Ktl-icon-tai-lieu

Đồ thị Td

Được đăng lên bởi Quốc Quyết Nguyễn
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PSYCHROMETRIC CHART

24

.024

22

.022
0.40

Normal Temperature
SI Units
SEA LEVEL
BAROMETRIC PRESSURE: 101.325 kPa

25

20

.020

20
14

12

15
10

10

8

5
0

.018

.016

.014

.012

.010

.008

6

.006

4

.004

2

.002

-5

0

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

.000

40

0.50
HUMIDITY RATIO - KILOGRAMS MOISTURE PER KILOGRAM DRY AIR

18

HUMIDITY RATIO (or Specific Humidity) GRAMS OF MOISTURE PER KILOGRAM OF DRY AIR

0.45

16

0

0.35

0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
Sensible
Heat
Factor

...
SEA LEVEL
SI Units
Normal Temperature
PSYCHROMETRIC CHART
BAROMETRIC PRESSURE: 101.325 kPa
25
20
15
10
5
0
-5
RIAYRDMAR
GO
LIKREPERUT
S
I
O
M
S
MAR
GO
LIK-
O
ITARYT
I
DI
M
UH
.024
.022
.020
.018
.016
.014
.012
.010
.008
.006
.004
.002
.000
Factor
Heat
Sensible
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
RIAYRDF
O
MAR
GO
LIKREPERUT
S
I
O
MF
OS
MAR
G)
ytidimuHci
f
icep
S
ro
(O
ITARYTIDIMUH
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
4035302520151050-5-10
Đồ thị Td - Người đăng: Quốc Quyết Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đồ thị Td 9 10 250