Ktl-icon-tai-lieu

Động lực học công trình

Được đăng lên bởi hungpv-mng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH
PGS. TS Dương Văn Thứ

powerpoint.vn

CHƯƠNG 1:  DAO ĐỘNG CỦA HỆ CÓ MỘT BẬC TỰ DO
1.1   MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG
1.1.1 Khái niệm về chu kỳ và tần số

Dao động của vật thuần túy do lực lò xo sinh
ra khi M dịch chuyển khỏi vị trí cân bằng ban
đầu (do một nguyên nhân bất kỳ nào đó gây
ra rồi mất đi) được gọi là dao động tự do hay
là dao động riêng.

K
0

Dạng chuyển vị của vật M được gọi là dạng dao động
riêng. Nếu trong quá trình dao động luôn luôn tồn tại lực
động P(t), ta có bài toán dao động cưỡng bức. Lực động
P(t) còn được gọi là lực kích thích.

M

y

P(t)
Hình 1.1

Tuỳ thuộc vào quan hệ giữa lực lò xo và biến dạng của lò xo là tuyến
tính , hay phi tuyến, mà ta có bài toán dao động tuyến tính hay dao
động phi tuyến.
powerpoint.vn

CHƯƠNG 1:  DAO ĐỘNG CỦA HỆ CÓ MỘT BẬC TỰ DO

 Số các dao động toàn phần của khối lượng thực hiện trong một đơn 
vị thời gian, chỉ phụ thuộc vào các đặc trưng cơ học của hệ, gọi là 
tần số dao động riêng hay tần số dao động tự do, và được ký hiệu là 
f. 
 Thời gian để thực hiện một dao động toàn phần được gọi là chu kỳ 
dao động, và được ký hiệu là T. 
 Nếu T đo bằng giây (s) (trong Động lực học công trình thời gian 
thường được đo bằng giây), thì thứ nguyên của f là 1/s. Về trị số f và 
T là nghịch đảo của nhau.

powerpoint.vn

CHƯƠNG 1:  DAO ĐỘNG CỦA HỆ CÓ MỘT BẬC TỰ DO

1.1.2 Dao động điều hoà và véc tơ quay 

Sau đây ta xét một dạng dao động quan trọng được gọi là dao
động điều hòa. Đây là dạng dao động cơ bản thường gặp trong
cơ học, mặt khác, các dao động có chu kỳ luôn luôn có thể
phân tích thành các dạng dao động điều hòa đơn giản.
Xét dao động điều hòa,

S (t ) = A sin ωt

(1-1)

Có vận tốc

v(t ) = Aωcosω t

(1-2)

và gia tốc

a (t ) = − Aω 2 sin ωt

(1-3)
powerpoint.vn

CHƯƠNG 1:  DAO ĐỘNG CỦA HỆ CÓ MỘT BẬC TỰ DO
1.1.2 Dao động điều hoà và véc tơ quay 

Có thể miêu tả chuyển động này như
chuyển dịch của điểm mút véc tơ OA (có
độ lớn bằng A) lên một trục S nào đó khi
véc tơ này quay quanh điểm cố định O
với vận tốc góc ω.(xem hình 1.2).
Trị số A được gọi là biên độ dao động,
còn vận tốc góc ω được gọi là tần số
vòng của dao động – là số dao động
toàn phần của hệ thực hiện trong 2π
giây.
Theo định nghĩa,

ωT = 2π

nên

T=

2π 1
=
ω
f

do đó

r
a
Acosωt
0

x
ωt

Asinω
t

r
v

A
s
Hình 1.2

ω = 2π f
powerpoint.vn

CHƯƠNG 1:  DAO ĐỘNG CỦA HỆ CÓ MỘT BẬC TỰ DO

Tóm lại, trong dao động điều hòa ta có các quan hệ sau,

2π
ω=
= 2π f
T
1 ω
f = =
T 2π

1 2π
T= =
f
ω

(1-4)

...
powerpoint.vn
ĐỘNG LC HC CÔNG TRÌNH
ĐỘNG LC HC CÔNG TRÌNH
PGS. TS Dương Văn Th
Động lực học công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động lực học công trình - Người đăng: hungpv-mng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Động lực học công trình 9 10 847