Ktl-icon-tai-lieu

Dồn biến cổ điển & bất đẳng thức Jack Garfunkel

Được đăng lên bởi Ngô Quang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2580 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Dồn biến cổ điển và bất đẳng thức
Jack Garfunkel
Võ Quốc Bá Cẩn
Đại học Y Dược Cần Thơ

CY
H

Ngày 9 tháng 5 năm 2008
Tóm tắt nội dung

Trong bài này, chúng ta sẽ giới thiệu một cách chứng minh bằng phép dồn
biến cổ điển cho bất đẳng thức sau
5p
a+b+c
4

b
c
a
p
+p
+p
c+a
a+b
b+c

Bất đẳng thức này được tác giả Jack Garfunkel đề nghị trên tạp chí Crux
Magazine năm 1991 (bài toán 1490). Đây là một bài toán hay và khó mặc dù
hiện nay đã nhận được nhiều lời giải cho nó nhưng một lời giải bằng phép dồn
biến thuần túy thì đến nay vẫn chưa nhận được.

Trước hết chúng ta cần có kết quả sau làm bổ đề phụ trợ cho chứng minh bất đẳng
thức Jack Garfunkel
Bài toán 1 Cho các số không âm a; b; c; tất cả không đồng thời bằng 0: Chứng minh
rằng
b
c
1
a
+
+
:
4a + 4b + c 4b + 4c + a 4c + 4a + b
3
(Phạm Kim Hùng)
Lời giải. Chuẩn hóa cho a + b + c = 3; khi đó bất đẳng thức trở thành
a
3
, a(3

a)(3

b) + b(3

c

+

b)(3

b
3

a

+

c
3

1

c)(3

a)

, a b + b c + c a + abc

4

2

c) + c(3

b

2

2

(3

a)(3

b)(3

c)

Không mất tính tổng quát, giả sử b là số hạng nằm giữa a và c; thế thì ta có
c(b

a)(b

c)

0

1

Copyright by Võ Quốc Bá Cẩn

) b2 c + c2 a
) a2 b + b2 c + c2 a + abc

abc + bc2
1
2b (a + c) (a + c)
2
3
2b + a + c + a + c
= 4:
27

b(a + c)2 =
1
2

Bất đẳng thức được chứng minh xong. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c
hoặc (a; b; c) (2; 1; 0):
Nhận xét 1 Đây là một bổ đề khá chặt và có thể được dùng để giải nhiều bài toán
khác, các bạn hãy ghi nhớ nó nhé! Ngoài ra, chúng ta có thể làm mạnh bổ đề như sau
ab

bc

ca)

CY
H

1
a2 b + b2 c + c2 a + abc + abc(3
2

4
(Võ Quốc Bá Cẩn)

Bây giờ chúng ta sẽ đi đến giải quyết bài toán chính

Bài toán 2 Cho các số không âm a; b; c, không có 2 số nào đồng thời bằng 0: Chứng
minh rằng
5p
a
b
c
p
a + b + c:
+p
+p
4
c+a
a+b
b+c
(Jack Garfunkel)

Lời giải. Ta xét 2 trường hợp
Trường hợp 1. c b a; khi đó sử dụng bất đẳng thức Cauchy Schwarz, ta có
p

a
b
c
+p
+p
c+a
a+b
b+c

Lại có do c

b

(a + b + c)

b
c
a
+
+
a+b b+c c+a

a nên

a
b
c
+
+
a+b b+c c+a

=
=

Nên hiển nhiên
p
Trường hợp 2. a

2

b

3 1 a b b c c a
+
+
+
2 2 a+b b+c c+a
3 (c a)(c b)(b a)
3
25
<
2 (a + b)(b + c)(c + a)
2
16

a
b
c
+p
+p
c+a
a+b
b+c

5p
a+b+c
4

c:
2

Copyright by Võ Quốc Bá Cẩn

Trường hợp 2.1.

11
5 b

X

a
p
a+b
cyc

a; khi đó sử dụng bất đẳng thức Cauchy Schwarz, ta có
!2

"

!
a
a+b
4a + 4b + c
cyc
cyc
"
#
!
X
X a(a + b + c)
X
a
=
3 a+
a+b
4a + 4b + c
cyc
cyc
cyc
!
!
!
X
X a
X
a
=
a
3+
a+b
4a + 4b + c
cyc
cyc
cyc
X a(4a + 4b + c)

#...
CYH
Dồn biến cổ điển và bất đẳng thức
Jack Garfunkel
Võ Quốc Cẩn
Đại học Y Dược Cần Thơ
Ngày 9 tháng 5 năm 2008
Tóm tắt nội dung
Trong bài y, chúng ta sẽ giới thiệu một cách chứng minh bằng phép dồn
biến cổ điển cho bất đẳng thức sau
a
p
a + b
+
b
p
b + c
+
c
p
c + a
5
4
p
a + b + c
Bất đẳng thức này được tác giả Jack Garfunkel đề nghị trên tạp chí Crux
Magazine năm 1991 (bài toán 1490). Đây một bài toán hay và khó mặc
hiện nay đã nhận được nhiều lời giải cho nhưng một lời giải bằng phép dồn
biến thuần túy thì đến nay vẫn chưa nhận được.
Trước h ết chúng ta cần kết quả sau làm bổ đề phụ trợ cho chứng minh bất đẳng
thức Jack Garfunkel
Bài toán 1 Cho các số không âm a; b; c; tất cả không đồng thời bằng 0: Chứng minh
rằng
a
4a + 4b + c
+
b
4b + 4c + a
+
c
4c + 4a + b
1
3
:
(Phạm Kim Hùng)
Lời giải. Chuẩn hóa cho a + b + c = 3; khi đó bất đẳng thức trở thành
a
3 c
+
b
3 a
+
c
3 b
1
, a(3 a)(3 b) + b(3 b)(3 c) + c(3 c)(3 a) (3 a)(3 b)(3 c)
, a
2
b + b
2
c + c
2
a + abc 4
Không mất tính tổng quát, giả sử b số hạng nằm giữa a và c; thế thì ta
c(b a)(b c) 0
1
Copyright by Võ Quc Bá Cn
Dồn biến cổ điển & bất đẳng thức Jack Garfunkel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dồn biến cổ điển & bất đẳng thức Jack Garfunkel - Người đăng: Ngô Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Dồn biến cổ điển & bất đẳng thức Jack Garfunkel 9 10 808