Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý nước cấp công suất 2500m3ngày đêm

Được đăng lên bởi Minh Phương
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP
P
BỘ
Ộ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌ
ỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NG HÀ N
NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ
NGH MÔI TRƯỜNG

TÊN ĐỒ ÁN: “XỬ LÝ NƯỚC
N
MẶT LÀM NƯỚC CẤP
P SINH HO
HOẠT CÔNG
3
SU
SUẤT
2500M / NGÀY ĐÊM”
Họ và tên sinh viên thực hiệện: Nguyễn Thị Minh Phương
Lớp : CĐ10CM3
Mã sinh viên: CC01004079
Giảng viên hướng dẫn:
n: ThS. Vũ
V Thị Mai

Hà Nội – 10/2013
1

SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương

GVHD:Ths. V
Vũ Thị Mai

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP
PHẦN I: LỰA CHỌN DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
1.1.

Đánh giá chất lượng nước thô và yêu cầu chất lượng nước sau xử lý ............. 5
1.1.1.Đặc điểm chung của nước mặt ................................................................ 5
1.1.2.Đánh giá chất lượng nước ....................................................................... 5

1.2.

Đề xuất sơ đồ công nghệ ...............................................................................6-7

1.3. Thuyết minh quy trình .......................................................................................7-8
1.3.1. Phương án 1 ............................................................................................ 7
1.3.2. Phương án 2 ............................................................................................ 8
1.4. So sánh 2 phương án............................................................................................. 8
PHẦN II: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ TRONG DÂY TRUYỀN
CÔNG NGHỆ

2.1. Công trình thu ................................................................................................. 9-11
2.1.1. Song và lưới chắn rác ....................................................................... 9-11
a. Song chắn rác............................................................................... 9-10
b) Lưới chắn rác ............................................................................ 10-11
2.1.2 Trạm bơm .............................................................................................. 11
2.2. Tính toán hóa chất keo tụ và thiết bị pha trộn phèn ........................................... 11
2.2.1. Xác định liều lượng phèn đưa vào keo tụ....................................... 11-12
2.2.2. Kiểm tra độ kiềm của nước ............................................................ 12-13
2.2.3. Bể hòa trộn phèn ................................................................................... 13
2.2.4. Bể tiêu thụ......................................................................
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤ
P
SVTH: Nguyễn Thị
Minh Phương
B
TRƯỜNG ĐẠI H
ĐỒ
ÁN CÔNG NGH
TÊN ĐỒ ÁN: “X
LÝ N
SU
Họ và tên sinh viên thực hi
Lớp : CĐ10CM3
Mã sinh viên: CC01004079
Giảng viên hướng dẫ
n: ThS. V
P
1
Minh Phương
GVHD:Ths. V
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
C TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜ
NG HÀ N
KHOA MÔI TRƯỜNG
ÁN CÔNG NGH
Ệ MÔI TRƯỜNG
LÝ N
ƯỚC MẶT LÀM NƯỚC CẤ
P SINH HO
SU
ẤT 2500M
3
/ NGÀY ĐÊM
n: Nguyễn Thị Minh Phương
n: ThS. V
ũ Thị Mai
Hà Nội – 10/2013
GVHD:Ths. V
ũ Thị Mai
NG HÀ N
ỘI
P SINH HO
ẠT CÔNG
Đồ án xử lý nước cấp công suất 2500m3ngày đêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý nước cấp công suất 2500m3ngày đêm - Người đăng: Minh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đồ án xử lý nước cấp công suất 2500m3ngày đêm 9 10 923