Ktl-icon-tai-lieu

động học xúc tác

Được đăng lên bởi Đẩu Đẩu
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm 4

HDC

ĐHBKHN

ĐỘNG HỌC XÚC TÁC
ĐỀ TÀI: CÁC XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÍ CÁC HỢP CHẤT CHỨA
CLO (HIDRO ĐỀ CLO HÓA)
Nhóm 4:
Trần Cao Bắc

MSSV:20103440

Nguyễn Văn Mạnh

MSSV:20103242

Nguyễn Thị Nhường

MSSV:20103570

Ngọ Đăng Khoa

MSSV:20103696

Đỗ Quang Long

MSSV:20103223

Nguyễn Hồng Nho

MSSV:20091971

Nhóm chúng em, trong quá trình tìm hiểu có nhiều hạn chế và sai sót. Mong cô
giáo đóng góp ý kiến để bài tiểu luậ được hoàn thiện hơn.Chúng em xin chân thành
cảm ơn!

Tiểu luận động học xúc tác

1

Nhóm 4

HDC

ĐHBKHN

Các vấn đề chính:
1.Hợp chất clo hữu cơ
1.1.Giới thiệu chung về hợp chất clo hữu cơ
1.2.Ứng dụng của một số hợp chất clo hữu cơ
1.3.Ảnh hưởng của hợp chất clo hữu cơ đến môi trường và con người
1.4.Hợp chất tetraclo etylen (TTCE)
2.Phương pháp xử lý hợp chất clo hữu cơ
2.1.Phương pháp oxy hóa
2.2.Phương pháp khử
2.3.Phương pháp sinh học
2.4.Phương pháp oxy hóa-khử kết hợp
3.Phương pháp hydro declo hóa(HDC)
3.1.Khái niệm
3.2.Vai trò của phản ứng HDC
3.3.Động học phản ứng
3.4.Xúc tác cho phản ứng HDC
3.4.1.Xúc tác cho phản ứng pha lỏng:xúc tác Pd-Ni/C* là chính
3.4.2.Các xúc tác khác:xúc tác Pd-Ni/gama-Al2O3 dạng hạt và dạng
bột,ảnh hưởng của 2 loại đến hoạt tính của xúc tác
3.5.Các phương pháp nghiên cứu dạo gần đây
4.Kết luận

Tiểu luận động học xúc tác

2

Nhóm 4

HDC

ĐHBKHN

1. HỢP CHẤT CLO HỮU CƠ
1.1.Giới thiệu về hợp chất clo hữu cơ
Hợp chất clo hữu cơ là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa một hoặc
nhiều nguyên tử clo gắn với gốc hydrocacbon. Dựa vào định nghĩa trên chúng ta
có thể đặt công thức chung của hợp chất chứa clo như sau:
RCl

x
Trong đó:

R là gốc hydrocacbon.
x là số nguyên tử clo có trong phân tử.

Dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử có thể chia hợp chất clo hữu cơ thành
nhiều loại khác nhau.
Theo cấu tạo gốc hydrocacbon có các loại hợp chất clo hữu cơ:
o
Hợp chất clo hữu cơ no là hợp chất có nguyên tử clo liên kết với một
gốc hydrocacbon no mạch hở hay mạch vòng.
- Hợp chất clo hữu cơ mạch thẳng no.
- Hợp chất clo hữu cơ mạch vòng no.
o
Hợp chất clo hữu cơ không no là hợp chất có nguyên tử clo liên kết
với một gốc hydrocacbon không no mạch hở hoặc vòng.
- Hợp chất clo hữu cơ mạch thẳng không no.
- Hợp chất clo hữu cơ mạch vòng không no.
o
Hợp chất clo hữu cơ thơm là hợp chất có nguyên tử clo liên kết với
một hay nhiều vòng thơm.

Hình 1: Biểu đồ tiêu thụ hợp chất clo trên thế giới năm 2005
Trong tự nhiên, hợp chất clo hữu cơ được hình thành từ các hiện tượng tự
nhiên như trong khói của các núi lửa phun trào, cháy...
Nhóm 4 HDC ĐHBKHN
ĐỘNG HỌC XÚC TÁC
ĐỀ TÀI: CÁC XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÍ CÁC HỢP CHẤT CHỨA
CLO (HIDRO ĐỀ CLO HÓA)
Nhóm 4:
Trần Cao Bắc MSSV:20103440
Nguyễn Văn Mạnh MSSV:20103242
Nguyễn Thị Nhường MSSV:20103570
Ngọ Đăng Khoa MSSV:20103696
Đỗ Quang Long MSSV:20103223
Nguyễn Hồng Nho MSSV:20091971
Nhóm chúng em, trong quá trình tìm hiểu nhiều hạn chế sai sót. Mong
giáo đóng góp ý kiến để bài tiểu luậ được hoàn thiện hơn.Chúng em xin chân thành
cảm ơn!
Ti u lu n đ ng h c xúc tác 1
động học xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
động học xúc tác - Người đăng: Đẩu Đẩu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
động học xúc tác 9 10 756