Ktl-icon-tai-lieu

Đồ thị PV

Được đăng lên bởi levu214
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM – Khoa Cơ khí Động lực - GVC ThS Nguyễn Tấn Quốc
PHAÀNB: VEÕ ÑOÀ THÒ P-v,PPj ,P1,SP,VP,JP,T, Z, ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI, MAØI MOØN
CHOÁT KHUYÛU.
A- ÑOÀ THÒ COÂNG P-V
ÑOÄNG CÔ XAÊNG
 Ñoäng cô xaêng 4 kyø , thaúng haøng , laøm maùt baèng nöôùc
 Soá xi lanh i = 4
 Coâng suaát coù ích cöïc ñaïi Ne = 60 KW ôû nN =5600 v/p
 Tæ soá neùn  =8,5
 n1 = 1,377,
  PZ/ PC
 Xaêng :  = VZ/VC = 1  Z*( TZ/ TC) , Xaêng:  4,2 , Gas:  5
 Diesel:  = VZ/VC Z/) *( TZ/ TC) ,Diesel buoàng chaùy thoáng nhaát:  2,5
 Diesel buoàng chaùy ngaên caùch :  1,8
 Tæ soá giaûn nôû ban ñaàu :  = Z/) *( TZ/ TC) . Xaêng: [ = 1 , Diesel: [ = 1,2  1,7
 Tính theå tích VZ:
 = VZ/VC  VZ =  VC
 n2 = 1,251
Vh = 1 lít 4987, VC = 0,1987 lít, Pa = 0.85 KG/cm2 , Pr = 1.180 KG/cm2 ,Pn = 16,184 KG/cm2 ,
PZ = 64,730 KG/cm2 , Pgn = 4,452 KG/cm2.
1. Tính toaùn ñöôøng neùn vaø ñöôøng giaûn nôû
1.1.Ñöôøng neùn: Choïn truïc tung bieåu dieãn aùp suaát P, truïc hoaønh bieåu dieãn theå tích V
Pneùn*Vn1 neùn = const
Laáy moät ñieåm x baát kyø treân ñöôøng neùn ta vieát ñöôïc phöông trình ña bieán: P c*Vn1c = Pnx*Vn1nx =
const  Pnx = Pc* (Vc / Vnx)n1 = Pc* (1/in1) . Vôùi: i = (Vnx /Vc) = 1   . Cho i bieán thieân ñeå xaùc
ñònh caùc ñieåm trung gian treân ñöôøng neùn.
1.2.Ñöôøng giaûn nôû:
Nhö ñöôøng neùn, ta coù: Pgn* Vn2gn= const.
Pgnx* Vn2gnx = PZ* Vn2Z = const  Pgnx = PZ*(VZ/Vgnx)n2 = PZ /( Vgnx/VZ)n2 .
Vôùi( Vgnx/VZ)n2 = ( Vgnx/VC.)n2  Pgnx = PZ* n2*(1/ in2 ). Trong ñoù: i = (Vgnx /Vc) =   
2.Xaây döïng – Hieäu ñính( goït) ñoà thò coâng P-V:
Phöông phaùp hieäu ñính ñoà thò coâng P-V: Duøng phöông phaùp brick:
 Veõ ½ ñöôøng troøn taâm 0, baùn kính (baèng baùn kính quay choát khuyûu).
 Töø 0, dòch veà phiaù phaûi xaùc ñònh ñieåm 0’ sao cho: 00’ = R/2. Vôùi R/ l= thoâng soá keát caáu.
 Xaùc ñònh ñieåm ñaùnh löûa sôùm( hoaëc goùc phun sôùm): ta coù dls hoaëc fs = ao. Töø 0 veõ 1 goùc = ao
veà phía traùi( phía ÑCT) caét voøng troøn taïi H. Töø 0’ keû ñöôøng thaúng song song 0H caét ñöôøng troøn
taïi H’. Töø H’ keû ñöôøng thaúng song song vôùi truïc tung vaø caét ñöôøng neùn taïi 3. Ñieåm 3 laø ñieåm
ñaùnh löûa sôùm hoaëc phun sôùm cuûa chu trình.
 Töông töï ta xaùc ñònh caùc goùc ñoä phoái khí cuûa supap.
 Pc’=(1,15  1,25)Pc , PZa = 0,85PZ . Ñieåm x naèm ôû giöûa b-b’.

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1

Page 1

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM – Khoa Cơ khí Động lực - GVC ThS Nguyễn Tấn Quốc

ĐỘNG CƠ ĐỐ...
Đi hc Sư phm K thut TPHCM Khoa Cơ khí Đng lc - GVC ThS Nguyn Tn Quc
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1 Page 1
PHAÀNB: VEÕ ÑOÀ THÒ P-v,P
P
j
,P
1
,S
P
,V
P
,J
P
,T
, Z
, ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI, MAØI MOØN
CHOÁT KHUYÛU.
A- ÑOÀ THÒ COÂNG P-V
ÑOÄNG CÔ XAÊNG
Ñoäng cô xaêng 4 kyø , thaúng haøng , laøm maùt baèng nöôùc
Soá xi lanh i = 4
Coâng suaát coù ích cöïc ñaïi N
e
= 60 KW ôû n
N
=5600 v/p
Tæ soá neùn =8,5
n
1
= 1,377,
 P
Z
/ P
C
Xaêng : = V
Z
/V
C
= 1 
Z
*( T
Z
/ T
C
) , Xaêng:
4,2 , Gas:
5
Diesel: = V
Z
/V
C

Z
/) *( T
Z
/ T
C
) ,Diesel buoàng chaùy thoáng nhaát:
2,5
Diesel buoàng chaùy ngaên caùch :
1,8
Tæ soá giaûn nôû ban ñaàu : = 
Z
/) *( T
Z
/ T
C
) . Xaêng: [ = 1 , Diesel: [ = 1,2
1,7
Tính theå tích V
Z
: = V
Z
/V
C
V
Z
=  V
C
n
2
= 1,251
V
h
= 1 lít 4987, V
C
= 0,1987 lít, P
a
= 0.85 KG/cm
2
, P
r
= 1.180 KG/cm
2
,P
n
= 16,184 KG/cm
2
,
P
Z
= 64,730 KG/cm
2
, P
gn
= 4,452 KG/cm
2
.
1. Tính toaùn ñöôøng neùn vaø ñöôøng giaûn nôû
1.1.Ñöôøng neùn: Choïn truïc tung bieåu dieãn aùp suaát P, truïc hoaønh bieåu dieãn theå tích V
P
neùn
*V
n1
neùn
= const
Laáy moät ñieåm x baát kyø treân ñöôøng neùn ta vieát ñöôïc phöông trình ña bieán: P
c
*V
n1
c
= P
nx
*V
n1
nx
=
const P
nx
= P
c
* (V
c
/ V
nx
)
n1
= P
c
* (1/i
n1
) . Vôùi: i = (V
nx
/V
c
) = 1
. Cho i bieán thieân ñeå xaùc
ñònh caùc ñieåm trung gian treân ñöôøng neùn.
1.2.Ñöôøng giaûn nôû: Nhö ñöôøng neùn, ta coù: P
gn
* V
n2
gn
= const.
P
gnx
* V
n2
gnx
= P
Z
* V
n2
Z
= const P
gnx
= P
Z
*(V
Z
/V
gnx
)
n2
= P
Z
/( V
gnx
/V
Z
)
n2
.
Vôùi( V
gnx
/V
Z
)
n2
= ( V
gnx
/V
C.
)
n2
P
gnx
= P
Z
*
n2
*(1/ i
n2
). Trong ñoù: i = (V
gnx
/V
c
) =

2.Xaây döïng Hieäu ñính( goït) ñoà thò coâng P-V:
Phöông phaùp hieäu ñính ñoà thò coâng P-V: Duøng phöông phaùp brick:
Veõ ½ ñöôøng troøn taâm 0, baùn kính (baèng baùn kính quay choát khuyûu).
Töø 0, dòch veà phiaù phaûi xaùc ñònh ñieåm 0’ sao cho: 00’ = R/2. Vôùi R/ l= thoâng soá keát caáu.
Xaùc ñònh ñieåm ñaùnh löûa ùm( hoaëc goùc phun sôùm): ta coù
dls
hoaëc
fs
= a
o
. Töø 0 veõ 1 goùc = a
o
veà phía traùi( phía ÑCT) caét voøng troøn taïi H. Töø 0’ keû ñöôøng thaúng song song 0H caét ñöôøng troøn
taïi H’. Töø H’ kñöôøng thaúng song song vôùi truïc tung vaø caét ñöôøng neùn taïi 3. Ñieåm 3 laø ñieåm
ñaùnh löûa sôùm hoaëc phun sôùm cuûa chu trình.
Töông töï ta xaùc ñònh caùc goùc ñoä phoái khí cuûa supap.
P
c
’=(1,15
1,25)P
c
, P
Za
= 0,85P
Z
. Ñieåm x naèm ôû giöûa b-b’.
Đồ thị PV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ thị PV - Người đăng: levu214
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đồ thị PV 9 10 661