Ktl-icon-tai-lieu

Dòng điện trong bán dẫn

Được đăng lên bởi nguyenthuy220293
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11
Tiết : ____________
Bài 43 - 44 :
DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN
I. MỤC TIÊU :
Hiểu được các tính chất điện đặc biệt của bán dẫn làm cho nó được xếp vào một loại vật dẫn riêng, khác với các vật dẫn quen thuộc là kim loại.
Hiểu được các hạt tải điện là electron tự do và lỗ trống là cơ chế tạo thành các hạt tải điện đó trong bán dẫn tinh khiết.
Hiểu được tác dụng của vật chất thể làm thay đổi một cách bản tính chất điện của bán dẫn. Bằng cách pha tạp chất thích hợp, người ta thể
tạo nên bán dẫn loại n và loại p và nồng độ hạt tải mong muốn.
Hiểu được sự hình thành lớp chuyển tiếp p – n và giải thích được tính chất chỉnh lưu của lớp chuyển tiếp p – n.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thực nghiệm và nêu vấn đề ..
III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh vẽ và mô hình thí nghiệm chất bán dẫn
IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY
Phân phối
thời gian
Phần làm việc của Giáo Viên
Hoạt đông của học sinh Ghi chú
Nội dung ghi bảng Tổ chức ,điều khiển
1. Kiểm tra
bài cũ và
kiến thức cũ
liên quan
với bài mới
(3’)
1. Trả lời câu hỏi SGk
2. Làm bài tập SBTVL 11
Kiểm tra và đánh giá
2. Nghiên
cứu bài mới
I. Tính chất điện của bán dẫn
a. Giới thiệu
Bán dẫn điển hình và được dùng phổ biến nhất là silic (Si).
Ngoài ra, còn có các bán dẫn đơn chất khác như Ge, Se,
các bán dẫn hợp chất nhu GaAs, CdTe,ZnS …. Nhiều ôxit,
sunfua, sêlenua, telurua…
b. Tính chất khác biệt so với kim loại.
Điện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung gian giữa
Tính chất điện của bán dẫn
Gv :
Cho học sinh thấy rõ các tính chất đặc trưng
của bán dẫn sự khác biệt của bán dẫn so
với vật liệu điện đã quen thuộc như kim
loại ,điện môi.
Cần nhấn mạnh sự giảm rệt của điện trở
suất bán dẫn khi nhiệt độ tăng và ảnh hường
Cá nhân suy nghĩ.
Ghi nhớ.
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 43 -1 /7
Dòng điện trong bán dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dòng điện trong bán dẫn - Người đăng: nguyenthuy220293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dòng điện trong bán dẫn 9 10 483