Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nền và móng

Được đăng lên bởi Đoàn Công Quốc
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trị số A,B,D
trị số tiêu chuẩn
của góc (góc
ma sát trong)

A

B

D

0
2
4
6
8
10

0
0.03
0.06
0.1
0.14
0.18

1
1.12
1.25
1.39
1.55
1.73

3.14
3.32
3.51
3.71
3.93
4.17

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

0.23
0.29
0.36
0.43
0.51
0.61
0.72
0.84
0.98
1.15
1.34
1.55
1.81
2.11
2.46
2.87
3.37

1.94
2.17
2.43
2.72
3.05
3.44
3.87
4.37
4.93
5.59
6.35
7.21
8.25
9.44
10.84
12.5
14.48

4.42
4.69
5
5.31
5.66
6.04
6.45
6.9
7.4
7.95
8.55
9.21
9.98
10.8
11.73
12.77
13.96

45

3.66

15.64

14.64

ϕ

BẢNG NỘI SUY ϕ
A
16
0.36
17
18

0.40
0.43

Hệ số m1, m2
loại đất

hệ số m1

Đất hòn lớn có chất nhớt là cát và đất sét, cát hạt trung,
không kể phấn và bụi

1.4

hệ số m2 đối với nhà và cô
trình có sơ đồ kết cấu cứn
với tỷ lệ giữa chiều dài so v
chiều
>=4 cao (L/H)

Đất hòn lớn có chất nhớt là cát và đất sét, cát hạt trung,
không kể phấn và bụi

1.4

1.2

- No nước
1.2
1.1
1.2
Cát bụi: - Khô và ít ẩm
1
1.1
- No nước
1
Đất hòn lớn có chất nhét là sét và đất sét có độ sệt B<=
1.2
1
0,5
1.1
Như trên có độ sệt B> 0.5
1
Nhà có sơ đồ kết cấu mềm thì m2=1
Bảng tra Ko dựa vào z/b và l/b
móng hình chữ nhật với α=l/b
z/b (nhân 10) móng tròn
10
12
14
16
18
0
1
1
1
1
1
1
2
0.948
0.96 0.968 0.972
0.947
0.975
4
0.756
0.8
0.83 0.848
0.859
0.866
6
0.547 0.606 0.654 0.682
0.703
0.717
8
0.39 0.449 0.496 0.532
0.558
0.578
10
0.285 0.336 0.397 0.414
0.441
0.463
12
0.214 0.257 0.294 0.325
0.352
0.304
14
0.165 0.201 0.232
0.26
0.284
0.374
16
0.13
0.16 0.187
0.21
0.252
0.251
18
0.1
0.13 0.153 0.173
0.192
0.209
20
0.087 0.108 0.127 0.145
0.161
0.17
22
0.073 0.091 0.107 0.122
0.137
0.15
24
0.062 0.077 0.092 0.105
0.118
0.13
26
0.053 0.066 0.079 0.091
0.102
0.112
28
0.046 0.058 0.069 0.079
0.089
0.099
30
0.04 0.051
0.06
0.07
0.078
0.087
32
0.036 0.045 0.053 0.062
0.07
0.077
34
0.032
0.04 0.048 0.055
0.062
0.069
36
0.028 0.036 0.041 0.049
0.056
0.062
38
0.024 0.032 0.038 0.044
0.05
0.056
40
0.022 0.029 0.035
0.04
0.048
0.051
42
0.021 0.026 0.032 0.037
0.046
0.046
44
0.019 0.024 0.029 0.034
0.038
0.042
46
0.012 0.022 0.026 0.031
0.035
0.039
48
0.016
0.02 0.024 0.028
0.032
0.036
50
0.015 0.019 0.022 0.025
0.03
0.033
55
0.011 0.017
0.02 0.023
0.027
0.029

60

0.009

0.05

0.018

0.02

0.024

0.026

Bảng nội suy z/b
z/b

10
2
3.80
4

0.96
0.816
0.8

12
0.968
0.844
0.83

14
0.972
0.860
0.848

16
0.947
0.868
0.859

z/b
3.8

18
0.975
0.877
0.866

l/b
20
0.976
0.881
0.87

Bảng nộ...


  
  
  
  
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 

 

!"
#$% $&'
%()*+%,*+%
)-'*.
/01023456
78' 979%:'*
;' %+<=>?%$%@'*
78A*B)% C$D978
% C$%),EF.
G H'8'%+% ' 89%-79I%- $'*
> :'*>JK '79LM
Đồ án nền và móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nền và móng - Người đăng: Đoàn Công Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
Đồ án nền và móng 9 10 320