Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN NÊN MÓNG BẲNG TÍNH EXCEL.XLS

Được đăng lên bởi lam79
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2805 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TCVN 5574/1991
Maùc Beâtoâng Rn(KG/cm2) Rk(KG/cm2)
150
65
6
200
90
7.5
250
110
8.8
300
130
10
350
155
11
400
170
12
500
215
13.5
600
250
14.5

Ao
0.428
0.428
0.412
0.412
0.399
0.399
0.385
0.365

αo
0.62
0.62
0.58
0.58
0.55
0.55
0.52
0.48

cần giúp : gọi dt 0977 844 229

Eb(KG/cm2)
210,000
240,000
265,000
290,000
310,000
330,000
360,000
380,000

Loaïi theùp
AI
AII
AIII
CI
CII
CIII
CIV

Ra(KG/cm2) Rañ(KG/cm2) Ea(KG/cm2) Giôùi haïn chaûy(KG/cm2)
2100
1680
2,100,000
2400
2800
2240
2,100,000
3000
3600
2880
2,100,000
4000
2000
1600
2,100,000
2000
2600
2080
2,100,000
2600
3400
2720
2,000,000
3400
5000
4000
2,000,000
5000

TÍNH TOAÙN ÑOÄ LUÙN CHO MOÙNG COÏC BTCT.
TEÂN MOÙNG:
M1
Moâ hình tính toaùn ñoä luùn laø nöûa khoâng gian bieán daïng tuyeán tính vôùi haïn cheá quy öôùc neàn coù chieàu daøy töø ñeá
moùng ñeán ñoä saâu taïi ñoù öùng suaát gaây luùn baèng 20% öùng suaát do troïng löôïng baûn thaân ñaát gaây ra.
Coâng thöùc tính ñoä luùn

n

e1i−e 2i
S =∑
hi
i =1 1+e 1i

Öùng suaát gaây luùn taïi troïng taâm ñeá moùng :

gl

tc

σ z=0 =σ tb −∑ h i γ i
Trong ñoù :

Vaäy

σ tctb

=

45.46 (T/m2)

∑hiγi

=

25.7 (T/m2)

Bmq

=

3.29 (m) - Beà roäng moùng khoái quy öôùc.

Lmq
γñmq

=
=

σ glz =0

=

3.29 (m) - Chieàu daøi moùng khoái quy öôùc.
0.876 (T/m3) -Dung troïng ñaát ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc.
(coù keå ñeán ñaåy noåi khi lôùp ñaát naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm)
19.71 (T/m2)

Chia chieàu daøy lôùp ñaát thaønh caùc lôùp coù chieàu daøy hi = Bmq/5 =

0.66 (m)

BAÛNG TÍNH ÖÙNG SUAÁT DO TROÏNG LÖÔÏNG BAÛN THAÂN VAØ TAÛI TROÏNG NGOAØI
σ i gl = Ko x σz =0 gl
(T/m2)
σ i bt = γ z + ∑hiγi

(T/m2)
Ko

σ i gl

σ i bt

σ i bt /σ i gl

0

1.000

19.7

25.7

1.3

1.00

0.4

0.960

18.9

26.3

1.4

1.32

1.00

0.8

0.800

15.8

26.9

1.7

3

1.97

1.00

1.2

0.606

11.9

27.5

2.3

4

2.63

1.00

1.6

0.449

8.9

28.1

3.2

ÑIEÅM

z(m)

Lmq/Bmq 2*z/Bmq

0

0.00

1.00

1

0.66

2

Vuøng hoaït ñoäng neùn luùn cuûa ñaát neàn laáy ñeán ñoä saâu z = 4.45m so vôùi ñeá moùng .
BAÛNG TÍNH ÑOÄ LUÙN
σ
LÔÙP ÑAÁT hi(cm)
1

66

2

66

3

66

4

66

bt

2.575
2.632
2.632
2.690
2.690
2.747
2.747
2.805

P1i
2.603
2.661
2.719
2.776

σ gl
1.971
1.892
1.892
1.577
1.577
1.195
1.195
0.885

σ tb gl

P2i

e1i

e2i

Si(cm)

1.932

4.535

0.580

0.570

0.42

1.735

4.396

0.577

0.569

0.33

1.386

4.104

0.576

0.569

0.29

1.040

3.816

0.000

0.000

0.00

TOÅNG ÑOÄ LUÙN S (cm)

1.04

Ghi chuù:
1. Caùc giaù trò öùng suaát trong baûng tính ñoä luùn coù ñôn vò tính ( KG/cm2)
2. Caùc coâng thöùc t...
TCVN 5574/1991
Maùc Beâtoâng Rn(KG/cm2) Rk(KG/cm2) Eb(KG/cm2) Loaïi theùp
150 65 6 0.428 0.62 210,000 AI
200 90 7.5 0.428 0.62 240,000 AII
250 110 8.8 0.412 0.58 265,000 AIII
300 130 10 0.412 0.58 290,000 CI
350 155 11 0.399 0.55 310,000 CII
400 170 12 0.399 0.55 330,000 CIII
500 215 13.5 0.385 0.52 360,000 CIV
600 250 14.5 0.365 0.48 380,000
cần giúp : gọi dt 0977 844 229
A
o
α
o
ĐỒ ÁN NÊN MÓNG BẲNG TÍNH EXCEL.XLS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN NÊN MÓNG BẲNG TÍNH EXCEL.XLS - Người đăng: lam79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐỒ ÁN NÊN MÓNG BẲNG TÍNH EXCEL.XLS 9 10 379