Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Bích Ngọc
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

GVHD: TS. NGUYEÃN KHAÙNH LAÂN

LÔØI CAÛM ÔN
Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát ñeán quyù Thaày Coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Kỹ
Thuật Công Nghệ Tp. Hoà Chí Minh, nhöõng ngöôøi ñaõ dìu daét em taän tình, ñaõ truyeàn
ñaït cho em nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm quyù baùu trong suoát thôøi gian em hoïc taäp
taïi tröôøng.
Em xin traân troïng göûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû caùc Thaày, Coâ Khoa Moâi Tröôøng
ñaõ taän tình höôùng daãn, giuùp ñôõ, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em hoaøn thaønh toát ñoà
aùn toát nghieäp naøy.
Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán Thaày TS. Nguyễn Khánh Lân ñaõ taän tình
höôùng daãn vaø cung caáp nhöõng kinh nghieäm quyù baùu giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn toát
nghieäp naøy.
Toâi xin caûm ôn gia ñình, nhöõng ngöôøi thaân ñaõ cho toâi nhöõng ñieàu kieän toát nhaát
ñeå hoïc taäp trong suoát thôøi gian daøi.
Ngoaøi ra toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi, nhöõng
ngöôøi ñaõ gaén boù, cuøng hoïc taäp vaø giuùp ñôõ toâi trong nhöõng naêm qua cuõng nhö trong
suoát quaù trình thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp.
Vôùi laàn ñaàu laøm ñoà aùn, kieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc teá coøn haïn cheá neân
trong ñoà aùn naøy coøn nhieàu thieáu soùt, em raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa Thaày Coâ
vaø baïn beø nhaèm ruùt kinh nghieäm cho coâng vieäc saép tôùi.

Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 07 naêm 2010
Sinh vieân
Ñoaøn Thò Thanh Giaùc

SVTH: ÑOAØN THÒ THANH GIAÙC

Trang 1

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

GVHD: TS. NGUYEÃN KHAÙNH LAÂN

TOÙM TAÉT ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Teân ñeà taøi: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG
TY COÅ PHAÀN MÍA ÑÖÔØNG HIEÄP HOØA – LONG AN.
Noäi dung ñoà aùn toát nghieäp goàm 6 chöông:
Chöông mÔÛ ñaàu: Ñaët vaán ñeà, muïc tieâu cuûa ñoà aùn, noäi dung ñoà aùn, phöông phAÙp
thöïc hieän.
Chöông 1: Toång quan veà ngaønh mía ñöôøng
1. Toång quan veà ngaønh mía ñöôøng treân theá giôùi.
2. Toång quan veà ngaønh mía ñöôøng ÔÛ Vieät Nam.
Chöông 2: Toång quan veà Coâng ty Coå phaàn mía ñöôøng Hieäp Hoøa.
1. Sô löôïc veà coâng ty mía ñöôøng Hieäp Hoøa
2. Hieän traïng moâi tröôøng coâng ty mía ñöôøng Hieäp Hoøa.
Chöông 3: Caùc phöông phAÙp xöû lyù nöôùc thaûi ngaønh mía ñöôøng ñeà xuaát löïa choïn
quy trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy ñöôøng Hieäp Hoøa.
Chöông 4: Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình ñôn vò.
Chöông 5: Döï toaùn kinh phí ñaàu tö xaây döïng cho traïm xöû lyù nöôùc thaûi.
Chöông 6: Keát luaän vaø kieán nghò:

MUÏC LUÏC
Trang
LÔØI CA...
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. NGUYEÃN KHAÙNH LAÂN
LÔØI CAÛM ÔN
Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát ñeán quyù Thaày Coâ tröôøng Ñaïi Hoïc K
Thuật Công Ngh Tp. Hoà Chí Minh, nhöõng ngöôøi ñaõ dìu daét em taän tình, ñaõ truyeàn
ñaït cho em nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm quyù baùu trong suoát thôøi gian em hoïc taäp
taïi tröôøng.
Em xin traân troïng göûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû caùc Thaày, Coâ Khoa Moâi Tröôøng
ñaõ taän tình höôùng daãn, giuùp ñôõ, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em hoaøn thaønh toát ñoà
aùn toát nghieäp naøy.
Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán Thaày TS. Nguyễn Khánh Lân ñaõ taän tình
höôùng daãn vaø cung caáp nhöõng kinh nghieäm quyù baùu giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn toát
nghieäp naøy.
Toâi xin caûm ôn gia ñình, nhöõng ngöôøi thaân ñaõ cho toâi nhöõng ñieàu kieän toát nhaát
ñeå hoïc taäp trong suoát thôøi gian daøi.
Ngoaøi ra toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi, nhöõng
ngöôøi ñaõ gaén boù, cuøng hoïc taäp vaø giuùp ñôõ toâi trong nhöõng naêm qua cuõng nhö trong
suoát quaù trình thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp.
Vôùi laàn ñaàu laøm ñoà aùn, kieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc teá coøn haïn cheá neân
trong ñoà aùn naøy coøn nhieàu thieáu soùt, em raát mong nhaän ñöôïc söï goùp cuûa Thaày Coâ
vaø baïn beø nhaèm ruùt kinh nghieäm cho coâng vieäc saép tôùi.
Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 07 naêm 2010
Sinh vieân
Ñoaøn Thò Thanh Giaùc
SVTH: ÑOAØN THÒ THANH GIAÙC Trang 1
Đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Người đăng: Bích Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp 9 10 127