Ktl-icon-tai-lieu

độ đo

Được đăng lên bởi Huy Tan Thai
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MEASURE and INTEGRATION
Problems with Solutions
Anh Quang Le, Ph.D.
October 8, 2013

 - Anh Quang Le, PhD
1

NOTATIONS
A(X): The σ-algebra of subsets of X.
(X, A(X), µ) : The measure space on X.
B(X): The σ-algebra of Borel sets in a topological space X.
ML : The σ-algebra of Lebesgue measurable sets in R.
(R, ML , µL ): The Lebesgue measure space on R.
µL : The Lebesgue measure on R.
µ∗L : The Lebesgue outer measure on R.
1E or χE : The characteristic function of the set E.

 - Math Vietnam

 - Anh Quang Le, PhD
2

 - Math Vietnam

 - Anh Quang Le, PhD

Contents
Contents

1

1 Measure on a σ-Algebra of Sets

5

2 Lebesgue Measure on R

21

3 Measurable Functions

33

4 Convergence a.e. and Convergence in Measure

45

5 Integration of Bounded Functions on Sets of Finite Measure

53

6 Integration of Nonnegative Functions

63

7 Integration of Measurable Functions

75

8 Signed Measures and Radon-Nikodym Theorem

97

9 Differentiation and Integration

109

10 Lp Spaces

121

11 Integration on Product Measure Space

141

12 Some More Real Analysis Problems

151

 - Math Vietnam

 - Anh Quang Le, PhD
4

CONTENTS

 - Math Vietnam

 - Anh Quang Le, PhD

Chapter 1
Measure on a σ-Algebra of Sets
1. Limits of sequences of sets
Definition 1 Let (An )n∈N be a sequence of subsets of a set X.
(a) We say that (An ) is increasing if An ⊂ An+1 for all n ∈ N, and decreasing if An ⊃ An+1 for
all n ∈ N.
(b) For an increasing sequence (An ), we define
∞

lim An :=

n→∞

An .
n=1

For a decreasing sequence (An ), we define
∞

lim An :=

n→∞

An .
n=1

Definition 2 For any sequence (An ) of subsets of a set X, we define
Ak

lim inf An :=
n→∞

n∈N k≥n

lim sup An :=
n→∞

Ak .
n∈N k≥n

Proposition 1 Let (An ) be a sequence of subsets of a set X. Then
(i)
(ii)
(iii)

lim inf An = {x ∈ X : x ∈ An for all but finitely many n ∈ N}.
n→∞

lim sup An = {x ∈ X : x ∈ An for infinitely many n ∈ N}.
n→∞

lim inf An ⊂ lim sup An .
n→∞

n→∞

2. σ-algebra of sets

 - Math Vietnam

 - Anh Quang Le, PhD
6

CHAPTER 1. MEASURE ON A σ-ALGEBRA OF SETS

Definition 3 (σ-algebra)
Let X be an arbitrary set. A collection A of subsets of X is called an algebra if it satisfies the
following conditions:
1. X ∈ A.
2. A ∈ A ⇒ Ac ∈ A.
3. A, B ∈ A ⇒ A ∪ B ∈ A.
An algebra A of a set X is called a σ-algebra if it satisfies the additional condition:
4. A...
MEASURE and INTEGRATION
Problems with Solutions
Anh Quang Le, Ph.D.
October 8, 2013
độ đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
độ đo - Người đăng: Huy Tan Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
độ đo 9 10 261