Ktl-icon-tai-lieu

Dòng điện xoay chiều

Được đăng lên bởi Lê Thị Kim Liên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
123456789
997
68

44
1  


vr¯c°•±c›²•4³a´vµ•±c›²•¶¯r·tˆ›¸ 

/012333333333333345678923333333333333

:;<=>?@ABCDEF88GD8HIJ89KL8EMN8ODPQARMSKATUMVKJRWAKXYYZ YAD[\-ZZ]J^]_Y`\a`bcF8ARd
[e89fRMEMN8egEhJBCDEF8JRDiHj8 K k--Z Y\a`b4d[lJR7M9MP8EF8[e89BCJ@JJ5D89HIJARKfmAnP
op89EMN8Uq89
Yb
Yb
ub
rbsbb
tb
vb
Y
u
Y
:;<w>vPDEI89EMN8JxJ5D89HyARzt{CoPDEI89EMSKRDCb|RMEMN8eg9M}PRPME~KAKI8AiHUq89-YHaJRm
A6789EIop89EMN8J5D89HyARUq89-€Hrbtp8fRMEMN8eg9M}PRPME~KAKI8AiHUq89ZHaJRmA6789EI
op89EMN8J5D89HyARUq89Y‚HrbsMƒJEIJ„AiHAnPAKI8o…QUq89†‡ˆbcMN8oK89AnPJ‰EMN8Uq89
rb†Z‡Šb
sbZZYŠb
tbYZ‡Šb
vbYZ‡Šb
:;<‹>?IJEF8l89E6ŒAH@ABCDHy89EMN8ODPQARMSKYYZa†ZˆŽEMN8egHLMAnPEF8{C--Z YabsMƒJ
J5D89HIJARKfmAnPop89EMN8EF8[e89RPM{~8BCJ@JRPM{~8b|RDi89JR7M9MP8HIJ{~8EF8J@J{C
- [b
-[b
- [b
Y [b
rb-†
sb
tb
vb
Z
†Z
uZZ
-†Z
:;<>?IJfRK89o…QKPQESKJ5D89HIJJxJ56789ESKKP8RHIJJ5‰ABK‘899TAB’MAeAE6789[WAJxb“K”J
EMN8EI89RMNKo‰89J5D89fRK89{C-Yab•ƒK9MiHJlAEIKPQAnPfRK89EMY{~88R689J–89AiHW89Jx{—8u
{~8JRm[K”JEMN8EI89J5D89fRK89AT9MeJ5˜RMNKo‰89{C
rb-Yab
sb-€ab
tbY‚ab
vbu™ab
:;<š>tRDop89EMN8ODPQARMSKMX›Z[M8Y4]J\r`ARyQKPHIJo…Qoœ8bcMN8{6Œ89ARKQV8KPJMƒJoMN8AnP
o…QJRGDHIJARMSKJ5D89HIJ8PARKfm{C
rb›Z]4b
sb›YZ]4b
tb]›4Z b
vbY›]Z4b
:;<ž>?IJop89EMN8ODPQARMSKATA6789EIRMNKo‰89YrJ~8[l†ZˆŽARyQJ5—8HIJo…Qoœ8b45D89JR7M9MP8
-[[l{~8A6789EIop89EMN8AT9MeJ5˜JKQNJElMUq89-rUq89
tbYZZb
vb‚ZZb
rb†Zb
sb-ZZb
:;<Ÿ>chJBCDRPME~KHIJJ‰EMN8HIJEMN8egODPQARMSKATUMVKJRWAKX ZAD[¡JbcMN8egBCA6789EIop89
EMN8KPJ‰¢AeAJR7MEMVHJ-JYJ6£89W89{~8{6ŒJ{C2K-X™Za¤M-X ur¤KYX™Z Ya¤MYX YrbsM—8EIAnP
EMN8eg9M}PRPMUi8J‰BCAnPA6789EIop89EMN8KPJ‰{~8{6ŒJ{C
rb-YZa¤Yrb
sb-YZa¤ urb tb-YZ Y¤Yrb vb-YZ Ya¤urb
:;<¥>?IJEDy8HyARODPQARMSK¦ztH@A8lMJMƒgJ5D89ETEMN8J5¢JRK~8¦JRPQE§ME6ŒAbcMN8eg9M}PRPM
E~KEDy8HyAR{CKX ZAD[¡Jb|RMEMN8J5¢¦AT9MeJ5˜Uq89¦ZRDhA‚¦ZJRmEDy8HyARATA¨89A‘89[K”Jb
?Kl8A‘89[K”JAnPEDy8HyARA„AEyMJRmEMN8J5¢¦gRiMAT9MeJ5˜Uq89
rbY¦Zb
sbY†¦Zb
tbu¦Zb
vb†¦Zb
:;<©>tRDEDy8HyARODPQARMSK¦zt8lMJMƒgbcMN8eg9M}PRPME~KEDy8HyAR{CKX ZAD[¡JJ5D89ETJ~8
[l9TA¡ ATJRVJRPQE§ME6ŒAb|RMJ~8[l8CQAT9MeJ5˜{C¡- X-ZZ]\5Po_[`RDhA¡Y XZZ]\5Po_[`JRmA6789
EIAnPop89EMN8KPHyARAT9MeJ5˜RMNKo‰89Uq898RPK8R689{NARgRP8RPKb?Kl8A6789EIRMNKo‰89AnP
op89EMN8KPEDy8HyARA„AEyMJRmgRiMEMSKARd8RARDJ~8[l9TAAnPop89EMN8Uq89
rb-ZZ]\5Po_[`b sbYZZ]\5Po_[`b tbuZZ]\5Po_[`b vb‚ZZ]\5Po_[`b
:;<=ª>chJEMN8egODPQARMSKKX ZAD[¡JBCDRPME~KHIJEDy8HyARODPQARMSK¦zt8lMJMƒgb4‰EMN8AT
oK89fRe89«tX-ZZ¬b|RMJRPQJ‰EMN8tU¢MJ‰EMN8fReAATEMN8oK898R­R£8u{~8JRmA6789EIRMNKo‰89
AnPop89EMN8J5D89EDy8HyARfR‘89E§M...
Dòng điện xoay chiều - Người đăng: Lê Thị Kim Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dòng điện xoay chiều 9 10 895