Ktl-icon-tai-lieu

Đồng nhất thức và bất đẳng thức trong tam giác

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Nguyễn Thị Út

ĐỒNG NHẤT THỨC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC
TRONG TAM GIÁC
SOME IDENTITIES AND INEQUALITIES
OF TRIANGLES

Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
Mã số: 60.46.40

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đàm Văn Nhỉ

Thái Nguyên - 2012

Công trình được hoàn thành tại
Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đàm Văn Nhỉ

Phản biện 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

Phản biện 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn họp tại:
Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Ngày .... tháng .... năm 2012

Có thể tìm hiểu tại
Thư viện Đại học Thái Nguyên

1

Mục lục

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương 1. Kiến thức chuẩn bị
1.1. Bất đẳng thức qua tam thức bậc hai . . . .
1.2. Bất đẳng thức Jensen . . . . . . . . . . . . .
1.3. Bất đẳng thức Karamata, Schur, Muirheard
1.4. Một vài hàm tự chọn . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Chương 2. Một số đồng nhất thức và bất đẳng thức
tam giác
2.1. Đa thức bậc ba liên quan đến tam giác. . . . . . .
2.2. Một số bất đẳng thức trong tam giác . . . . . . . .
2.3. Một số bài toán nhận dạng tam giác . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1
2
4
4
5
8
12

trong
. . .
. . .
. . .

Chương 3. Trình bày một số kết quả của J.Liu [8] và của
Klamkin [7].
3.1. Khai thác bài toán véc tơ trong mặt phẳng . . . . . . . .
3.2. Trình bày lại kết quả bài báo của J.Liu . . . . . . . . . .
3.2.1. Một số định lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2. Một vài bổ đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3. Chứng minh ba định lý trên . . . . . . . . . . . .
3.3. Trình bày bất đẳng thức của Klamkin . . . . . . . . . .
Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14
14
25
37

43
43
51
51
52
53
55
59
60

2

Mở đầu

Đồng nhất thức và bất đẳng thức trong tam giác là một chuyên mục
hấp dẫn đối với những người quan tâm tới Hình sơ cấp. Đây là một mảnh
đất đã được cày xới quá nhiều qua...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Nguyễn Thị Út
ĐỒNG NHẤT THỨC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC
TRONG TAM GIÁC
SOME IDENTITIES AND INEQUALITIES
OF TRIANGLES
Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN CẤP
số: 60.46.40
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đàm Văn Nhỉ
Thái Nguyên - 2012
Đồng nhất thức và bất đẳng thức trong tam giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồng nhất thức và bất đẳng thức trong tam giác - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đồng nhất thức và bất đẳng thức trong tam giác 9 10 13