Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Tường Chắn Đất

Được đăng lên bởi Mẫn Trương
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n NÒn vµ Mãng

Trêng §¹i häc Má §Þa ChÊt
Lêi Nãi §Çu

Sau khi học xong giáo trình cơ học đất và nền móng, chúng tôi được giao nhiệm vụ làm đồ án
môn học cơ học đất và nền móng với mục đích sau:
-Củng cố phần lý thuyết đã được học.
-Làm quen với công tác thiết kế, tính toán một công trình cụ thể.
-Biết được trình tự viết và tính toán thiết kế trong một đồ án môn học chuyên ngành.
Chúng tôi nhận được đồ án với số liệu cụ thể sau:
Cho một tường chắn đất dài 50m: Chiều cao H=12m, lưng tường gãy khúc gồm một đoạn
thẳng đứng và một đoạn nằm nghiêng với phương thẳng đứng một góc  =15o, đất sau lưng tường
nằm ngang gồm hai lớp: Lớp trên là cát hạt nhỏ dày h 1= 5m. Lớp dưới là sét dẻo dày vô tận.
Trọng lượng một mét đài tường là 92(T/m) lệch tâm với trọng tâm đáy một khoảng e= 0.92(m).
Chiều rộng đáy tường là 3,3(m).
Nhiệm vụ thiết kế:
1.Tính áp lực chủ động của đất tác dụng lên lưng tường.
2.Thiết kế móng dưới tường chắn.
3.Tính ổn định trượt lật của tường chắn.
4.Tính độ lún cuối cùng của móng theo phương pháp phân tầng lấy tổng
Trong thời gian nhận đồ án, dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hồng. Nội dung đồ án gồm
các chương sau:
.Chương I :Tính áp lực chủ động của đất lên tường chắn.
Chương II:Thiết kế móng dưới tường chắn.
Chương III: Tính ổn định trượt lật của tường chắn.
Chương IV : Tính độ lún cuối cùng.

SV:NguyÔn v¨n Tuyªn

1

Líp:XDCT NgÇm &Má - K

§å ¸n NÒn vµ Mãng

Trêng §¹i häc Má §Þa ChÊt
CHƯƠNG I

TÍNH ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT LÊN TƯỜNG CHẮN
I.1.Tính áp lực chủ động của đất trên đoạn tường AB

A
T/m

h=5(m)
1
 

B
T/m



c=0,21kg/cm
2
a =0,021cm/kg

H=12(m)

Gt

C

b=3.3(m)
t

Sử dụng công thức của trường hợp lưng tường thẳng đứng,trơn nhẵn đất sau lưng tường là đất dời
nằm ngang,để xác định áp lực hông tại A và B:
Tại A có 2A=0 do hA=0.
Tại B có 2B=1.h1.tg2(45o-

1
22
)=1,90.5.tg2(45o)=4,322(T/m2)
2
2

Áp lực chủ động tác dụng lên đoạn tường AB là diện tích tam giác vuông có đáy là 4,322 và
có chiều cao là hB=h1=5(m).
Vậy E1c=

1
.4,322.5=10.8(T/m).
2

Điểm đặt của E1c cách B một khoảng là :x1=

1
.5=1,666(m).
3

Phương của E1c nghiêng 1 góc o1=19o so với phương ngang.

SV:NguyÔn v¨n Tuyªn

2

Líp:XDCT NgÇm &Má - K

§å ¸n NÒn vµ Mãng

Trêng §¹i häc Má §Þa ChÊt
A

19°

E

1c

B

C
I.2.Tính áp lực chủ động lên đoạn tường BC
Tường BC có lưng tường nghiêng âm   150 , mặt đất sau lưng tường nằm ngang đất là
đất dính có :2=1,95(T/m3);2=13o;02=22o;c=0,21(KG/cm2);0=0,64;=0.
II.2.1.Tính áp lực hông tác dụn...
§å ¸n NÒn vµ Mãng Trêng §¹i häc Má §Þa ChÊt
Lêi Nãi §Çu
Sau khi học xong giáo trình cơ học đt và nn móng, chúng tôi được giao nhim vụ làm đồ án
môn hc cơ học đất và nn móng với mục đích sau:
-Củng cố phần lý thuyết đã được học.
-Làm quen với công tác thiết kế, tính toán một công trình cụ thể.
-Biết được trình tự viết và tính toán thiết kế trong một đồ án môn học chuyên ngành.
Chúng tôi nhận được đồ án với số liệu cụ thể sau:
Cho một tường chắn đất dài 50m: Chiều cao H=12m, lưng tường gãy khúc gồm một đoạn
thẳng đứng và một đoạn nằm nghiêng với phương thẳng đứng một góc
=15
o
, đất sau lưng tường
nằm ngang gồm hai lớp: Lớp trên cát hạt nh dày h
1
= 5m. Lớp dưới sét dẻo dày tận.
Trọng lượng một mét đài tường 92(T/m) lệch tâm với trọng tâm đáy một khoảng e= 0.92(m).
Chiều rộng đáy tường là 3,3(m).
Nhiệm vụ thiết kế:
1.Tính áp lực chủ động của đất tác dụng lên lưng tường.
2.Thiết kế móng dưới tường chắn.
3.Tính ổn định trượt lật của tường chắn.
4.Tính độ lún cuối cùng của móng theo phương pháp phân tầng lấy tổng
Trong thời gian nhận đồ án, dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hồng. Nội dung đồ án gồm
các chương sau:
.Chương I :Tính áp lực chủ động của đất lên tường chắn.
Chương II:Thiết kế móng dưới tường chắn.
Chương III: Tính ổn định trượt lật của tường chắn.
Chương IV : Tính độ lún cuối cùng.
SV:NguyÔn v¨n Tuyªn Líp:XDCT NgÇm &Má - K
1
Đồ án Tường Chắn Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Tường Chắn Đất - Người đăng: Mẫn Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đồ án Tường Chắn Đất 9 10 565