Ktl-icon-tai-lieu

Động học cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi quocthinh2808
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/17/2010

BK

TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

CƠ HỌC LÝ THUYẾT
PHẦN II: ĐỘNG HỌC
PGS. TS. TRƯƠNG Tích Thiện

Tp. Hồ Chí Minh, 01/ 2007

Bộ môn Cơ KỹThuật

PHẦN II: ĐỘNG HỌC
- Động học là một phần của cơ học lý thuyết nhằm khảo sát các quy luật của
vật rắn trong không gian theo thời gian mà không quan tâm đến các
nguyên nhân sinh ra các quy luật chuyển động ấy.
- Đối tượng của động học gồm có hai loại: chất điểm và hệ nhiều chất điểm
được nối cứng với nhau. Chất điểm là một chất điểm thuộc vật rắn cho nên
nó sẽ có khối lượng và vật rắn được xem là một hệ gồm có vô số chất điểm
được nối cứng với nhau.
- Khi kích thước của vùng không gian mà vật rắn chuyển động chiếm được
rất lớn so với kích thước của vật thì toàn vật rắn sẽ được xem là một chất
điểm và được gọi là vật điểm. Khối lượng của vật điểm bằng khối lượng
của toàn vật.

1

8/17/2010

CHƯƠNG 3: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
§ 1: Các Đặc Trưng Chuyển Động Của Chất Điểm
Để khảo sát được chuyển động của điểm M, ta cần chọn trước một vật làm
vật quy chiếu.
chiếu Trên vật quy chiếu ta chọn một điểm
O
r tùy ý làm điểm gốc O.
Vị trí của M sẽ được xác định bởi vectơ định vị r (hình 3.1).
9 Chú ý rằng vật được chọn làm vật quy chiếu phải thỏa tiên đề quán tính
của Galiléo.
9 Với một sai số có thể chấp nhận được, người ta thường chọn trái đất làm
ậ q
quy
y chiếu để khảo sát các loại
ạ chuyển
y động
ộ g thông
g thường
g của chất điểm.
vật
Để xác định đầy đủ chuyển động của một điểm ta cần xác định ba đặc trưng
chuyển động của điểm. Đó là phương trình chuyển động của điểm, vận tốc
của điểm và gia tốc của điểm.

ʓ

O* ≡ MO

M

r
k

O

x

r
i

r
r

r
v

r
a

r
j

(C )

y
Hình 3.1

2

8/17/2010

1. 1 Phương trình chuyển động của điểm:
™ Định nghĩa: Phương trình chuyển động của điểm là một phương trình
toán giúp xác định vị trí của điểm trong không gian theo thời gian. Dạng
tổng quát của phương trình chuyển động điểm như sau:

r
r
r = OM = r (t )

(1)

• Quỹ tích của M trong không gian được gọi là quỹ đạo (C) của điểm.
Phương trình toán biểu diễn đường cong quỹ đạo (C) được gọi là
phương trình quỹ đạo của điểm.
• Ở mỗi điểm trên đường cong quỹ đạo (C) ta sẽ luôn có một mặt phẳng
mật tiếp với đường cong tại điểm đo.
đó
• Vòng tròn lớn nhất có khả năng tiếp xúc với đường cong, trên mặt phẳng
mật tiếp của đường cong tại điểm đang xét được gọi là đường tròn mật
tiếp với đường cong tại điểm ấy. Bán kính của đường tròn mật tiếp được
gọi là bán kính cong ρ của quỹ đạo.

1.2 Vận tốc của điểm.
™ Định ...
8/17/2010
1
BK
TP.HCM
TRƯỜNG ĐIHCBÁCHKHOATP.H CHÍMINH
CƠ
H
C
THUY
T
PHNII:ĐNGHC
CƠ
H
C
THUY
T
B môn Cơ KThutTp.H ChíMinh,01/2007
PGS. TS.TRƯƠNGTích Thin
PHN II: ĐỘNG HC
- Động hc là mtphncacơ hc lý thuyếtnhmkho sát các quy lutca
vtrn trong không gian theo thi gian mà không quan tâm đến các
nguyên nhân sinh ra các quy lut chuyn động y.
- Đốitượng ca động hcgm có hai loi: cht đimvàhệ nhiucht đim
đượcnicng vi nhau. Cht đim là mtcht đimthucvtrn cho nên
nó s có khilượng và vtrn đượcxem làmthệ gm có vô số cht đim
đượcnicng vi nhau.
- Khi kích thướcca vùng không gian v
trnchuyn động chiếm được
rtlnsovikíchthướccavtthì toàn vtrn sẽđưcxem làmtcht
đimvàđượcgi là vt đim. Khilượng cavt đimbng khilượng
catoànvt.
Động học cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động học cơ lý thuyết - Người đăng: quocthinh2808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Động học cơ lý thuyết 9 10 660