Ktl-icon-tai-lieu

động lực học vật rắn

Được đăng lên bởi Kts Pasteur
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­¬ng I:

PhÇn I: §Ò bµi
®éng lùc häc vËt r¾n

I. Tãm t¾t kiÕn thøc
- Tèc ®é gãc trung b×nh: tb 


, trong ®ã  lµ ®é biÕn thiªn cña to¹ ®é gãc trong kho¶ng thêi
t

gian  t .

hay   ' (t) . §¬n vÞ cña tèc ®é gãc lµ rad/s.
t  0 t

- Gia tèc gãc trung b×nh:  tb 
, trong ®ã  lµ ®é biÕn thiªn cña tèc ®é gãc trong kho¶ng thêi
t
gian  t .

- Gia tèc gãc tøc thêi:   lim
hay   ' (t) . §¬n vÞ cña tèc ®é gãc lµ rad/s2.
t  0 t
- Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quay ®Òu quanh mét trôc cè ®Þnh:   0  t
- C¸c ph­¬ng tr×nh cña chuyÓn ®éng quay biÕn ®æi ®Òu cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh:
  0  t
1
  0  0 t  t 2
2
2  02  2     0 

- Tèc ®é gãc tøc thêi:   lim

Trong ®ã, 0 , 0 lµ to¹ ®é gãc vµ tèc ®é gãc ban ®Çu t¹i thêi ®iÓm t = 0.
- C¸c c«ng thøc liªn hÖ gi÷a ®¹i l­îng gãc vµ ®¹i l­îng dµi: s  r; v  r;a t  r; a n  r2
- Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi mét trôc: I   mi ri2
i

- Ph­¬ng tr×nh ®éng lùc häc cña vËt r¾n quay quanh mét trôc: M  I. hoÆc M 

L
, víi L = I 
t

gäi lµ momen ®éng l­îng cña vËt r¾n ®èi víi trôc quay.
L
- §Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng: NÕu M 
 0 th×: L  0 vµ L = h»ng sè.
t
1
- §éng n¨ng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh: W®  I2 .
2
1 2 1 2
- §Þnh lÝ biÕn thiªn ®éng n¨ng cña vËt r¾n: W  I2  I1  A .
2
2
II. bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµ bµi tËp tù luËn
1. Bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
C©u1: KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ chuyÓn ®éng cña mét ®iÓm trªn vËt r¾n quay quanh
mét trôc cè ®Þnh?
Khi vËt r¾n quay:
A. C¸c ®iÓm kh¸c nhau trªn vËt r¾n quay víi tèc ®é gãc kh¸c nhau trong cïng mét kho¶ng
thêi gian.
B. Mçi ®iÓm trªn vËt r¾n v¹ch mét ®­êng trßn n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc
quay.
C. C¸c ®iÓm kh¸c nhau trªn vËt r¾n quay ®­îc c¸c gãc kh¸c nhau trong cïng mét kho¶ng
thêi gian
D. Mäi ®iÓm trªn vËt r¾n cã cïng mét tèc ®é dµi.
C©u2: Chän ph­¬ng ¸n ®óng
§Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt r¾n quay t¹i mçi thêi ®iÓm, ng­êi ta dïng:
A. to¹ ®é gãc 
1

B. vËn tèc gãc 
C. gia tèc gãc 
D. tèc ®é dµi v
C©u 3: Chän ph­¬ng ¸n ®óng
Tèc ®é gãc ®Æc tr­ng cho:
A. møc qu¸n tÝnh cña vËt cña vËt r¾n
B. sù biÕn thiªn nhanh hay chËm cña vËn tèc cña vËt r¾n
C. møc ®é nhanh hay chËm cña chuyÓn ®éng quay cña vËt r¾n
D. sù biÕn thiªn nhanh hay chËm cña tèc ®é gãc
C©u 4: Chän ph­¬ng ¸n ®óng
Tèc ®é gãc trung b×nh ®­îc x¸c ®Þnh (  lµ gãc quay ®­îc trong kho¶ng thêi gian t ):

A. tb 
t
t
B. tb 

C. tb  .t
1
D. tb 
.t
C©u 5: Hai ®iÓm M1, M2 t...
1
PhÇn I: §Ò bµi
Ch¬ng I:
®éng lùc häc vËt r¾n
I. Tãm t¾t kiÕn thøc
- c ®é gãc trung b×nh:
tb
t

, trong ®ã

®é biÕn thiªn a to¹ ®é gãc trong kho¶ng thêi
gian
t
.
- Tèc ®é gãc tøc thêi:
t 0
lim
t

hay
'
(t)
. §¬n vÞ cña tèc ®é gãc lµ rad/s.
- Gia c c trung b×nh:
tb
t
, trong ®ã

®é biÕn thiªn cña tèc ®é gãc trong kho¶ng thêi
gian
t
.
- Gia tèc gãc tøc ti:
t 0
lim
t
hay
'
(t)
. §¬n vÞ cña tèc ®é gãc lµ rad/s
2
.
- Ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quay ®Òu quanh mét trôc cè ®Þnh:
0
t
 
- C¸c ph¬ng tr×nh cña chuyÓn ®éng quay biÕn ®æi ®Òu cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh:
0
t
 
2
0 0
1
t t
2
2 2
0 0
2
 
Trong ®ã,
0 0
lµ to¹ ®é gãc vµ tèc ®é gãc ban ®Çu t¹i thêi ®iÓm t = 0.
- C¸c c«ng tc liªn gi÷a ®¹i lîng gãc vµ ®¹i lîng dµi:
2
t n
s r ; v r ;a r ;a r
       
- Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi mét trôc:
2
i i
i
I m r
- Ph¬ng tr×nh ®éng c c cña vËt r¾n quay quanh mét trôc:
M I.
hoÆc
L
M
t
, i L = I
i lµ momen ®éng lîng cña vËt r¾n ®èi víi trôc quay.
- §Þnh luËt b¶o toµn ®éng lîng: NÕu
L
M 0
t
th×:
L 0
vµ L = h»ng sè.
- §éng n¨ng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh:
2
1
W I
2
®
.
- §Þnh lÝ biÕn thiªn ®éng n¨ng cña vËt r¾n:
2 2
2 1
1 1
W I I A
2 2
 
.
II. bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµ bµi tËp tù luËn
1. Bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
C©u1: KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng khi nãi chuyÓn ®éng cña t ®iÓm trªn vËt r¾n quay quanh
mét trôc cè ®Þnh?
Khi vËt r¾n quay:
A. C¸c ®iÓm kh¸c nhau trªn vËt r¾n quay víi tèc ®é c kh¸c nhau trong cïng mét khng
thêi gian.
B. Mçi ®iÓm trªn vËt n v¹ch mét ®êng trßn n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc
quay.
C. C¸c ®iÓm kh¸c nhau trªn vËt r¾n quay ®îc c¸c gãc kh¸c nhau trong cïng t kho¶ng
thêi gian
D. Mäi ®iÓm trªn vËt r¾n cã ng mét tèc ®é dµi.
C©u2: Chän ph¬ng ¸n ®óng
§Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt r¾n quay t¹i mçi thêi ®iÓm, ngêi ta dïng:
A. to¹ ®é gãc
động lực học vật rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
động lực học vật rắn - Người đăng: Kts Pasteur
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
động lực học vật rắn 9 10 245