Ktl-icon-tai-lieu

Độ từ hóa

Được đăng lên bởi 6789
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5/31/2014

Độ từ hóa – Wikipedia tiếng Việt

Độ từ hóa
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Độ từ hóa hay từ độ (tiếng Anh: Magnetization) là một đại lượng sử dụng trong từ học được xác định bằng tổng
mômen từ nguyên tử trên một đơn vị thể tích của vật từ. Đôi khi, từ độ còn được định nghĩa là tổng mômen từ trên
một đơn vị khối lượng. Từ độ là một đại lượng véctơ.

Mục lục
1 Định nghĩa
2 Đơn vị
3 Từ độ tự phát
4 Xem thêm
5 Tài liệu tham khảo

Định nghĩa
Từ độ, M, được định nghĩa là tổng mômen từ trên một đơn vị thể tích. Về mặt toán học, nó được cho bởi công
thức:

với m là mômen từ nguyên tử, ΔV là thể tích.
Từ độ có cùng thứ nguyên với cường độ từ trường, đuợc liên hệ với từ trường qua hệ số từ hóa (hay còn gọi là độ
cảm từ của vật liệu, ký hiệu là χ):
M = χH

Đơn vị
Do có cùng thứ nguyên với cường độ từ trường nên từ độ mang đơn vị của từ trường, đơn vị trong SI là A/m.
Trong từ học, người ta còn sử dụng đơn vị khác cho từ độ được ký hiệu là emu/cm3 = 1000 A/m. emu là chữ viết
tắt của electromagnetic unit - đơn vị điện từ. Đơn vị này được dùng phổ biến trong từ học, xuất phát từ hệ đơn vị
CGS.

Từ độ tự phát
Là khái niệm mô tả từ độ của các chất sắt từ ở không độ tuyệt đối (0 K). Đại lượng từ độ tự phát mang đặc trưng
của mỗi chất sắt từ, ở 0 K, tất cả các mômen từ của chất sắt từ song song với nhau, tạo nên từ độ tự phát của chất
sắt từ (tạo nên từ tính mà không cần có từ trường ngoài). Ở không độ tuyệt đối, do không có các thăng giáng nhiệt,


1/2

5/31/2014

Độ từ hóa – Wikipedia tiếng Việt

tương tác trao đổi giữa các mômen từ sẽ khiến cho tất cả các mômen từ song song với nhau (giống như trạng thái
bão hòa từ) tạo nên từ độ tự phát của vật liệu sắt từ.

Xem thêm
Từ học
Sắt từ
Mômen từ
Sơ lược về từ học và vật liệu từ ()

Tài liệu tham khảo
1. ^ Buschow K.H.J, de Boer F.R. (2004). Physics of Magnetism and Magnetic Materials. Kluwer
Academic / Plenum Publishers. ISBN 0-306-48408-0.
Lấy từ “Độ_từ_hóa&oldid=16285775”
Thể loại: Trang thiếu chú thích trong bài Vật lý học Từ học
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 16:31, ngày 21 tháng 5 năm 2014.
Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng
điều khoản bổ sung. Xem Điều khoản Sử dụng để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận.
5/31/2014 Độ từ hóa Wikipedia tiếng Vit
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_t%E1%BB%AB_h%C3%B3a 1/2
Độ từ hóa
ch khoa toàn thư mở Wikipedia
Độ từ hóa hay t đ (tiếng Anh: Magnetization) là một đại lượng s dụng trong t hc đưc xác định bằng tổng
mômen từ nguyên tử trên mt đơn v th tích ca vt từ. Đôi khi, t độ còn được định nghĩa là tổng mômen t trên
một đơn v khi lưng. T độ là một đại lưng véctơ.
Mc lc
1 Đnh nghĩa
2 Đơn v
3 Từ độ t phát
4 Xem thêm
5 Tài liệu tham khảo
Đnh nghĩa
Từ độ, M, đưc định nghĩa là tổng mômen t trên một đơn v thch. Về mặt toán học, nó được cho bởi công
thức:
với m là mômen từ nguyên tử, ΔV là thch.
Từ độ có cùng th nguyên với cường độ từ trường, đuc liên hệ với t trưng qua hệ số t hóa (hay còn gọi là độ
cảm từ của vật liệu, ký hiệu là χ):
M = χH
Đơn v
Do có cùng th nguyên vi cường độ từ trưng nên từ độ mang đơn v của từ trường, đơn v trong SI là A/m.
Trong từ học, ngưi ta còn sử dụng đơn v khác cho t độ đưc ký hiu là emu/cm
3
= 1000 A/m. emu là chữ viết
tắt của electromagnetic unit - đơn v điện t. Đơn v này được dùng phổ biến trong từ học, xuất phát từ h đơn v
CGS.
Từ độ tự phát
Là khái niệm mô tả t độ của các chất sắt t không độ tuyệt đối (0 K). Đi lưng từ độ tự phát mang đặc trưng
của mỗi chất sắt t, ở 0 K, tất cả các mômen t của chất sắt t song song vi nhau, tạo nên từ độ tự phát ca chất
sắt từ (tạo nên từ tính mà không cần có từ trường ngoài). Ở không độ tuyệt đối, do không có các thăng giáng nhiệt,
Độ từ hóa - Trang 2
Độ từ hóa - Người đăng: 6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Độ từ hóa 9 10 153