Ktl-icon-tai-lieu

Đối lưu khí quyển

Được đăng lên bởi hoangpl95
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỐI LƯU KHÍ QUYỂN
Trần Tân Tiến

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001
Từ khoá: Dông, lốc, xoáy, vòi rồng, hình thế, khí áp, front, xoáy thuận, xoáy nghịch, bão, áp thấp
Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích
học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích
khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

1

TRẦN TÂN TIẾN

ĐỐI LƯU KHÍ QUYỂN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

2

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ......................................................................................................................................... 4
1.1. Biểu hiện chuyển động đối lưu trong khí quyển.............................................................................. 5
1.2. Các ổ đối lưu trong khí quyển........................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1. CÁC QUÁ TRÌNH ĐỐI LƯU TRONG KHÍ QUYỂN ....................................................... 7
1.1. Khái niệm về đối lưu .......................................................................................................................... 7
1.2. Lực nổi................................................................................................................................................. 7
1.3. Đối lưu do các nguồn địa phương gây ra ....................................................................................... 11
1.3.1. Khái niệm về cái bong bóng nhiệt và cột nhiệt ........................................................................... 11
1.3.2. Ổ đối lưu rối hình lông chim hình thành từ nguồn là một điểm ................................................. 12
1.3.3. Ổ đối lưu rối dạng lông chim hình thành từ nguồn là một đường .............................................. 13
1.3.4. Bong bóng nhiệt .......................................................................................................................... 13
1.3.5. Ổ đối lưu hình lông chim khởi động .......................................................................................... 14
1.4. Đối lưu rối trong dòng chảy phân tầng ổn định ............................................................................ 14
1.5. Đối lưu khô trong lớp bùn ............................................................................................................... 23
1.5.1. Số Rayleigh và Reynolds .......................................................
1
NXB Đại hc Quc gia Hà Ni 2001
T khoá: Dông, lc, xoáy, vòi rng, hình thế, khí áp, front, xoáy thun, xoáy nghch, bão, áp thp
Tài liu trong Thư vin đin t Đại hc Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc đích
hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc v các mc đích
khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
ĐỐI LƯU KHÍ QUYN
Trn Tân Tiến
Đối lưu khí quyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối lưu khí quyển - Người đăng: hoangpl95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Đối lưu khí quyển 9 10 68