Ktl-icon-tai-lieu

Đo Áp Suất

Được đăng lên bởi Lê Hoàn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 3

§o ¸p suÊt
3.1. ¸p suÊt vµ ph−¬ng ph¸p ®o ¸p suÊt
Trong c«ng nghiÖp luyÖn kim sö dông nhiÒu c¸c thiÕt bÞ thñy lùc vµ khÝ nÐn,
®Ó hÖ thèng lµm viÖc b×nh th−êng ph¶i ®o vµ kiÓm tra ¸p suÊt mét c¸ch liªn tôc, nÕu
¸p suÊt chÊt láng, khÝ hoÆc h¬i v−ît qu¸ mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh cã thÓ ¶nh h−ëng
xÊu ®Õn ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, thËm chÝ cã thÓ lµm háng hoÆc næ b×nh chøa, ®−êng
èng dÉn g©y thiÖt h¹i nghiªm träng. Bëi vËy, viÖc ®o ¸p suÊt chÊt l−u cã ý nghÜa rÊt
lín trong viÖc ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ còng nh− gióp cho viÖc kiÓm tra vµ ®iÒu
khiÓn ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ cã sö dông chÊt l−u.
3.1.1. ¸p suÊt vµ ®¬n vÞ ®o
a) Kh¸i niÖm
Khi chøa mét chÊt láng, chÊt khÝ hoÆc h¬i (gäi chung lµ chÊt l−u) vµo trong
mét b×nh chøa nã sÏ g©y nªn mét ¸p lùc t¸c dông lªn thµnh b×nh. ¸p suÊt lµ ®¹i
l−îng cã gi¸ trÞ b»ng lùc t¸c dông vu«ng gãc lªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch thµnh b×nh:
p=

dF
dS

(3.1)

Trong ®ã:
dF: lùc t¸c dông [N] .
dS: diÖn tÝch thµnh b×nh chÞu lùc t¸c dông [m2].
Trong tr−êng hîp chÊt l−u kh«ng chuyÓn ®éng, ¸p suÊt chÊt l−u lµ ¸p suÊt tÜnh
(pt) do träng l−îng cña cét chÊt l−u g©y nªn céng víi t¸c dông cña ¸p suÊt khÝ quyÓn
t¸c dông lªn mÆt tho¸ng cña chÊt l−u.
p t = p 0 + ρgh

(3.2)

Trong ®ã:
po: ¸p suÊt khÝ quyÓn.
ρ: khèi l−îng riªng cña chÊt l−u.
g: gia tèc träng tr−êng.
h: kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm kh¶o s¸t ®Õn mÆt tho¸ng tiÕp xóc víi khÝ quyÓn.

- 45 -

Trong tr−êng hîp chÊt l−u chuyÓn ®éng, ¸p suÊt chÊt l−u gåm hai thµnh phÇn,
gåm suÊt tÜnh (pt) vµ ¸p suÊt ®éng (p®):
p = p t + p®

(3.3)

¸p suÊt tÜnh phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm kh¶o s¸t, trÞ sè x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc (3.2). ¸p suÊt ®éng (pt) lµ thµnh phÇn do chuyÓn ®éng cña chÊt l−u g©y nªn, trÞ
sè phô thuéc vµo tèc ®é chuyÓn ®éng cña chÊt l−u, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
ρv 2
p® =
2

(3.4)

Trong ®ã v lµ tèc ®é chuyÓn ®éng cña chÊt l−u.
b) §¬n vÞ ®o ¸p suÊt
Trong hÖ ®¬n vÞ quèc tÕ (SI) ®¬n vÞ ¸p suÊt lµ pascal (Pa): 1 Pa lµ ¸p suÊt t¹o
bëi mét lùc cã ®é lín b»ng 1N ph©n bè ®ång ®Òu trªn mét diÖn tÝch 1m2 theo h−íng
ph¸p tuyÕn. §¬n vÞ Pa t−¬ng ®èi nhá nªn trong c«ng nghiÖp ng−êi ta cßn dïng ®¬n
vÞ ¸p suÊt lµ bar (1 bar = 105 Pa) vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c.
B¶ng 3.1 tr×nh bµy c¸c ®¬n vÞ ®o ¸p suÊt vµ hÖ sè chuyÓn ®æi gi÷a chóng.
B¶ng 3.1 §¬n vÞ ®o ¸p suÊt vµ hÖ sè chuyÓn ®æi gi÷a c¸c ®¬n vÞ
§¬n vÞ

pascal

bar

¸p suÊt

(Pa)

(b)

1

10-5

1,02.10-5

105

1

9,8.104

kg/cm2

atmotsphe
mmH2O

mmHg

mbar

0,987.10-5

1,02.10-1

0,75.10-2

10-2

1,02

0,987

1,02.104

750

103

0,980

1

0,986

104
...
Ch¬ng 3
§o ¸p suÊt
3.1. ¸p suÊt vµ ph¬ng ph¸p ®o ¸p suÊt
Trong c«ng nghiÖp luyÖn kim sö dông nhiÒu c¸c thiÕt bÞ thñy lùc vµ khÝ nÐn,
®Ó hÖ thèng lµm viÖc b×nh thêng ph¶i ®o vµ kiÓm tra ¸p suÊt mét c¸ch liªn tôc, nÕu
¸p suÊt chÊt láng, khÝ hoÆc h¬i vît qu¸ mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh cã thÓ ¶nh hëng
xÊu ®Õn ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, thËm chÝ cã thÓ lµm háng hoÆc næ b×nh chøa, ®êng
èng dÉn g©y thiÖt h¹i nghiªm träng. Bëi vËy, viÖc ®o ¸p suÊt chÊt lu cã ý nghÜa rÊt
lín trong viÖc ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ còng nh gióp cho viÖc kiÓm tra vµ ®iÒu
khiÓn ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ cã sö dông chÊt lu.
3.1.1. ¸p suÊt vµ ®¬n vÞ ®o
a) Kh¸i niÖm
Khi chøa mét chÊt láng, chÊt khÝ hoÆc h¬i (gäi chung lµ chÊt lu) vµo trong
mét b×nh chøa nã sÏ g©y nªn mét ¸p lùc t¸c dông lªn thµnh b×nh. ¸p suÊt lµ ®¹i
lîng cã gi¸ trÞ b»ng lùc t¸c dông vu«ng gãc lªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch thµnh b×nh:
dS
dF
p =
(3.1)
Trong ®ã:
dF: lùc t¸c dông [N] .
dS: diÖn tÝch thµnh b×nh chÞu lùc t¸c dông [m
2
].
Trong trêng hîp chÊt lu kh«ng chuyÓn ®éng, ¸p suÊt chÊt lu lµ ¸p suÊt tÜnh
(p
t
) do träng lîng cña cét chÊt lu g©y nªn céng víi t¸c dông cña ¸p suÊt khÝ quyÓn
t¸c dông lªn mÆt tho¸ng cña chÊt lu.
(3.2)
ghpp
0t
ρ+=
Trong ®ã:
p
o
: ¸p suÊt khÝ quyÓn.
ρ: khèi lîng riªng cña chÊt lu.
g: gia tèc träng trêng.
h: kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm kh¶o s¸t ®Õn mÆt tho¸ng tiÕp xóc víi khÝ quyÓn.
-45-
Đo Áp Suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo Áp Suất - Người đăng: Lê Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đo Áp Suất 9 10 326