedList;
};

PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
MSSV: 1...



LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI TẬP NHÓM
1264023 Nguyễn Tấn Mỹ
1264059 Bùi Huy Bình
1264061 Võ Thanh Bình
1264070 Hà Huy Dũng
1264131 Bùi Thông Ngọc Thanh
Đồ án cuối kì OOP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cuối kì OOP - Người đăng: btnthanh94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đồ án cuối kì OOP 9 10 164