Ktl-icon-tai-lieu

đồ án quản lý

Được đăng lên bởi Thien Long Le Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CTY TNHH TM SÀI GÒN KIÊN GIANG
SIÊU THỊ CO.OPMART KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
ĐƠN VỊ : CO.OPMART KIÊN GIANG
I.TÌNH HÌNH CHUNG
1. Tình hinh kinh tế - xã hội Tỉnh Kiên Giang
-

Theo tình hình chung của cả nước và thế giới, tình hinh kinh tế - xã hội năm 2013 còn gặp
nhiều khó khăn, sức mua giảm mạnh, người dân chi tiêu tiết kiệm hơn. Tại Kiên Giang,
thời tiết nắng nóng khô hạn làm chậm tiến độ gieo sạ vụ lúa, giá lúa tiếp tục giảm làm ảnh
hưởng đến thu nhập, đời sống của người nông dân. Tình hình khai thác thủy hải sản gặp
nhiều khó khăn: khai thác thủy hải sản vi phạm vùng cấm xảy ra còn nhiều, tổng sản
lượng khai thác và nuôi trồng đạt 36,96% và tăng không đáng kể so với cùng kỳ, trong đó
sản lượng tôm thu hoạch giảm 22.51 %. Nguyên nhân: do diện tích tôm ở vùng U Minh
Thượng bị nhiễm bệnh nhiều.

-

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 42,59 triệu USD. Tính chung 5 tháng kim ngạch xuất khẩu
đạt 235,5 triệu USD, bằng 35,68% kế hoạch và tăng 11,88% so cùng kỳ. Trong đó, gạo
xuất khẩu 421.320 tấn, tăng 20,43% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng 13,3
triệu USD tăng 28,61% so với cùng kỳ.

-

Về Du lịch, trong 5 tháng lượng khách du lịch ước 1,812 triệu lượt khách, đạt 43,96% kế
hoạch và giảm 5,2% so cùng kỳ. Khách đến các cơ sở lưu trú 517,8 ngàn lượt người tăng
23,46%, khách quốc tế đến Phú Quốc đạt 51.556 lượt khách, giảm 8,96% so với cùng kỳ

2.Tình hình hoạt động của đơn vị
2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

CHỈ TIÊU

1. Tổng doanh thu

1.1 Doanh thu thuần khu tự chọn

06 T
Năm
2012(1)

NĂM 2013
06 T
KH
Năm
năm
2013
2013
-2
-3

1
13,213

119,82
4

2
53,921

5.8

47.2

1
09,504

116,63
7

2
45,000

6.5

47.6

ĐVT

Tăng
trưởng
so CK
(%)
(2)/(1)

Tỷ lệ đạt

(%)
(2)/(3)

Tr.đ

Tr.đ

1/5

8,086
1.1.1. Doanh thu TPTS, CBNC

Tr.đ

1.1.2. Tỷ trọng doanh thu HNR

%

1.2 Doanh thu cho thuê

7,962

18,000

-1.5

44.2

3,709

3,187

8,921

-14.1

35.7

1,169

769

3,798

-34.2

20.2

2,162

2,148

4,358

-0.7

49.3

86

409

-55.9

21.0

Tr.đ

1.2.1. Cho thuê đầu kệ,u

1.2.2. Cho thuê mặt bằng

195
1.2.3. Cho thuê vị trí

9

1.2.4. Cho thuê hộp đèn, QC bên
trong & ngoài

20
184

336

5.7

54.8

3,426

8,342

65.1

41.1

174

1.2.6. Dịch vụ giữ xe

2. Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

2,075

* Chi tiết doanh thu khu tự chọn
6T NĂM 2012
CHỈ TIÊU

06T NĂM 2013

TH

Cơ...

  !"#$%&#'())*

 
!!
"#$$%#$&%#$'()*+$,%-#$%.#%/#0
- )+&,-())-()).(/012(3456,)7/8489,-())8():8(),7;<=)8(>?@ABCD(/E"
()8F.:)G:)>(9HI?.1/82??'()9(/3J8%K()8,8L.,87,:8M?)N('88L(81(/9
,)J8,87,(O(/(G(/:)P)'( 6?)!?,87(Q/8+&H'5R *19/8S *1,87",R/82? 6?2()
)3T(/Q7(,).()!"9QJ8HU(/01(/3J8(P(/%K(-())-():)18,)S,)0V)28H2(/E"
()8F.:)G:)>(W:)18,)S,)0V)28H2(58")'?5X(/Y?<2VZ1D(()8F.9,[(/H2(
3\(/:)18,)S56(.P8,Z](/Q',C^9_^`56,>(/:)P(/QS(/:aH&548X(/:b9,Z&(/QG
H2( 3\(/,P?,).)&')/82?@@cB`/.VL(()K(W%&%8M(,d),P?T5X(/8()
)3\(/ef()8g?eM()()8F.
- 8?(/')<.Y,:)h.34Q',i@9c_,Z8M.jd()).(/c,)S(/:8?(/')<.Y,:)h.
Q',@Cc9c,Z8M.j9ek(/Cc9^l`:7)&')56,>(/BB9ll`H&X(/:bZ&(/QG9/'&
<.Y,:)h.i@BC@A,Y(9,>(/@A9iC`H&548X(/:b8?(/')()!":)h.c,)S(/BC9C
,Z8M.j,>(/@l9^B`H&548X(/:b
- Fj. f)9,Z&(/c,)S(/ 3\(/:)S)%. f)34B9lB@,Z8M. 3\,:)S)9Q',iC9_^`:7
)&')56/82?c9@`H&X(/:b)S)Q7(SNHT 3.,Z*cBm9l(/6( 3\,(/3J8,>(/
@C9i^`9:)S)n.U,7Q7()*o.UQ',cBcc^ 3\,:)S)9/82?l9_^`H&548X(/:b
"#$$"#$$12'3,#045/36#78
('9:;$12'3,#0&%#$<1/#$'$=#03>:#?@
A  

?#0
'BCD#0
E1
FGH
IJK32'

?@
FH

?@


#?@
 FGH
) ) FHLFH FHLFH
M#0<1/#$'$: B3

N

ONP
Q

RNO cl im@
S1/#$'$:'$:>#&$:'T4$U# B3
B
A_9cAi

BB^9^C
m
@
ic9AAA ^c im^
Bpc
đồ án quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án quản lý - Người đăng: Thien Long Le Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đồ án quản lý 9 10 904