Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tháp đệm

Được đăng lên bởi hungkthh3
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1343 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Âäö aïn män hoüc Trang 1 Chæng luyãûn liãn tuûc
MUÛC LUÛC
Trang
CHÆÅNG I : TÄØNG QUAN VÃÖ SAÍN PHÁØM VAÌ DÁY CHUYÃÖN CÄNG
NGHÃÛ 2
I- TÄØNG QUAN VÃÖ SAÍN PHÁØM
2
II- GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ PHÆÅNG PHAÏP CHÆNG VAÌ THAÏP ÂÃÛM 3
III-THUYÃÚT MINH DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ 4
CHÆÅNG II : TÊNH TOAÏN CÄNG NGHÃÛ THIÃÚT BË CHÊNH 6
A - CÁN BÀÒNG VÁÛT LIÃÛU VAÌ NHIÃÛT LÆÅÜNG: 6
I - CÁN BÀÒNG VÁÛT LIÃÛU 6
II - XAÏC ÂËNH SÄÚ BÁÛC THAY ÂÄØI NÄÖNG ÂÄÜ 8
III - CÁN BÀÒNG NHIÃÛT LÆÅÜNG 10
B - THÄNG SÄÚ CHÊNH CUÍA THAÏP: 15
I - ÂÆÅÌNG KÊNH THAÏP 15
II - CHIÃÖU CAO THAÏP 21
III - TÊNH TRÅÍ LÆÛC CUÍA THAÏP 24
CHÆÅNG III : TÊNH CÅ KHÊ THIÃÚT BË CHÊNH
26
I - CHOÜN VÁÛT LIÃÛU 26
II - CHIÃÖU DAÌY THÁN THAÏP 25
III - TÊNH ÂAÏY VAÌ NÀÕP THIÃÚT BË 27
IV - BÃÖ DAÌY LÅÏP CAÏCH NHIÃÛT 28
V - TÊNH ÂÆÅÌNG KÊNH ÄÚNG DÁÙN 29
VI - MÀÛT BÊCH 30
VII - KÊCH THÆÅÏC ÂÉA PHÁN PHÄÚI VAÌ LÆÅÏI ÂÅÎ ÂÃÛM 32
VIII- CÆÍA NÄÚI THIÃÚT BË VÅÏI ÄÚNG DÁÙN 32
IX - TAI TREO VAÌ CHÁN ÂÅÎ 33
CHÆÅNG IV : TÊNH THIÃÚT BË PHUÛ 35
I- TÊNH THIÃÚT BË ÂUN SÄI HÄÙN HÅÜP ÂÁÖU 35
II - TÊNH VAÌ CHOÜN BÅM 39
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO
44
SVTH: Phan Thanh Haíi GVHD : ThS. Lã Thë
Nhæ YÏ
đồ án tháp đệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tháp đệm - Người đăng: hungkthh3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
đồ án tháp đệm 9 10 864