Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án trạm bơm cấp 2

Được đăng lên bởi boynhagiau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3820 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1. các thông số tính toán
Công suất thiết kế: 9000 (m3/ng)
Cao trình mặt đất: 7 (m)
Cao trình mực nước ngầm: (m)
Mực nước thấp nhất trong bể chứa nước sạch: (m)
Hệ số dùng nước không điều hoà: Kh =1,35
Hệ thống cấp nước có đài ở đầu mạng lưới
Số giờ làm việc trong ngày: 24 giờ
Cao trình mặt đất tại điểm tiếp xúc với mạng lưới: (m)
áp lực yêu cầu tại diểm tiếp xúc mạng lưới: (m)
+ Trong giờ vận chuyển lớn nhất:
+ Trong giờ dùng nước lớn nhất:
+ Trong giờ có cháy: 30 (m)
Số đám cháy xảy ra đồng thời: 2x30 (l/s)
Chiều dài ống hút: (m)
Chiều dài ồng đẩy: 2500 (m)

2. Xác định lưu lượng và thể tích đài nước
Từ k =1,35 ta có biểu đồ dùng nước của thành phố như sau:
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Từ 21h hôm trước đến 6h sáng hôm sau trạm có 1 bơm làm việc. Lưu lượng do trạm bơm
cấp bằng lưu lượng của 1 bơm:
Qtr = Q1b =

100
%Qng
36

Mười chín giờ còn lại trạm có 2 bơm làm việc song song. Lưu lượng của trạm bơm lúc
này bằng:
Qtr = K.n.Qb = 0.9*2*

100
%Qng = 5%Qng
36

Chọn sơ bộ bơm:
+ Số bơm làm việc:
+ số bơm dự trữ:
+ Số bơm chữa cháy:

Giờ
trong
ngày
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Cộng

2 bơm.
1 bơm.
1 bơm.

Lượng
nước
tiêu thụ

Lượng
nước
bơm

Lượng
nước
vào đài

Lượng
nước ra
đài

%Qng
1
1
1
1
2
3
5
6.5
6.25
5.5
4.5
5.5
7
7
5.5
4.5
5
6.5
6.5
5
4.5
3
2
1.25
100

%Qng
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.78
2.78
2.78
100.00

%Qng
1.78
1.78
1.78
1.78
0.78
0
0
0
0
0
0.50
0
0
0
0
0.50
0
0
0
0
0.50
0
0.78
1.53
11.69

%Qng
0
0
0
0
0
0.22
0
1.50
1.25
0.50
0
0.50
2.00
2.00
0.50
0
0
1.50
1.50
0
0
0.22
0
0
11.69

Lượng
nước
còn lại
trong
đài
%Qng

Số bơm
làm việc

4.36
6.14
7.92
9.69
10.47
10.25
10.25
8.75
7.50
7.00
7.50
7.00
5.00
3.00
2.50
3.00
3.00
1.50
0.00
0.00
0.50
0.28
1.06
2.58

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Qua bảng thống kê ta thấy:
- Trạm bơm có hai cấp bơm với cùng một loại bơm.
- Lưu lượng của trạm bơm khi một bơm làm việc:
Qtr = Q1b =

100
9000
1041.67 * 1000
%*
= 1041.67 (m 3 /h) =
= 289.35 (l/s)
36
24
3600

- Lưu lượng của trạm bơm khi hai bơm làm việc song song:
Qtr = Q2b = 5% *

9000
1875 * 1000
= 1875 (m 3 /h) =
= 520.83 (l/s)
24
3600

- Thể tích đài nước :
Chọn lúc 18-19 giờ đài hết nước, theo bảng thống kê xác định được thể tích điều hoà của
đài:
Vđ = Vđh + V10 cc
Trong đó:
Vđh:
Thể tích điều hoà của đài nước , tính bằng thể tích lớn nhất nước còn lại trong
đài.
Vđh = 10.47%Qng =...
1. các thông số tính toán
Công suất thiết kế: 9000 (m3/ng)
Cao trình mặt đất: 7 (m)
Cao trình mực nước ngầm: (m)
Mực nước thấp nhất trong bể chứa nước sạch: (m)
Hệ số dùng nước không điều hoà: K
h
=1,35
Hệ thống cấp nước có đài ở đầu mạng lưới
Số giờ làm việc trong ngày: 24 giờ
Cao trình mặt đất tại điểm tiếp xúc với mạng lưới: (m)
áp lực yêu cầu tại diểm tiếp xúc mạng lưới: (m)
+ Trong giờ vận chuyển lớn nhất:
+ Trong giờ dùng nước lớn nhất:
+ Trong giờ có cháy: 30 (m)
Số đám cháy xảy ra đồng thời: 2x30 (l/s)
Chiều dài ống hút: (m)
Chiều dài ồng đẩy: 2500 (m)
2. Xác định lưu lượng và thể tích đài nước
Từ k =1,35 ta có biểu đồ dùng nước của thành phố như sau:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Từ 21h hôm trước đến 6h sáng hôm sau trạm có 1 bơm làm việc. Lưu lượng do trạm bơm
cấp bằng lưu lượng của 1 bơm:
Q
tr
= Q
1b
=
36
100
%Q
ng
Mười chín giờ còn lại trạm 2 bơm làm việc song song. Lưu lượng của trạm bơm c
này bằng:
Q
tr
= K.n.Q
b
= 0.9*2*
36
100
%Q
ng
= 5%Q
ng
Đồ án trạm bơm cấp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án trạm bơm cấp 2 - Người đăng: boynhagiau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đồ án trạm bơm cấp 2 9 10 646